Formålet er å administrere kommunens forpliktelser overfor Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn, samt forvaltning og drift av gravplassene, gravlunder og krematoriet på Haslum. Rådmannens hovedforslag er solid og effektiv drift.

Status

Nøkkeltall ASSS - tjenesteprofil

En analyse av KOSTRA og nøkkeltall ASSS finnes i Virksomhetsanalyse for sektor miljø, idrett og kultur som ble behandlet i Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur våren 2016.

Viktige innsatser og endringer av ressursbruken

Tjenesteytingsavtale med Kirkelig fellesråd

Revidert tjenesteytingsavtale er under arbeid og følges videre opp. IT-tjenester vil ikke lenger være en del av tjenesteytingsavtalen. Kirkelig fellesråd vil stå fritt til å kjøpe IT-tjenester i markedet. Tjenesteytingsavtalen omfatter investeringer innenfor kommunens ansvar etter loven, disposisjonsavtale for valglokaler ved kirkelige valg og vaktmestertjenester ved kirker og menighetsbygg.

Gravplassene

En økende og aldrende befolkning medfører økt behov for gravplasser i kommunen. Dette medfører også økt vedlikeholdsbehov. Kommunen oppfyller kravet om ledige graver i et antall tilsvarende tre prosent av befolkningen. Det er utarbeidet en gravplassanalyse som beskriver behovet frem til 2030. Behovet for graver sikres ved ny gravplass/gravlund på Fornebu og ny gravplass ved Dælimosen. Gravplass på Dælimosen er tatt inn i kommuneplanens arealdel.

Endringer drift

Økt ressursbruk

Nr. Økt ressursbruk, mill. 2017-kr Budsjettramme 2017 2018 2019 2020
1

Økt driftsbudsjett knyttet til ny gravlund på Fornebu

     

1,5

2,0

2

Kjøp av IT-tjenester

 

0,6

0,6

0,6

0,6

  Sum  

0,6

0,6

2,1

2,6

1. Økt driftsbudsjett knyttet til ny gravlund på Fornebu

I henhold til gravplassanalysen for Bærum 2013–2030 legges det opp til ferdigstillelse av ny gravplass på Fornebu innen 2019. Konkurransen for prosjekteringen ble lyst ut i november 2015, og et skisseprosjekt er levert i mars 2016. Skisseprosjektet tar utgangspunkt i at gravplassen på Fornebu utformes som navnet minnelund for både kister og urner. Forprosjektet legges frem for politisk behandling høsten 2016. Gravlunden vil gi et økt tilbud og økt gravplasskapasitet til innbyggerne, og det vil være behov for flere ansatte. Det vil i tillegg påløpe utgifter til drift av driftsbygningen.

2. Kjøp av IT-tjenester

Tjenesteytingsavtalen med Kirkelig fellesråd innebærer et merbehov til kjøp av IT-tjenester på 0,6 mill.

Utviklingstiltak innenfor driftsrammen

Nr. Utviklingstiltak
3

Endre driftslederoppgavene ved gravplassavdelingen

3. Endre driftslederoppgavene ved gravplassavdelingen

Ved gjennomgang av driftslederoppgavene i gravplassavdelingen er det ønskelig at det i større grad skal skilles mellom oppgaver knyttet til administrasjon og drift. Driftsleder får ansvar for flere gravplasser og dermed en tydeligere lederrolle. Administrative/merkantile oppgaver flyttes til gravplassforvaltningen i Kommunegården. Dette sikrer en mer helhetlig og lik behandling, uavhengig av gravplass. Tiltaket bidrar til en mer effektiv drift av gravplassene.

Økonomiske driftsrammer for programområde Kirke og andre religiøse formål

Økonomiske driftsrammer programområde Kirke og andre religiøse formål
Økonomiske driftsrammer programområde Kirke og andre religiøse formål