Kultur og fritid består av tjenestedene Kultur og samarbeid, Ungdom og fritid (omtales under sektor barn og unge), Bærum bibliotek, Bærum Kulturhus og Natur og idrett. Mål forankret i kulturmeldingen, kulturanleggsplanen, bibliotekmeldingen, frivillighetsmeldingen og temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er førende for området.

Områdets tjenester skal gi innbyggerne mulighet for deltagelse, opplevelse, aktivitet og mestring. Kommunen skal tilrettelegge for aktivitet, frivillighet og samarbeid med organisasjoner, det private næringsliv og enkeltpersoner.

BAKgården og Byscenen er populære og etter hvert veletablerte møteplasser for kulturaktiviteter i Sandvika. For å opprettholde og bevare en nødvendig standard, foreslås nødvendige drifts- og trivselstiltak.
Kommunens bibliotektilbud foreslås styrket av hensyn til trygghet og sikkerhet ved kveldsåpne filialer. Oppgradering av Rykkinn bibliotek er planlagt gjennomført i 2017.
Deler av natur- og idrettsforvaltningen hører under Kultur og fritid, dette gjelder blant annet idrett og tilskudd til idrettsanlegg og drift av badene. Det er god drift på idrettsbanene, og badene i Bærum er attraktive med godt besøk.

Status

Nøkkeltall ASSS – tjenesteprofil

Sammenligning med kommunene i ASSS viser at:

  • Styringsindikatorene for kultur og idrett viser som tidligere år store forskjeller mellom ASSS-kommunene. Politiske prioriteringer, eksterne prosjekter og frivillighet er noen årsaker til variasjoner.
  • Som tidligere år har Bærum høyere netto driftsutgifter til bibliotek. Dette skyldes at det er kostnadskrevende å drifte fem biblioteker.
  • Netto driftsutgifter til idrett per innbygger er lavere enn gjennomsnittet i ASSS.
  • Netto driftsutgifter til idrettsbygg per innbygger er blant de høyeste i ASSS, noe som dels har sammenheng med at vi har flere kvadratmeter idrettsbygg per innbygger enn snittet – i tillegg er det usikkerhet knyttet til om alle kommunene fører regnskapet entydig i henhold til KOSTRA.

En nærmere analyse av KOSTRA og nøkkeltall ASSS finnes i Virksomhetsanalyse for sektor miljø, idrett og kultur som ble behandlet i Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur våren 2016.

Viktige innsatser og endringer av ressursbruken

Kulturelt mangfold og aktivitet

For å sikre kulturelt mangfold og aktivitet må gode møteplasser/arenaer for deltagelse og opplevelser sikres. Dette har kommunen et særlig ansvar for. Mangfold handler om varierte kulturuttrykk som har bredde og er inkluderende og utfordrende. Kulturelt mangfold og aktivitet skaper tilhørighet, er identitetsdannende og et viktig bidrag i by- og stedsutviklingen i Bærum.

Innovativ sambruk og bruk av ny teknologi

En aktivitetsøkning innen kultur- og fritidsfeltet som følge av befolkningsvekst, kan et stykke på vei møtes ved å utnytte eksisterende infrastruktur på en mer effektiv måte. Å betrakte flere skoler som lokale kulturarenaer i tillegg til arenaer for idrett og fritidsaktiviteter (flerbrukshaller, fotballflater, nærmiljøanlegg), kan gi grobunn for økt aktivitet i lokalsamfunnet. Det vil ved enkelte skoler kreve at lokalene tilpasses sambruk og flerbruk. Det bør allerede i planleggingen av nybygg og rehabilitering legges til rette for sambruk.

Fleksible anleggsplaner som tilpasses løpende behov

Innen områdene natur og idrett og kultur og fritid har en god erfaring med tematiske anleggsplaner. I disse besluttes prioriterte tiltak i samarbeid med brukerorganisasjonene (idretts- og kulturråd). Et slikt samarbeid kan videreutvikles og gi nye former for samskaping med mål om å utnytte tilgjengelige ressurser optimalt. Samskaping kan blant annet handle om at kommunen ivaretar dagens tilretteleggerrolle i utvikling av kultur-, idretts og fritidstilbud, mens eksterne aktører i større grad får ansvar for gjennomføring og deler av finansieringen.

