Selvfinansierende enheter, VAR, omfatter programområdene Vann og avløp og Renovasjon og avfall. Programområde Renovasjon og avfall omfatter ett resultatområde – 355 innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall. Programområde Vann og avløp omfatter seks resultatområder – 192 felles tekniske støttefunksjoner, 340 produksjon av vann, 345 distribusjon av vann, 350 avløpsrensing, 353 avløpsnett/innsamling av avløpsvann, 354 tømming av slamavskillere og septiktanker og lignende.

Tjenester knyttet til vann-, avløp- og renovasjonstjenesten er 100 prosent gebyrfinansiert. Vann og avløp har som hovedoppgave å sørge for nok og sikkert drikkevann, samt tilfredsstillende borttransport og rensing av avløpsvann. Forurensning og renovasjon har ansvaret for innsamling og videre håndtering av alt husholdningsavfall i Bærum. På Isi gjenvinningsstasjon kan husholdninger og småbedrifter levere avfall som ikke inngår i henteordningen.

Rådmannen arbeider med ny Hovedplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø — 2017-2020. Høringsdokument for ny hovedplan ble behandlet i Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur i juni 2016. Planen skal være kommunens styrende dokument for programområde Vann og avløp. Rådmannen forslår at anleggsdrift, som tidligere har vært eget resultatområde, innlemmes i programområde Vann og avløp.

Det er vedtatt at det skal innføres kildesortering av matavfall fra høsten 2016 i Bærum. Sekkeløsningen skal erstattes av todelt beholder. Det er frivillig om husholdninger vil levere papir/papp/drikkekartong i sekk (som dagens løsning) eller beholder.

Rådmannen vil legge frem en egen sak som vil gi en samlet vurdering av kommunale avgifter innen vann, avløp og renovasjon for perioden 2017–2035.

Status

Nøkkeltall ASSS – tjenesteprofil

Sammenligning med kommunene i ASSS viser at:

 • Årsgebyret for vann- og avløpstjenesten i Bærum er lavere enn gjennomsnittet i ASSS.
 • Årsgebyrene for avfallstjenesten er litt høyere enn gjennomsnittet.
 • Kapitalutgiftene for innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall, det vil si utgifter til renter og avskrivninger, er over gjennomsnittet i ASSS. Dette kommer av investeringer i nytt serviceanlegg ved Isi gjenvinningsstasjon og vakuumanlegget på Fornebu.

En nærmere analyse av KOSTRA og nøkkeltall ASSS finnes i Virksomhetsanalyse for sektor miljø, idrett og kultur som ble behandlet i Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur våren 2016. 

Viktige innsatser og endringer av ressursbruken

Ny hovedplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø

Ny Hovedplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø 2017-2020 skal være kommunens styrende dokument for programområde Vann og avløp. Planen angir hvordan kommunen skal oppfylle krav gitt i lover og forskrifter. Planen skal videre gi grunnlag for nødvendige beslutninger innen sektoren og være retningsgivende ved utarbeidelse av kommuneplan og handlingsprogram. Det kommer en ny hovedplan — høringsdokumentet er lagt ut til offentlig høring. Hovedplanen inneholder, i tillegg til tiltak som krever økte investeringsrammer, også endringer i driften innenfor gjeldende rammer: Innføre ny teknologi, bidra ved utvikling av nye løsninger (innovasjon), etablere overvannsstrategi for kommunen.

Det er utarbeidet en LDIP-VA (langsiktig driftsanalyse og investeringsplan) for perioden frem til 2036. Planen viser at gebyrgrunnlaget — det vil si hvor store beløp som årlig må dekkes av vann- og avløpsgebyrene — vil øke med om lag 30 prosent i perioden frem til 2036. Samtidig som gebyrgrunnlaget øker, vil også antall boenheter og antall innbyggere øke. Analysen viser at kostnaden i snitt per boenhet vil holde seg omtrent uendret i perioden.

