Programområdet omfatter to resultatområder – 330 samferdselsbedrifter/transporttiltak og 332 kommunale veier.

Programområdet har ansvar for parkering, trafikksikkerhet, fremkommelighet, forvaltning av det kommunale veinettet og kommunens havnedistrikt. Dette innebærer:

  • Drift og vedlikehold av kommunale veier, havner, parkeringsanlegg og torg.
  • Gjennomføre trafikksikkerhets-, kollektiv- og miljøtiltak.
  • Håndheve parkeringsforskriftene.
  • Være kommunens vei- og trafikkfagetat for reguleringsplaner og byggesaker.

Status

Nøkkeltall ASSS — tjenesteprofil

Sammenligning med kommunene i ASSS viser at:

  • Brutto driftsutgifter per innbygger i Bærum er lavere enn gjennomsnittet i ASSS, mens driftsutgifter per innbygger er høyere i Bærum.
  • Brutto driftsutgifter, målt per kilometer vei og gate, er redusert i perioden 2012–2014.
  • Bærums inntekter målt per innbygger er betydelig lavere enn gjennomsnittet i ASSS. Bærums inntekter er behandlings- og forringelsesgebyr, refusjonsinntekter til drift av private vei- og gatelys, og andre refusjoner.

En nærmere analyse av KOSTRA og nøkkeltall ASSS finnes i Virksomhetsanalyse for sektor miljø, idrett og kultur som ble behandlet i Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur våren 2016.

Viktige innsatser og endringer av ressursbruken

Klima og miljø

I arbeidet med å nå målet om å være en klimanøytral kommune innen 2050, må kommunen fortsette arbeidet med å utvikle og iverksette miljøvennlige løsninger. Det arbeides med klima og miljø via Klimaklok kommune, og viktige innsatser er å tilrettelegge for mer bruk av kollektivreiser, gange og sykkel. Utvikling av trygge traséer for sykkel og gange og innfartsparkering ved T-banestasjoner, etablering av ladestasjoner og vurdering av parkeringsdekningen for elbiler er relevante tiltak.

Handlingsplan for sykkel er behandlet i kommunestyret, herunder fordeling av øremerkede midler for 2016 og 2017. Det vil bli utarbeidet en revidert sykkelstrategi.

Kommunen er forurensningsmyndighet for lokal luftkvalitet. Myndigheten er delegert til Folkehelsekontoret, som samarbeider tett med Vei og trafikk om oppfølging av lokal luftkvalitet i kommunen. Dette innebærer kontinuerlig måling av luftkvalitet, med analyser og rapportering av måleresultater, utarbeidelse av handlingsplan for tiltak og informasjon til befolkningen.

Kvalitet og sikkerhet

Trafikksikkerheten i Bærum er god, men kontinuerlig innsats er viktig for å nå visjonen om null drepte og hardt skadde. Dette følges opp ved planer og tiltak via trafikksikkerhetsprogrammet, for eksempel aksjon skolevei-prosjekter. Andre tiltak er planer for utbedring av fortau, bygging av fartshumper, utbedring av gang og sykkelveier, trafikkregistrering og oppsettinger/reparasjoner av rekkverk. Det samarbeides tett med Statens vegvesen og Trygg Trafikk både ved planlegging, gjennomføring og oppfølging av forskjellige tiltak.

Veibelysningen skal energieffektiviseres ved å oppgradere tennpunkter og styringssystem. I tillegg skal det i perioden gjennomføres oppgraderingsarbeider for å skifte ut tradisjonell veibelysning med LED-belysning.

Innovasjon, dialog og medvirkning

Utvikling og drift av miljøvennlige løsninger krever dialog og medvirkning med befolkningen og organisasjonslivet. Eksempler på dette er:

  • Dialog med NSB, Ruter og Statens vegvesen for å bidra til god kollektivtransport og innfartsparkering. 
  • Meld en feil. Varsle om feil ved vei og gater gjennom web-basert løsning.
  • To årlige møter med Bærum Velforbund hvor blant annet samferdselssaker blir drøftet.

Endringer i forskrift om vilkårsparkering

Nasjonal forskrift om vilkårsparkering blir endret fra 1. januar 2017 og fra 1. januar 2018. Kostnadene knyttet til dette vil bli dekket av den løpende bevilgningen til investeringer i parkeringsformål. Det vil bli fremmet en egen sak til politisk behandling høsten 2016.