Endringer drift

Økt ressursbruk

Nr. Økt ressursbruk, mill. 2017-kr Budsjettramme 2017 2018 2019 2020
1  Sandvika-satsing   0,2 0,2 0,2 0,2
2  Kveldsåpne bibliotekfilialer 17,1 0,3 0,3 0,3 0,3
3 Styrke frivillighet/sosialt entreprenørskap   1,0 1,0 1,0 1,0
4 Nye frivillighetssentraler på Fornebu og Rykkinn   0,8 0,8 0,8 0,8
  Sum   2,3 2,3 2,3 2,3

1. Sandvika-satsing

BAKgården og Byscenen er populære og etter hvert veletablerte møteplasser for kulturaktiviteter i Sandvika, som kommunen ønsker å bevare. Tilbudene krever drift, vedlikehold og trivselstiltak, for at de skal forbli attraktive. Som en del av bylivet i Sandvika prioriteres disse behov med 0,2 mill. i perioden.

2. Kveldsåpne bibliotekfilialer

Kommunen har et omfattende bibliotektilbud med drift av fem bibliotek, noe som er en ønsket satsing. For å opprettholde dagens tilbud om kveldsåpne bibliotekfilialer, henholdsvis to og tre kvelder ved de minste filialene, må bemanningen på kveldstid styrkes. Av hensyn til en samlet HMS-/risikovurdering og økt trusselbilde, er det ikke lenger forsvarlig at én ansatt er alene på jobb på kveldstid, slik praksis har vært frem til nå. Det er gjort en vurdering som tilsier økt behov med 0,3 mill. for å lønne én ekstra vakt totalt fem åpningskvelder i uken.

3. Styrking av arbeidet med frivillighet og sosialt entreprenørskap

De utfordringene kommune og samfunnet står overfor i årene fremover, krever økt satsing på frivillighet, sosialt entreprenørskap og innbyggerdeltagelse i tjenesteyting og formidling. Dette er også omtalt under helse og sosial, og er en oppfølging av frivillighetsmeldingen (2012). Frivillighetsarbeidet skjer på flere nivåer og områder i kommunen. Rådmannen ønsker å styrke det strategiske arbeidet med frivillighet, samle innsatsen og sette dette i sammenheng med sosialt entreprenørskap. Det skal gjøres en nærmere vurdering av hva som skal til for å gi arbeidet et samlet løft, herunder plassering og fremtidig organisering av frivillighetsarbeidet. Midlene tenkes lagt til Rådmannen frem til dette er avklart. Tiltaket finansieres som del av den samlede innsatsen for økt kunnskap og kompetanse (se omtale i innledningen til handlingsprogrammet).

4. Nye frivillighetssentraler på Fornebu og Rykkinn

Bærum Frivilligsentral er en lokalt forankret møteplass for alle som ønsker å delta innen frivillig virksomhet, uavhengig av alder, livssyn og politisk ståsted. I tillegg til sentralen som er lokalisert i Sandvika, er to nye sentraler planlagt. Sentral på Fornebu er søkt opprettet i samarbeid med Fornebu Vel. På Rykkinn er en sentral tenkt lokalisert i Rykkinn fritidshus i samarbeid med lokale lag og foreninger. Kommunen har søkt om 0,3 mill. i statlige tilskudd per frivillighetssentral, og egenfinansieringen er 0,4 mill. per sentral. For å realisere dette foreslås det å bevilge til sammen 0,8 mill.

Nye og endrede innsparinger

Nr.  Innsparinger, mill. 2017-kr Budsjettramme 2017 2018 2019 2020
5 Omlegging av julemarkering i Sandvika   -0,25 -0,25 -0,25 -0,25
  – herav tidligere vedtatt 0,4 -0,25 -0,25 -0,25 -0,25
  Sum   -0,25 -0,25 -0,25 -0,25

5. Omlegging av julemarkering i Sandvika

Det ble i handlingsprogram 2016–2019 foreslått innsparingstiltak ved en omlegging av det tradisjonelle julemarkedet i Sandvika. Årsaken er økte utgifter til vedlikehold og lagring av salgsboder, som ikke lenger kan dekkes av midler til rådighet. Julemarkedet ble foreslått erstattet av et arrangement knyttet til julegrantenningen, med en besparelse for kommunen på 0,25 mill.

Vedtaket under behandlingen av forrige handlingsprogram ble en evaluering av julemarkedet i løpet av 2016. Saken behandles i Hovedutvalg for miljø, kultur og idrett høsten 2016. Innsparingstiltaket på 0,25 mill. ble lagt tilbake for 2016, men videreført fra 2017.

