Leder i Pensjonistpartiet i Bærum, B. Christian Jenssen, kommer i sitt innlegg om sykehusboligene 4. mai med flere feilaktige påstander som må korrigeres.Ifølge Jenssen har kommunen gitt fra seg verdier i 100 millionersklassen til Vestre Viken. Dette er ikke riktig.

Kommunen har ikke bidratt økonomisk til at sykehusboligene ble oppført. Tomten ble overdratt fra kommunen til stiftelsen til pristakst, og boligblokken ble finansiert ved lån i Husbanken og innskudd fra privatpersoner og Akershus fylke. Boligstiftelsen leide så ut leilighetene til de som hadde betalt innskudd, herunder til daværende sykehuseier Akershus fylke som hadde betalt innskudd for 60 av de 74 leilighetene.

Jenssen hevder at kommunen har gitt fra seg styringen og kontrollen med boligene. Sannheten er imidlertid at kommunen i praksis ikke har hatt noen avgjørende innflytelse og kontroll på sykehusboligene. I praksis har sykehuset selv stått for utleien til sine ansatte, noe som er både naturlig og hensiktsmessig. For 30 år siden valgte da også kommunen å oppgi sin plass i styret i boligstiftelsen, med den begrunnelse at man ikke lengre så behovet for å være representert der.

Jenssen misforstår videre når han fremstiller det som negativt at kommunen har bidratt til et skifte av organisasjonsform. Det er riktig at boligstiftelsen nå er omgjort til et eierseksjonssameie. Bakgrunnen for dette er at det i flere år har vært uklart hva slags rettssubjekt boligstiftelsen i realiteten er. Særlig etter at Stiftelsestilsynet i 2014 slo fast at boligstiftelsen ikke er en stiftelse i rettslig forstand, har det vært et behov for en avklaring av dette. Blokken inneholder også leiligheter disponert av privatpersoner, og for disse har den rettslige uklarheten utvilsomt vært problematisk. Jeg registrerer at samtlige seks partier i formannskapet (H, Ap, Frp, V, MDG og SV) var enige i behovet for avklaring, og i at kommunen skulle ta ansvar for å finne en god løsning på dette. Så får vi heller leve med at Pensjonistpartiet er uenig.

Ved omdannelsen til et eierseksjonssameie er den rettslige uklarheten borte. Samtidig er det opprinnelige formålet bak opprettelsen av boligstiftelsen ivaretatt, ved at det på Vestre Vikens seksjoner er tinglyst en erklæring om at disse eierseksjonene bare kan benyttes som boliger for sykehusansatte. Utleie til andre enn sykehusansatte krever godkjenning fra Bærum formannskap. Dette er bindende også for ny eier, Stiftelsen Emma Hjort Boligselskap. Det er inngått avtale mellom denne stiftelsen og Vestre Viken som sikrer at Bærum sykehus disponerer leilighetene til sykehusets personell. Dette skjer til det gode for Bærum sykehus og de ansatte der.

Jeg håper at pensjonistpartiet kan forholde seg korrekt til fakta i en eventuell fremtidig offentlig debatt om sykehusboligene.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog

Innlegget sto på trykk i Budstikka 15. mai 2018