Anleggsdrift

Anleggsdrift har historisk vært en avdeling for å kunne betjene hele kommunen. Realiteten er at vann og avløp bruker over 90 prosent av kapasiteten. Gjennomført kartlegging dokumenterer at behovet for avdelingen i andre deler av kommunen er minimal. Det foreslås at utgifter og inntekter knyttet til denne virksomheten innlemmes i resultatområde Vann og avløp.

Klima og miljø

I arbeidet med å nå målet om å være en klimanøytral kommune innen 2050 må kommunen fortsette arbeidet med å utvikle og iverksette miljøvennlige løsninger. Det arbeides med klima og miljø via Klimaklok kommune, og viktige innsatser er klimavennlige renovasjonsløsninger, å forebygge utslipp til vassdrag og teknologiske og framtidsrettede løsninger.

Kvalitet og sikkerhet

Vann og avløp

Vann og avløp har en aktiv rolle i drift, vedlikehold og utvikling av kommunens vann- og avløpssystemer. Dette innebærer beredskap ved rørbrudd, kvalitetssikring av vannkvalitet og kontinuerlig rehabilitering av vann- og avløpsnettet. Endringer i klima fører til økt nedbør. Dette krever forbedrede løsninger for å lede bort overvann.

Viktige innsatser er:

 • Innsatsen på fornying av vannledningsnettet foreslås intensivert ved å øke fornyingstakten fra 1 prosent til 1,2 prosent per år. I tillegg legges det opp til fornying av noen større knutepunkter.
 • Levere godt og nok drikkevann via Aurevanns-anlegget.
 • Tiltak på avløpsnettet for å håndtere mer vann på grunn av urbanisering og klimaendringer forsterkes. Innsatsen på fornying av avløpsnettet foreslås opprettholdt på 1 prosent. 
 • Jobbe for å redusere fosforutslipp i Nadderudbekken. Feilsøking og utbedring av dårlige rør. 
 • Delta i videreutviklingen av VEAS (renseanlegg) og Asker og Bærum vannverk IKS (drikkevann).
 • Videreutvikle Aurevanns-anlegget.

Forurensning og renovasjon

Viktige innsatser er:

 • Få innbyggerne til å sortere ut matavfallet, det vil si skille matavfall og restavfall. Få innbyggerne til å levere resten av avfallet på Isi gjenvinningsstasjon. Med dette menes alt avfall som ikke hentes hjemme og ikke kan leveres til et returpunkt.
 • Utvikle nye løsninger på områder med høy fortetting av boliger.
 • Utvikle ny løsning for farlig avfall for husholdningene.
 • Videreutvikle Isi miljøstasjon, for å ivareta tjenesten på en miljøforsvarlig måte.

Innovasjon, dialog og medvirkning

Utvikling og drift av miljøvennlige løsninger krever dialog og medvirkning med befolkningen og organisasjonslivet. Eksempler på dette er: 

 • Dialog med innbyggerne ved utvikling av gode løsninger for sortering av matavfall og sortering/fjerning av avfall (Miljøtipset). 
 • Tilrettelegge for innovative løsninger og endringsvilje ved innføring av ny avfallsplan. 
 • Ny hovedplan for vann og avløp – bidra ved utvikling av nye løsninger (innovasjon). 
 • Bidra til at kommunens regionale vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram blir gjennomført.

Endringer i drift

Måleindikatorer og mål

For perioden 2017–2020 gjelder følgende måleindikatorer og mål:

Måleindikatorer og mål

Gebyrendringer

Vann og avløp

Ingen økning i gebyret knyttet til vann. Gebyret knyttet til avløp øker med 360 kroner. Økningen er knyttet til økte investeringer på egne anlegg og investeringer ved anlegget på VEAS (Vestfjordens avløpsselskap).

Renovasjon

I løpet av 2017 skal det innføres utsortering av matavfall, og sekker skal erstattes med todelt beholder. Det er frivillig om innbyggere vil ha beholder til papir/papp/kartong. Det må innføres optisk sortering på Fornebu på grunn av matavfallet. Det kommer nye kontrakter for behandling, transport og innsamling av avfall fra husholdninger i løpet av 2016.

