Store utbyggingsprosjekter frembringer årlig millioner av kubikk med stein og overskuddsmasse. Heldigvis finnes det en svært lønnsom løsning: gjenbruk av steinmasser. Tar vi riktige grep kan vi spare samfunnet for milliardkostnader, store klimagassutslipp og unødige naturinngrep.

Vi mangler stein

Over hele Norge bygges det. Nye veier og nye boliger. Havneanlegg skal rustes opp, og jernbanen skal utvikles videre som del av et klimavennlig transportsystem. Norge vokser, og det er godt.

Til alle slike prosjekter trengs det store mengder stein – i tillegg til at det graves, sprenges og fjernes mye stein før byggingen starter. Men stein er i økende grad mangelvare i flere regioner. Mange steder er godkjente uttak i ferd med å tømmes og mulighetene for utvidelse er få, særlig i byområder hvor utbyggingsbehovet er størst.

For vi ønsker i størst mulig grad å beskytte natur, av hensyn til rekreasjonsverdier og biologisk mangfold. Et nytt pukkverk i Marka er i dag utenkelig!

Heldigvis finnes det en løsning, som både er svært lønnsom og klimavennlig: Bedre gjenbruk av steinmasser.

Noen har for mye

I Bærum kommune har vi nå for mye stein. Det foregår en rekke store utbyggingsprosjekter i regionen: t-bane til Fornebu, jernbane mot Hønefoss, ny E16 mot Hønefoss, ny E18, utvidelse av vårt eget vannverk og i tillegg en lang tunnel som skal sikre ny vannforsyning til Oslo.

De store volumene med stein og overskuddsmasse som kommer fra disse prosjektene er vanskelige å ta inn over seg: En rapport fra Miljødirektoratet (M2074) samlet sammen data fra tjuefire store offentlige utbyggingsprosjekter over hele landet. Til sammen frembragte prosjektene 77 millioner kubikk med løs-masser, noe som tilsvarer ca. 3,8 millioner lastebiler med henger.

I dag blir slike masser typisk transportert bort av entreprenør, uten at det foreligger planer for mest mulig kortreist gjenbruk. Det fører til mye unødig transport, noe som er dyrt og som skaper klimagassutslipp, støy og støv for lokalbefolkningen.

Lastebilene kjører ikke bare bort fulle lass. De må også først kjøre tomme frem til hentestedet. Trafikktellinger vi har gjort i Bærum, viser at lastebiler som regel kjører tomme ca. 42% av tiden.

Gjenbruk lønner seg

Løsningen ligger i dagen: Ved å samarbeide om å bli bedre til å gjenbruke steinmasser mest mulig lokalt, kan vi dekke inn store deler av behovet for stein, og samtidig spare både penger og miljø. I flere år har vi gjennom samarbeidsprosjektet Bærum Ressursbank arbeidet for å finne gode løsninger. I samarbeide med blant annet Oslo og Asker kommuner, statlige og private byggherrer og entreprenører utvikler vi gode og framtidsrettede verktøy, metoder og bruksområder.

Gevinstene ved godt samarbeide innenfor massehåndtering er formidabel. Beregninger viser at transportkostnader kan kuttes med nesten 50%, så vi kan spare 4 milliarder kroner bare fra de seks store prosjektene i vår region. I tillegg kommer klimadimensjonen. Bedre massehåndtering vil kunne kutte klimagassutslipp med nesten 50% (dvs. 300 000 tonn CO2).

Disse tallene er naturligvis anslag og ikke hugget i stein.
Hovedbildet er klart: Det er store samfunnsøkonomiske gevinster ved en bedre massehåndtering.

Hva må til?

Vi trenger bedre tilrettelegging for gjenbruk av stein og eksport av overskuddsmasser vi ikke selv trenger. Regjeringen må operasjonalisere den nylig framlagte mineralstrategien og spesifisere en strategi for massehåndtering. Dette kan bli en fin en ramme for ulike offentlige sektorer som må samkjøre seg bedre.

Regjeringen bør også legge til rette for et nasjonalt system med en digital markedsplass for overskuddsmasser. Får vi en god oversikt over tilbud og behov, er mye gjort. For det er etterspørsel etter den gode steinen som i dag alt for ofte kjøres på deponi.
Sirkulærøkonomi er fremtiden.

La oss gjenbruke overskuddsmasser og gjøre gråstein til gull.

Av ordfører Lisbeth Hammer Krog - Innlegget sto på trykk i Dagens Næringsliv 29. august 2023