Brann- og ulykkesvern skal sikre brannberedskap og forebygge branner og andre ulykker. Oppgavene ivaretas av Asker og Bærum brannvesen interkommunale selskap (ABBV). Rådmannens hovedforslag for 2017 er å videreføre dagens tjeneste.

Status

Nøkkeltall ASSS - tjenesteprofil

Sammenligning med kommunene i ASSS viser at:

  • Bærums årsgebyr for feiing er blant de laveste i ASSS.
  • Netto driftsutgifter til brann- og ulykkesberedskap per innbygger er tre prosent under snittet i ASSS.

En nærmere analyse av KOSTRA og nøkkeltall ASSS finnes i Virksomhetsanalyse for sektor miljø, idrett og kultur som ble behandlet i Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur våren 2016.

Viktige innsatser og endringer av ressursbruken

Kvalitet og sikkerhet

Beredskap for brann- og trafikkulykker holdes oppe på et forsvarlig nivå. Dette krever infrastruktur (brannstasjoner, biler og utstyr) og vedlikehold som tilpasses geografi og størrelsen på befolkningen.
Ved passeringen av 170 000 innbyggere i Asker og Bærum ble det etablert brannstasjon på Fornebu. Ved passeringen av 250 000 innbyggere utløses et behov for en ny stasjon, som er planlagt lokalisert til Asker.

Kommunen vil starte planleggingen av nye stasjoner på Fornebu og Bekkestua i handlingsprogramperioden 2017–2020. Brannstasjonene på Fornebu og Øverland beholdes som midlertidige brannstasjoner frem mot år 2024.

Endringer drift

Endrede overføringer ABBV

Nr. Innsparinger, mill. 2017-kr Budsjettramme 2017 2018 2019 2020
1 Overføring til ABBV 78,7 -0,5 1,5 4,5 7,0
  – herav tidligere vedtatt   3,0 5,0 8,0 8,0
  Sum   -0,5 1,5 4,5 7,0

1. Overføring til ABBV

Veksten i overføringene til ABBV har tidligere vært høyere enn gjennomsnittlig lønns- og prisvekst. KOSTRA-tallene for 2015 viser nå at netto driftsutgifter målt per innbygger er tre prosent lavere enn gjennomsnittet i ASSS. Rådmannen vil fortsatt ha fokus på kostnadsnivået til ABBV.

Reduksjonen er 3,5 mill. i 2017, 2018 og 2019 og 1 mill. i 2020, under forutsetning av at ABBV tilføres kompensasjon for prisvekst som tidligere år. Iverksettingen av reduksjoner i overføringene til ABBV er avhengig av behandlingen i representantskapet og kommunestyret.

Gebyrer

Feiegebyr (kroner per år), feiing av ett pipeløp 6–9 tommer:

Gebyr eks. MVA Pris
Gebyr 2014

200

Gebyr 2015

200

Gebyr 2016

210

Gebyr 2017

210

Det foreslås ingen endring i gebyret fra 2016 til 2017.

Det er vedtatt en forskrift om gebyr for å dekke utgifter knyttet til behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri og gjennomføring av tilsyn. Gebyrsatsen for 2017 forslås å være 2 500 kroner. Ved eventuelt avslag belastes søker for halvt gebyr.

<table

Utviklingstiltak innenfor driftsrammen

Nr.Utviklingstiltak2

Ny 110-sentral

2. Ny 110-sentral

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har fastsatt en felles 110-region for kommunene Oslo,  Asker og Bærum. Dette for at 110-sentralen skal følge det nye politidistriktet. Avtale om samarbeid fremlegges for politisk behandling høsten 2016. ABBV og Oslo brannvesen (ORBE) anbefaler at den nye sentralen etableres midlertidig på Lysaker frem til politiets nye operasjonssentral på Grønland står ferdig. Det endelige målet er at politiets og brannvesenets nødsentraler i Oslo-området er samlokalisert. Tiltaket vil medføre at den nye 110-sentralen vil ha flere operatører på vakt, og at den dermed vil være bedre rustet til å kunne håndtere større hendelser og krisesituasjoner. Sentralen vil drives mer effektivt. Dette vil Rådmannen komme nærmere tilbake til i forbindelse med handlingsprogrammet for 2018–2021.

Økonomiske driftsrammer for programområde 62 Brann- og ulykkesvern

Økonomiske driftsrammer for programområde Brann- og ulykkesvern
Økonomiske driftsrammer for programområde Brann- og ulykkesvern