Norske kommuner kjøper varer og tjenester for om lag 160 milliarder kroner i året. Ved å benytte innovative anskaffelser kan kommunene i samspill med næringslivet bidra til å styrke rollen som samfunnsutvikler. Dette gir insentiver til nyskaping og tilrettelegging for økt konkurransekraft. Det er synd at det foreløpig er få kommuner som tar i bruk de mulighetene som innovative anskaffelser gir.


Vår viktigste oppgave som kommune er å fokusere på hvordan vi skal levere gode og bærekraftige tjenester til våre innbyggere nå og i fremtiden. Når vi bruker vår kompetanse i tjenesteyting til å beskrive og fremme innbyggernes behov, kan næringslivet bruke sin kompetanse til å bidra med å få frem gode, effektive og innovative løsninger.

Bærum kommune satser på å benytte handlingsrommet innenfor rammene av anskaffelsesregelverket. Som et resultat av dette utgjør andelen dialogkonferanser med leverandørmarkedet 24 prosent av alle kunngjorte anskaffelser i Bærum kommune i 2017. Landsgjennomsnittet var til sammenlikning på kun 1,4 prosent.

Vi benytter innovative anskaffelser for å realisere blant annet demenslandsby, Oksenøya senter på Fornebu med skole, barnehage og omsorgssenter. Vi har anskaffet lokaliseringsteknologi i omsorgssektoren, teknologi for tryggere hverdag for hjemmeboende og Smart Matleveranse i hjemmetjenesten. Bærum leder også et prosjekt i samarbeid med en rekke andre kommuner om en større anskaffelse av plattform for digitale læremidler.

Kommunenes samfunnsutviklerrolle
En styrket samfunnsutviklerrolle er en av de viktigste intensjonene med kommunereformen. Reformen forutsetter kommuner som kan løse fremtidens utfordringer på nye måter, med vekt på samarbeid, innovasjon og utvikling. Kommunereformen handler derfor ikke bare om kommuner som skal slå seg sammen, men gjøre alle landets kommuner i stand til å ta en større rolle i utviklingen av fremtidens samfunn.

Samfunnsutviklerrollen skal gi strategisk retning, sikre helhet og samordning, og sist men ikke minst bidra til å mobilisere kraften i samfunnet. Vi må utvikle samarbeidet om oppgaveløsning på tvers av offentlig og privat sektor, og ha en felles innsats på viktige utfordringer og behov i lokalsamfunnet.

Tett på næringslivet
Vårt samfunnsoppdrag handler om å skape gode og effektive løsninger for våre innbyggeres behov, men jeg vil også vektlegge at innovative anskaffelser bidrar til å skape tettere bånd med næringslivet og å understøtte arbeidet med gründere og etablerere. Ved å skape verdifulle møteplasser med næringslivet rundt konkrete behov, bidrar vi også til å gjøre kommunen mer næringsvennlig og attraktiv.

Kommunens administrative og politiske ledelse inviterer årlig alle bedriftene i Bærum til et kontaktmøte. I Kulturhuset orienterte vi om våre planer og behov; og utfordret og oppmuntret bedriftene til å foreslå løsninger og felles utviklingsprosjekter. Mange gode forslag og løsninger har allerede blitt presentert oss. Vi er avhengig av dette gode samarbeidet med næringslivet for å løse våre framtidige oppdrag.

Flytte fokus i anskaffelser
Bærum kommune har lagt vekt på å flytte fokus fra «å gjøre tingene riktig» til «å gjøre de riktige tingene», samtidig som kvaliteten i selve anskaffelsesarbeidet skal opprettholdes. Målet har vært å øke handlingsrommet innenfor regelverket. Mulighetsrommet ligger særlig i å utnytte den tidlige fasen av anskaffelsesprosessen.

Innovative anskaffelser har et stort potensial som strategisk virkemiddel når kommunenes mål og planer skal realiseres. «Smarte», grønne og arealeffektive bygg, helse/omsorg, digitalisering og klima/miljø er alle viktige satsningsområder i årene som kommer.

Innovative anskaffelser som innovasjonsmotor
Vi vil benytte det store potensialet som innovative anskaffelser representerer. Målet må være at hele kommunesektoren blir bedre til å utnytte dette potensialet, enten alene eller i samarbeid med andre kommuner. Koordinerte anskaffelser mellom flere kommuner gir større muskler og økt handlingsrom. Innovative anskaffelser blir vår innovasjonsmotor for å utvikle nye, grønnere og mer brukervennlige løsninger på kjente og ukjente behov.

 Ordfører Lisbeth Hammer Krog

Innlegget sto på trykk i Budstikka 12. juni 2018