Det vises for øvrig til Liste over priser 2017, som er vedlegg til Rådmannens forslag til handlingsprogram 2017-2020.

Endringer i drift

Økt ressursbruk
Nr. Økt ressursbruk, mill. 2017-kr Budsjettramme 2017 2018 2019 2020
1 Innfartsparkering — to områder ved Østerås-banen   0,3 0,3 0,3 0,3
  Sum   0,3 0,3 0,3 0,3

1. Innfartsparkering – to områder ved Østerås-banen

Det ble i forbindelse med handlingsprogrammet for 2014–2017 vedtatt innsparinger på 0,3 mill. per år i forbindelse med driftsansvaret for innfartsparkeringsplassene på Eiksmarka og Østerås T-banestasjoner. Kommunen har driftskostnader knyttet til disse, men ingen inntekter. Det er gjennomført drøftinger med Sporveien Oslo for overtagelse av driftsansvaret, men det er ikke oppnådd enighet. Tiltaket tas opp til ny vurdering med formål å tilbakeføre dette beløpet til rammen.

Nye og endrede innsparinger
Nr. Innsparinger, mill. 2017-kr Budsjettramme 2017 2018 2019 2020
2 Videreutvikling organisatorisk og ressursmessig — Vei og trafikk 55,7 -0,3 -0,4 -0,6 -0,6
  — herav tidligere vedtatt   -0,1 -0,3 -0,4 -0,4
3 Evaluering veistasjonen         -0,4
  Sum   -0,3 -0,4 -0,6 -0,1

2. Videreutvikling organisatorisk og ressursmessig – Vei og trafikk

Tiltaket realiseres gjennom bruk av ny teknologi på driftsoppgaver og nye administrative rutiner, samt stadig bedre innkjøp av varer og tjenester fra eksterne leverandører. Dette vil gi reduserte kostnader. Samtidig vil det gjennomføres bedre økonomisk styring for å oppnå målet om redusert driftsbudsjett. Det foreslås justeringer på de fleste poster i driftsbudsjettet, herunder reduksjon i utgifter knyttet til kurs, data og konsulenter. I tillegg skal det arbeides med rutiner knyttet til inntekter fra behandlings- og forringelsesgebyrene, parkeringsinntektene og andre inntekter knyttet til dette området.

3. Evaluering veistasjonen

Det vil bli foretatt en gjennomgang av Østerås veistasjon og bli gjort en vurdering på hvordan denne fungerer. Det skal evalueres hvor mye arbeider som skal foregå i egenregi, og hvor mye som kan settes ut til entreprenører. I slutten av handlingsprogramperioden kan det bli aktuelt å redusere med ett årsverk for å kunne ta ut effekten. Arbeidet med effektivisering vil begynne i 2018 for å kunne ta ut gevinsten i 2020. Tiltaket realiseres ved hjelp av naturlig avgang.

Prisendringer utleieplasser parkering

Rådmannen foreslår å øke månedsprisene på utleieplasser for parkering. Prisene har vært uendret siden 2014. Det vises til Liste over priser 2017, som er vedlegg til Rådmannens forslag til handlingsprogram 2017-2020.

Utviklingstiltak innenfor driftsrammen
Nr. Utviklingstiltak
4 Driftsweb Meld en feil
5 Handlingsplan for sykkel

4. DriftsWeb Meld en feil

”Meld en feil” er Bærums nye feilmeldingstjeneste for kommunale veier, hvor det er tilrettelagt for feilmelding både via nettleser og via app til smarttelefon. Det arbeides med å tilrettelegge for at andre tjenestesteder kan benytte denne meldingstjenesten, som for eksempel tjenester knyttet til Natur og idrett. Tiltaket bidrar til å redusere totalt tidsforbruk på henvendelser fra publikum, da alle henvendelser sendes direkte til utførelse eller korrekt saksbehandler.

5. Handlingsplan for sykkel

Formålet med handlingsplanen for sykkel er å prioritere tiltak som kan motivere flest mulig til å velge sykkel som transportmiddel. Den skal også bidra til at flest mulig bruker sykkel istedenfor bil. Handlingsplanen prioriterer tilgjengelige midler fordelt på tre grupper: tilrettelegging (forprosjekt/planreserve), mindre tiltak og større prosjekter. Innspill til gruppen større prosjekter kan fremmes i forbindelse med revidert sykkelstrategi.

Økonomiske driftsrammer for programområde 63 Samferdsel

Økonomiske driftsrammer samferdsel