Rådmannen foreslår at gebyret for renovasjon forblir uforandret fra 2016 til 2017 for et standardabonnement (én sekk per uke/én todelt beholder) I henhold til ny renovasjonsforskrift skal alle boenheter betale sin andel. Dette vil bety at de sameier/blokker som i dag har lavest gebyr, får litt høyere gebyr. En mer detaljert oversikt over gebyrene vil framgå av prislisten for 2017 for kommunale tjenester.

Gebyr eks. MVA, kroner per år Vann 1) Avløp 2)  Renovasjon
 Gebyr 2014  1800  1980  2300 2)
 Gebyr 2015  1800  1980  2450 2)
 Gebyr 2016  1620  2340  2550 2)
 Gebyr 2017  1620  2700  2550 3)

1) Standardbolig på 120 m2
2) Én sekk per uke
3) Én todelt beholder

Utviklingstiltak innenfor driftsrammen

Nr. Utviklingstiltak
1 Utrulling av beholdere for matavfall
2 Henteordning for blokkbebyggelse og felles boområder
3 Ny hovedplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø
4 Anleggsdrift — dimensjonering og organisering av avdelingen

1. Utrulling av beholdere for matavfall

Innføring av ny ordning for renovasjon medfører utsortering av matavfall og utrulling av beholdere for mat- og restavfall. Den nye renovasjonsløsningen vil bli innført i samarbeid med kundene/innbyggerne, med målsetting om mest mulig sortering og minst mulig restavfall. Isi gjenvinningsstasjon skal være en servicebedrift for våre kunder, med best mulig mottak og god sortering av avfallet som kommer inn. Det skal være miljøvenning transport og behandling av alt avfall. Samarbeidet med OBOS, ABBL og velforbund er viktig for alle parter.

Alle husholdninger i Bærum må tenke nytt angående kildesortering og kaste matavfall i rett beholder. Dette er en holdningsskapende endring som gjelder hele Bærum. Det er svært mye som skal gjøres på kort tid, og det settes inn ekstra ressurser i gjennomføringsfasen.

2. Henteordning for blokkbebyggelse og felles boområder

Det er ønskelig at blokker og boenheter med fellesløsninger investerer i nedgravde beholderløsninger. Kommunen vil invitere til samarbeid for å finne ut hva som må til for at dette skal bli en god løsning for disse. For innbyggerne vil dette medføre et estetisk bedre alternativ og mindre lukt. Plassering av nedgravde beholdere passer best på steder med sval vind. For kommunen vil dette gi en enklere henteordning.

3. Ny hovedplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø

Hovedplanen for vannforsyning, avløp og vannmiljø 2017–2020 — høringsdokumentet, er lagt ut til offentlig høring. Hovedplanen inneholder, i tillegg til tiltak som krever økte investeringsrammer, også endringer i driften innenfor gjeldende rammer: Innføre ny teknologi, bidra ved utvikling av nye løsninger (innovasjon), etablere overvannsstrategi for kommunen. Ny hovedplan vil bidra til å få en mer robust tjenesteproduksjon innenfor gjeldende budsjettrammer.

4. Anleggsdrift — dimensjonering og organisering av avdelingen

Anleggsavdelingen har historisk vært en avdeling for å kunne betjene hele kommunen. Realiteten er at Vann og avløp bruker over 90 prosent av kapasiteten. Gjennomført kartlegging av dokumenterer at behovet for avdelingen i andre deler av kommunen er minimal. Hensikten med tiltaket er å vurdere full organisatorisk innlemmelse i VA, samt å vurdere optimal dimensjonering av antall ansatte og nødvendig utstyr.

Økonomiske driftsrammer for programområde 64 Renovasjon og avfall

Driftsrammer renovasjon og avtall

Økonomiske driftsrammer for programområde 65 Vann og avløp1)

Driftsrammer vann og avløp

1) Tidligere programområde 66 Anleggsdrift er nå innlemmet i programområde 65 Vann og avløp.