Snart vil Norges Vassdrag og Energivesen - NVE – fatte vedtak om et av de viktigste enkeltspørsmål for innbyggerne i Bærum og deler av Oslo: Skal ny høyspentledning fra Hamang i Bærum til Smestad i Oslo gå i luftlinje, eller legges som kabel i bakken? Vår frykt er at det skal bli en trase bestående av 38 meter høye monstermaster.


Den løsningen som nå velges skal stå i 50 til 100 år. Valg av løsning er et valg for generasjoner. Derfor kan ikke valget bare baseres på hva som er det økonomisk rimeligste alternativet på byggetidspunktet.

Både Oslo og Bærum går inn for å legge høyspentlinjen som kabel i bakken. Et vedtak om luftlinje er uakseptabelt, og begge kommunene har varslet at en slik avgjørelses blir påklaget til Olje og energidepartementet.

Når kraftledninger skal fornyes gjennom et av Norges tettest befolkede områder, forventer vi at det velges en løsning som bedrer og ikke forverrer nærmiljøkvaliteten for de titusener av innbyggere i Oslo og Bærum som berøres. Vi har siden 50- og 60-tallet avfunnet oss med den høyspentlinjen som er der i dag. Den er skjemmende, opptar unødig areal og for mange også gjenstand for bekymring med hensyn til strålefare. Vi har derfor sett frem til det tidspunktet når linjen må skiftes ut, og lagt til grunn at vi da ville vi få en fremtidsrettet løsning.

Ved investeringer i denne størrelsesorden er samfunnsøkonomiske analyser et krav for å vurdere om tiltaket er lønnsomt for samfunnet som helhet. Bærum kommune har, med god hjelp av lokale fagfolk knyttet til blant annet Voll Vel, vist til en analyse som sannsynliggjør at en kabelløsning vil gi større samfunnsnytte enn luftledning. Statnett har så langt ikke avvist at det kan være tilfelle da de sier at de «ikke kan utelukke at merverdien av kabling overstiger merkostnaden».

Det store regnestykket må også inkludere verdien av områder som frigjøres ved kabling i bakken, tap av boligverdier ved kabling i luftlinje og miljøeffekter. En luftlinje av dette kaliberet vil oppleves som forstyrrende i landskapet, og for mange også skape økt bekymring for strålefare. De siste er vanskelig å pris-fastsette, men er like fullt en høyst reell opplevelse av tapt livskvalitet for dem det gjelder.

Ved kabel i bakken vil det åpnes for utbygging av områder som i dag har byggeforbud pga. høyspentlinjen. Dette gjelder blant annet områdene i vest, fra Franzefossområdet til forbi Gjettum. Verdien av frigitt utbyggingsgrunn vil være betydelig.

Vi mener at den beste løsningen er kabel i bakken og kan ikke være med på at vi i 2021 skal bruke store offentlige midler på en luftspenn-løsning som vil forverre bokvaliteten for titusener av innbyggere i Bærum og Oslo. Vi forventer at NVE legger et bredt samfunnsperspektiv til grunn for sin beslutning og velger kabelalternativet. Noe annet vil for oss fremstå som en åpenbar kortslutning!

Av ordfører Lisbeth Hammer Krog og varaordfører Siw Wikan - Innlegget sto på trykk i Budstikka 20. august 2021