Tjenester knyttet til transport og prosjekttjenester er internfinansiert. Transport skal bidra med å løse kommunens transportbehov, og Prosjektenheten skal utføre prosjekttjenester og forvalter kommunens ansvar som profesjonell byggherre ved gjennomføring av prosjekter innen anleggssektoren.

Rådmannen foreslår å videreføre tjenester knyttet til prosjekttjenester på dagens nivå. Transport skal løse kommunen transportbehov på en miljøeffektiv måte. De skal i tillegg bistå brukerne med anskaffelser og utskiftning, slik at bil- og maskinparken blir mest mulig effektiv innenfor det økonomiske handlingsrommet.

Viktige innsatser og endringer av ressursbruken

Klima og miljø

I arbeidet med å nå målet om å være en klimanøytral kommune innen 2050 må kommunen fortsette arbeidet med å utvikle og iverksette miljøvennlige løsninger. Det arbeides med klima og miljø via Klimaklok kommune. 

En viktig innsats er arbeidet knyttet til en miljøvennlig bilpark. Tjenestestedene som skal anskaffe ny biler, må bidra til dette slik at kommunens miljøprofil oppfylles. Flere eldre gir økt behov for flere biler innen bistand og omsorg (BIOM), og avklaring av antall biler er viktig for å få gode innkjøpsrutiner.

Kvalitet og sikkerhet

For å ivareta kvalitet, sikkerhet og utviklingsbehov er det nødvendig å rekruttere riktig fagkompetanse til kommunen. Spesielt viktig er dette for Prosjektenheten, som har prosjekt- og byggeledelse av kommunens investeringer innen teknisk infrastruktur. Det holdes stor fokus på å gjennomføre prosjektene med minst mulig ulemper for lokalbefolkning og trafikanter.

Endringer drift

Måleindikatorer og mål

For perioden 2017–2020 gjelder følgende måleindikatorer og mål:

TransportStatus 2015Mål 2017Mal 2020
Bygge opp en bilpark med lavutslippsbiler under 120 g/CO2 (andel av bilparken) 67 % 70 % 75 %
Bygge opp en bilpark med lavutslippsbiler under 100 g/CO2 (andel av bilparken) 37 % 40 % 50 %

Bygge opp en bilpark med nullutslipp (el/gass) når dette er praktisk og økonomisk forsvarlig (antall biler)

40 80 100

Utviklingstiltak innenfor driftsrammen

Nr.Utviklingstiltak
1 Evaluering av ordningen med EL-biler og elektronisk kjørebok
2

Transport til dagsentrene

3

Implementering av avdelingsledermodellen – Prosjektenheten

1. Evaluering av ordningen med elbiler og elektronisk kjørebok

I 2015 ble det kjøpt 23 elbiler til bruk av ansatte i hjemmebaserte tjenester Østerås distrikt. Det ble også kjøpt elektroniske kjørebøker. Målet var at ansatte skulle kjøre elbiler i stedet for bensindrevne biler. Rutinene knyttet til kjørebok skulle bli mer effektive og tidsbesparende ved at det ble tatt i bruk ny teknologi. Innføring av elbiler vurderes som vellykket da få ansatte vil tilbake til bensindrevne biler. Effekten av innføring av elektronisk kjørebok er mer usikker. Elbiler krever ladeinfrastruktur som gir driftsstabilitet. Brukerne må huske å sette bilen på lading.

2. Transport til dagsentrene

Transportkontoret deltar i en prosess med tanke på å optimalisere transport og reiseruter. Tiltaket innebærer å vurdere mulighetene for mer effektiv utnyttelse av busser og sjåfører. Flere dagsentre kan benytte samme buss, men tiltaket kan innebære kortere tid for brukerne på dagsentrene. Det vurderes også om komforten under transporten kan forbedres. Tiltaket vil involvere ansatte innen Pleie og omsorg og ansatte innen Transport. Tiltaket kan medføre et redusert behov for sjåfører og busser.

3. Implementering av avdelingsledermodellen – Prosjektenheten

For å styrke ledelsen og oppfølgingen av tjenestestedet er det fra 2016 innført avdelingsledermodell for Prosjektenheten. Enheten er delt inn i to avdelinger: Vann- og avløpsprosjekter og miljø og samferdsel. Den nye organiseringen gir en bedre oppfølging av de ansatte, og gir en mer effektiv drift. Tiltaket medfører en tydeligere organisering av tjenesten.

Økonomiske driftsrammer for programområde Transport

Tabell: Økonomiske driftsrammer for programområde Transport

Økonomiske driftsrammer for programområde Prosjekttjenester