Det å kunne klare seg selv, å være selvhjulpen, blir av mange tatt som en selvfølge. Etter hvert som vi blir eldre vil det ikke lenger være en selvfølge, når behov for hjelp og bistand oppstår. Det er særlig da vi kan ha behov for velferdsteknologi. Det er hjelpemidler som bidrar til at flere opplever trygghet, mestringsfølelse og høyere livskvalitet.

Vi må lære oss å bli både kjent med, og trygge på, velferdsteknologi i dagliglivet. Det gjelder for den som trenger hjelpemidler selv, pårørende og alle medarbeidere i helse- og omsorgssektoren. Den enkelte kan ha problemer med å følge med på og bli kjent med de tilbud som faktisk finnes. Noe er mobile løsninger som brukeren har med seg, på seg eller i seg. Det er velferdsteknologiske løsninger i hjemmet, og sist men ikke minst er det velferdsteknologi i offentlige og private omsorgsbygg og sykehus.

Derfor har Bærum kommune etablert Atri-X. Det er vår nye visningsarena for velferdsteknologi midt i Sandvika sentrum. Dette skal være et sted hvor fagkunnskap og teknologi møter innbyggere. Hensikten er å gjøre hverdagen til innbyggerne i Bærum best mulig - her viser vi frem hjelpemidler fra både kommune, NAV og private leverandører. Inspirasjonen til Atri-X har vi hentet fra Århus i Danmark.

Velferdsteknologi, eller varm teknologi som jeg liker å si, har vært en hjertesak for meg i mange år. Drivkraften har hele tiden vært ønsket om å gi økt trygghet, sikkerhet, mestring og verdighet for den enkelte. Jeg er stolt av at vi allerede i 2009 satte velferdsteknologi på dagsorden. Vi har vært en pioner og spydspiss gjennom mange pilot- og forskningsprosjekter. Vårt viktige innovasjonsarbeid har skjedd i nært samarbeid med forskningsmiljøene, brukere, pårørende og helse- og omsorgspersonell. Vi har mottatt mange besøk fra inn- og utland på grunn av vår verdifulle satsing, samt bidratt til nasjonal kunnskap på området.

Velferdsteknologi kan være smarthusløsninger, trygghets- og sikkerhetssystemer, roboter for daglig husarbeid og pleie, systemer for overvåking av sykdommer, og tilpassede kommunikasjons- og servicesystemer. Valg av løsninger må tilpasses brukernes behov.

Med nye og riktige hjelpemidler kan den enkelte bo hjemme lenger og beboere på institusjon kan oppleve større grad av frihet og mestring. I Atri-X blir det muligheter til å prøve ut og oppdage hjelpemidler som styrker evnen til å klare seg selv i hverdagen tross sykdom og nedsatt funksjonsevne. Her kan også pårørende finne hjelpemidler som støtter pårørenderollen, for eksempel for å lette kommunikasjonen. Det vil også arrangeres temadager, foredrag og presentasjoner slik at både medarbeidere og innbyggerne får kunnskap om og blir trygge på løsningene og hvilke muligheter som finnes.

Atri-X gir muligheter for å få demonstrert varslingssystemer som for eksempel trygghetsalarm, døralarm, komfyrvakt, varsling av brann i bolig, varsling av bevegelse og fall. Det er dispensere som hjelper til med å få tatt medisin, og såkalt lokaliseringsteknologi som skal gjøre det mulig å finne igjen personer som har gått seg bort. Velferdsteknologi er mye og omfattende. I Bærum kommune liker vi å kalle dette for trygghet- og frihetsskapende teknologi.

Mange vil være tjent med økt bruk av velferdsteknologi, ikke bare brukeren selv. Velferdsteknologi skal også understøtte helsepersonell i deres daglige virke gjennom å forenkle prosesser og praktiske gjøremål og dermed frigjøre tid til omsorg og menneskelig kontakt.

Digitalisering og bruk av velferdsteknologi kan bidra til å oppfylle det vi alle ønsker oss på våre eldre dager – nemlig å bo trygt hjemme så lenge vi kan og samtidig oppleve mestring i eget liv.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog

Innlegget sto på trykk i Budstikka 9. februar 2018