NR.  INNSPARINGER, MILL. 2017-KR BUDSJETTRAMME 2017 2018 2019 2020
6 Økt brukerbetaling Bærum idrettspark  -41,9     -0,53 -1,19
  – herav tidligere vedtatt    

 

-0,53 -0,53
  Sum   0 0 -0,53 -1,19

6. Økt brukerbetaling i Bærum idrettspark

Tiltaket innebærer å øke utleien/utleiesatsene på Bærum idrettspark i 2020. Tiltaket er en videreføring til budsjettåret 2020 av tiltak vedtatt i handlingsprogram 2016–2019. Tiltaket medfører økning i utleieprisene. Bærum idrettspark har vært et idrettsanlegg med framgang, og det har vært stor aktivitet og mye utleie.

Prisendringer

Billettpriser bad og svømmehaller

Billettprisene ved badene og svømmehallene har i hovedsak vært uendret siden 2014, og det foreslås å øke billettprisene noe i 2017. Det vises til Liste over priser 2017, som er vedlegg til Rådmannens forslag til handlingsprogram 2017–2020.

Bærum idrettspark friidrettshall og Hauger kunstisbane

Det foreslås ingen endringer i prisen for sesongkort for barn og ungdom for Bærum idrettspark, men det foreslås at aldersgrensen for dette sesongkortet endres fra 18 år til 16 år. Det foreslås videre at prisen på sesongkort for voksne, det vil si personer over 16 år, økes fra 2 200 kroner til 2 300 kroner. Billettprisene på Hauger kunstisbane tas bort fra og med 2017 for å følge opp prinsippet om åpne anlegg for
egenorganiserte.

Kulturanlegg – seteavgift for eksterne kulturarrangører

Seteavgiften på 15 kroner, som betales av arrangøren per solgte billett inklusive fribilletter, foreslås opprettholdt for lokale kulturaktører. For eksterne kulturarrangører foreslås det å øke denne avgiften til 20 kroner. Denne avgiften skal bidra til dekning av kostnader til drift av billettluken med tilhørende personell. Prisen har vært uendret siden 2012, og det synes rimelig å øke denne fra 2017.

Kulturanlegg – teknikertjenester for kulturarrangører

Teknikertjenester per time er justert på grunn av teknikernes nye arbeidstidsordning med fast kveldstillegg for arbeid utført etter klokken 17.00. Dette vil få effekt for de fleste arrangementer. Det vises til Liste over priser 2017, som er vedlegg til Rådmannens forslag til handlingsprogram 2017–2020.

Utviklingstiltak innenfor driftsrammen

Nr.  Utviklingstiltak
7 Innovativ sambruk
8 Kulturelt mangfold og aktivitet
9 Utvikle driften av Bærum idrettspark

7. Innovativ sambruk

Innovativt sambruk er blant annet å tilrettelegge kommunalt eide bygg med låssystemer, lys og ventilasjon i aktuelle rom. Dette fordrer fleksible tekniske og arkitektoniske løsninger og en bred involvering i planleggingsprosessene. Selvbetjente løsninger knyttet til utlån og innlevering på bibliotekene og til billettsalg og adgangskontroll/nøkkelløsninger er eksempler på at bruk av ny teknologi kan bidra til at tjenestene kan betjene et større brukergrunnlag. Å betrakte flere skoler som lokale kulturarenaer, i tillegg til at de skal være arenaer for idrett og fritidsaktivitet, kan gi grobunn for økt aktivitet i lokalsamfunnet.

8. Kulturelt mangfold og aktivitet

Det legges til rette for etablering og videreutvikling av kulturklyngene i Sandvika og Fornebu, der kommunen har en tilretteleggerrolle og er samarbeidspartner for private og frivillige kulturaktører.

9. Utvikle driften av Bærum idrettspark

Bærum idrettspark har vært et idrettsanlegg med framgang, aktiviteten har vært stor, og det har vært mye utleie. Anlegget videreutvikles med nye og mer varierte tilbud i tråd med nye behov/trender i befolkningen, og finansieres med midler fra anleggsplanen for fysisk aktivitet. Dette er tilbud som Tufteparkene, frisbeegolf og rulleskiløype. Det sees også på mulighet for å lage parkour-anlegg. Anlegget har et spesielt fokus på tilbud for uorganisert aktivitet. Tiltaket medfører at Bærum idrettspark vil få et mer variert aktivitetstilbud.

Økonomiske driftsrammer for programområde Kultur og fritid

Tabell, Økonomiske driftsrammer for programområde Kultur og fritid