Formannskapet i Bærum kommune består av 15 representanter valgt av og blant kommunestyrets medlemmer.

Formannskapet behandler forslag til kommuneplan, økonomiplan og årsbudsjett. For øvrig behandler formannskapet også saker som gjelder ansvarsområdet eiendom og administrasjon. Formannskapet kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov. Formannskapet i Bærum fungerer også som valgstyre.

Her legger vi ut samlet reglement for alle utvalg og råd, samt møteplan for hele året.

Politiske møter