Karen Hellberg oppfordret oss politikere til å tenke nytt om eldreomsorg i sitt viktige innlegg i Budstikka 24. september. Jeg er enig! Når samfunnet endrer seg må vi møte nye utfordringer med fremtidsrettede løsninger slik at Bærum er et inkluderende samfunn for alle innbyggerne, uansett alder.

Vi vet at vi blir flere eldre i Bærum i årene som kommer, og med det vil en økt andel innbyggere ha behov for kommunale tjenester. Kommunens tjenester skal være fleksible og tilpasset alle innbyggerne våre. De skal legge til rette for de mange som ønsker å bo hjemme så lenge som mulig, men også ta hensyn til de som opplever at det er utfordrende og kanskje ensomt å bo alene, slik som Karen skriver i innlegget sitt. Dette krever nytenkning. Heldigvis er Bærum en kommune som er god på endring og innovasjon.

Vi er stolte av den innovative demenslandsbyen Carpe Diem på Dønski, som nylig ble hedret av Statens pris for byggkvalitet. Samtidig er Carpe Diem kun et av flere initiativ for å sikre god eldreomsorg i Bærum kommune i tiden som kommer. Vi skal styrke tilbudet i de hjemmebaserte tjenestene, slik at mottakerne opplever et likeverdig tjenestetilbud. Frihets- og velferdsteknologi er en del av dette. I tillegg er det planlagt investeringer og bygging av omsorgsboliger og sykehjem i Bærum. Kvalitetsreformen «Leve hele livet», som skal sikre at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet, er også en viktig del av satsingen i kommunen.

Andre og nye boformer kan også være med på å skape gode alternativer for eldre. I Bærum har vi flere gode eksempler på private seniorboliger. Selveierleilighetene på Ringhøyden sameie er forbeholdt de over 65 år, og samtidig kan beboerne benytte seg av tilbudet til et av kommunens seniorsenter som ligger i samme bygg. På den måten er det nærhet til tjenester og aktiviteter som bidrar til et sosialt felleskap.

Det nye boligkonseptet «Det gode nabolag» som Bærum kommune har utviklet sammen med Husbanken er et annet eksempel på en ny måte å bo på. I «Det gode nabolag» skal omsorgsboliger, boliger for førstegangsetablerere, familieboliger (for startlånsmottakere) og ordinære boliger for salg. Målet er en kollektiv boform der ulike generasjoner kan bo sammen og dele på fordelene som for eksempel gode sosiale møteplasser og fellesområder. At eldre og yngre beboere bor sammen er en gevinst for både personene det gjelder og samfunnet, fordi beboerne kan hjelpe hverandre på tvers av generasjoner. En boform som «Det gode nabolag» kan være viktige verktøy for å sikre både medvirkning, mestring, selvhjulpenhet og for å motvirke ensomhet og inaktivitet.

Samfunnet er i endring, og dette gjelder også Bærum kommune. Med innovative løsninger og flere ben å stå på når det gjelder bo- og omsorgstilbud for eldre i tiden som kommer skal vi sørge for at Bærum fortsatt er en attraktiv kommune for seniorer, og at alle innbyggerne i kommunen kan leve gode og verdige liv.

Av ordfører Lisbeth Hammer Krog - Innlegget sto på trykk i Budstikka 1. november 2021