Bærumsamfunnet skal være et godt sted å leve, for barn, voksne og eldre. Et aldersvennlig samfunn har også fokus på å tilrettelegge for livets overgangsfaser. Mange forteller at pensjonisttilværelsen kommer litt brått på. Flere syns det er vanskelig å planlegge for denne delen av livet.

På nyhetene høres det stadig om eldre som har det vanskelig og som sliter med sykdom eller sviktende funksjon. For mange er ikke dette noe man identifiserer seg med. De fleste eldre er friske og aktive. Mange sier at de holder seg friske fordi de er aktive. Men hva vil det si å være aktiv? Hvordan kan samfunnet innrettes slik at alle får mulighet til en aktiv alderdom?

Bærum har lange tradisjoner for senioraktiviteter. Noen av våre seniorsentre ble etablert allerede tidlig på 70-tallet. Dette er sosiale møteplasser for eldre med kafe og et svært bredt tilbud av aktiviteter. Her kan man utforske interesser eller møte gamle og nye venner. For å sitere en besøkende på Tanum seniorsenter: “Vi er et kraftsenter i kommunen med ressurser, likeverd og frivillig innsats”.

Det er etter hvert et større og større mangfold i interesser og muligheter i målgruppen fra 65 år og oppover. Vi trenger derfor å vite mer om hva seniorene i dagens samfunn interesserer seg for og hva som er viktig for dem. Med denne innsikten kan kommunen bidra til senioraktiviteter som også er relevante og attraktive i tiden fremover. Prosjektet “Fremtidens senioraktiviteter” handler om akkurat dette. Vårt mål er at så mange som mulig skal ha en aktiv pensjonisttilværelse som gir mening, mestring og god livskvalitet.

Bakgrunnen for prosjektet

Prosjektet opprettes på bakgrunn av Stortingsmelding 15 (2017-2018) med reformen "Leve hele livet". Prosjektet er forankret i to hovedsatsninger i kommunenes handlingsdel 2023-2026:

Et aldersvennlig Bærum

«Et aldersvennlig Bærum skal bidra til å øke livskvalitet og deltagelse på tvers av generasjoner. I tett samarbeid med brukere, pårørende og andre samarbeidspartnere skal vi videreutvikle arenaer og tjenester som stimulerer til fysisk og sosial aktivitet for økt selvhjulpenhet, forebygge funksjonsnedsettelser og forebygge behovet for pleie- og omsorgstjenester.»

Digitalisering og tjenestedesign

«Digitalisering og tjenestedesign vil være de to viktigste metodene for å sikre at kommunen leverer riktige tjenester nå og i fremtiden. Tjenestedesign innebærer at innbyggernes behov settes først, og at tjenester, prosesser eller produkter designes deretter.»

Prosjektet har vokst fram i dialog med innbyggere, politikere og administrasjon. I 2020 fremmet administrasjonen en politisk sak om veien videre for seniorsentrene. Vedtak i hovedutvalg for bistand og omsorg 13/5-2020:

«Det iverksettes en innovativ utviklingsprosess for utvikling av morgendagens seniorsentre sammen med brukerne. I arbeidet involveres lokale samarbeidspartnere, næringsliv, organisasjoner og folkevalgte.» (Hentet fra sak BIOM 13/5-2020)

Vår målsetting

Bærum kommune skal være et godt sted å bo hele livet, også når vi begynner å bli eldre. For vi blir flere eldre og vi lever lengre. Aldring i seg selv beskrives ofte i negative termer og det stilles spørsmål ved bærekraften i våre offentlige tjenester. Men kanskje er det grunn til å feire. Vi holder oss friskere enn tidligere. Vi er mer fornøyde i godt voksen alder. Vi har mange erfaringer og ressurser som samfunnet har bruk for. Det er på tide å sette større søkelys på de store mulighetene disse demografiske endringene gir oss, og det skal vi gjøre.

Hensikten med prosjektet er å sikre at kommunen fremover kan tilrettelegge for relevante tjenester til kommunens seniorer. Prosjektet skal bidra til kommunens hovedmål om å skape det gode liv, like muligheter og oppfyllelse av FNs bærekraftmål.

Hva skjer akkurat nå?

Er du engasjert? Vil du være med å skape fremtiden? Da har du nå mulighet til å melde deg på ideverksted som avholdes i april 2024. 

Ideverksteder tid og sted:

Frist for påmelding er 3. april 2024.

Aldersgruppe 50-60 år Aldersgruppe 60-70 år Aldersgruppe 70-80 år
08. april klokken 17-20 11. april klokken 17-20 16. april klokken 14-17

Meld deg på i dag hos Cathrine 456 37 950 eller Tomas 456 57 522