Utbyggingsavtale for Frøytunveien 5-7, gnr. 17 bnr. 35 i Bærum kommune, ligger nå ute til høring.

Bærum kommune ved Byprosjekter har forhandlet frem forslag til utbyggingsavtale med Bekkestua Utvikling AS om gjennomføring av reguleringsplan for Frøytunveien 5-7, gnr. 17, bnr. 35 i Bærum kommune.

Avtalen regulerer finansiering og opparbeidelse av offentlig infrastruktur i området.

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 andre ledd.

Frist for å sende merknader til utbyggingsavtalen er 19. juni 2023.

Merknader kan sendes til Bærum kommune Byprosjekter via e-post: post@baerum.kommune.no. Merk e-posten med sak 22/1373.

Dokumenter

Utbyggingsavtale_Frøytunveien.pdf

Frøytunveien 5-7 Justeringsavtale_MVA.pdf

Vedlegg 1 - Arealplankart for Bekkestua Sør.pdf

Vedlegg 2 - Reguleringsbestemmelser for Bekkestua Sør.pdf

Vedlegg 3 - VPOR Bekkestua sentrum øst.pdf

Vedlegg 4 - VPKL Bekkestua sentrum øst.pdf

Vedlegg 5 - Kartutsnitt som viser øvre og nedre del av Frøytunveien.pdf

Vedlegg 6 - Tegning H2.01 Planlagt VA-anlegg og fjernvarmeanlegg.pdf

Vedlegg 7 - Tekniske spesifikasjoner og krav til gatevarmesentral.pdf

Vedlegg 8 - Bærum kommunes mal for justeringsrett.pdf

For mer informasjon se saksinnsyn for områderegulering Bekkestua Sør, vedtatt av kommunestyret 23.06.2021: PlanID 2016009, saksnummer 15/152661.