Sektor Miljø, idrett og kultur omfatter virksomhetene frivillighet, idrett, kultur og kirke, miljø, klima, plan- og byggesaksbehandling og kommunalteknikk. Kommunen har ansvar for finansiering av Bærum kirkelige fellesråd, utbetaling av tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn og drift av kommunens gravplasser og krematorier.

Utfordringer 

Befolkningsveksten

Hovedstadsområdet står overfor en kraftig befolkningsvekst de neste 20 årene. Befolkningsveksten bidrar til en positiv utvikling av samfunnet og gir oss muligheter til å finne nye løsninger for byutvikling, næringsutvikling og transport. Veksten skaper samtidig også press på arealer og infrastruktur og gir utfordringer for klima, miljø og helse. God planlegging er avgjørende for å sikre effektiv arealbruk, et miljøvennlig transportsystem, tilstrekkelig med boligbygging, sunne og trygge omgivelser og gode levekår for alle.

Utfordringene krever en kontinuerlig omstilling hvor målet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av fellesskapets ressurser. Befolkningsvekst krever store investeringer og god planlegging er dermed avgjørende for å sikre effektiv arealbruk, et miljøvennlig transportsystem, tilstrekkelig med boligbygging, sunne og trygge omgivelser og gode levekår for alle.

Klima, miljø og samferdselsutfordringen

Global oppvarming er en av de største truslene jorden står overfor. FNs klimapanel anslår et behov for utslippsreduksjon på opp mot 80 prosent i 2050 sammenlignet med utslippsnivået i 1990 for å unngå farlig global oppvarming. Bærum kommune må bidra til denne endringen.

Bærum kommune ønsker å ta sin del av befolkningsveksten. Veksten vil øke  transportbehovet i kommunen og medføre behov for kommunale tjenester. Veksten skal være grønn og det er et mål at størstedelen av boligbyggingen skal skje nært kollektivknutepunktene.

Klimaet er i endring og været blir mer ekstremt. Det er viktig å være forberedt på skybrudd og mye nedbør på kort tid. Økende klimautfordringer krever at kommunen må prioritere klima- og miljøhensyn i planlegging, utbygging og drift av tjenester.