Samlet informasjon til naboer etter merknader ved varsel om planoppstart for Eineåsen skole.

Innledning

Einåsen ungdomsskole - inngangsområdet Eineåsen ungdomsskole - Overordnet perspektiv Eineåsen Ungdomsskole - illustrasjonsplan

Etter oppstart av planarbeid for Eineåsen skole ble varslet 3. februar 2020 har det kommet inn flere merknader fra naboer. Det var planlagt og invitert til et nabomøte hvor oppdatert informasjon skulle presenteres og naboene kunne komme i dialog med  lankonsulent og utbygger. Grunnet koronasituasjonen er nabomøtet avlyst inntil videre. Det er derfor ønskelig å tilgjengeliggjøre materiale på annen måte, og gi riktig grunnlag for spørsmål og synspunkter.

Presentasjonen som skulle vises på nabomøtet er lagt ut her.

Videre besvares ulike tema som går igjen i nabomerknadene basert på prosjektets nåværende stadium.

Om planforslag

Det presiseres at det nå jobbes med et forslag til reguleringsplan for skoleområdet. Reguleringsplanen skal kun sette rammer for hvordan området kan utnyttes, og består av tre deler: bestemmelser, plankart og planbeskrivelse med tilhørende illustrasjoner.

Når komplett planforslag er utarbeidet sendes dette inn til kommunen. Planforslaget vil da legges ut til offentlig ettersyn slik at alle kan sette seg inn i plandokumentene og komme med innspill før planen eventuelt vedtas. Se Bærum kommunes planprosessen fra A til Å for en ryddig oversikt.

Reguleringsplanen fastsetter blant annet:

  • bestemmelser for høyder (maksimal byggehøyde)
  • bestemmelser for utnyttelsesgrad (maksimalt bruksareal for bebyggelse)
  • formål (hva det er tillatt å bruke arealet til med inndeling av ulike formål i plankartet)
  • konsekvenser av planforslaget.

Hvordan bebyggelse og uteområder kan bli seende ut illustreres i tegninger og illustrasjonsplan, og redegjøres for i planbeskrivelsen. Illustrasjonene som vises er ikke en juridisk bindende del av reguleringsplanen.

Eksakt utforming av bygg og uteområder defineres gjennom byggesak. Dette er neste fase i prosjektet. Enkelte spørsmål fra naboene er knyttet opp mot denne fasen, og vil ikke kunne besvares utfyllende på nåværende tidspunkt. Planforslaget er under arbeid og vi ønsker å belyse foreløpig utkast.

Svar til merknader etter tema

1. Byggets plassering og høyde 

Det påpekes at solforhold og utsikt for nærmeste naboer vil endres sammenlignet med eksisterende bygg. En rekke naboer har derfor ytret ønske om at nytt bygg flyttes lenger vest enn eksisterende bebyggelse, og det som vises i «skisse av planlagt bebyggelse», dokumentID 19/96948.

Svar

Det planlegges å regulere for maks byggehøyde tilsvarende tre etasjer etter ny beslutning om 6-parallell skole.

Skissene som ligger ute med dokumentID 19/96948 er hentet fra tidlig mulighetsstudie og ikke basert på et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. Det er forståelig at disse er misvisende ift. hva som har blitt sagt om plasseringen i etterkant. Det er nå gjennomført analyser av sol-/skyggeforhold, behov for bevaring av gamle trær, vurdering av eksisterende terreng og utsiktsforhold, samt teknisk infrastruktur. På bakgrunn av dette, og innspill fra naboene, anbefales det å trekke bygget ca 10-20 meter lenger vest enn eksisterende skolebygg. Dette er vist i skisse til illustrasjonsplan (se presentasjon nabomøte).

Illustrasjonsplanen er kun er veiledende. Likevel sikres det at bygget legges med god avstand til naboene ved å regulere en avgrenset «servicesone» i det juridisk bindende plankartet (se skisse til plankart). Dette område skal kunne romme adkomst, parkering for bil og sykkel, varelevering, avfallshåndtering og manøvreringsareal og må derfor inneha nok areal til nevnte funksjoner som igjen legger føringer for byggets plassering.  

2. Byggets utforming

Det etterlyses informasjon om fargebruk, utforming, vinduer, dører og lignende.

Svar

Som nevnt i innledningen fastsettes ikke detaljert utforming av bygget i reguleringsplanen. På dette stadiet er ikke bygget prosjektert. Det er viktig at reguleringsplanen er fleksibel slik at det gir rom for gode løsninger i prosjekteringsfasen. Det vil imidlertid bli anbefalt farge- og materialbruk som harmonerer med omgivelsene.

Når det senere skal søkes om å bygge på tomta vil dette bli nabovarslet. Det vil da vises til detaljerte tegninger av utformingen som gir naboer mulighet til å komme med merknad på et godt informert grunnlag.

3. Uteområdets utforming

Det stilles spørsmål om hvordan kommunen tenker at uteområdene skal opparbeides.

Svar

Det legges opp til at eksisterende vegetasjon, terreng og bergknauser i vest bevares mest mulig naturlig. Dette gjøres gjennom å regulere området til «naturområde». Arealet sør for bygget tilrettelegges for opparbeidelse av ulike aktiviteter, sitteplasser, beplantning, blågrønne elementer for overvannshåndtering med mer. Detaljert utforming fastsettes ikke i reguleringsplanen.

I Bærum kommunes veileder for utomhusanlegg gis det likevel føringer utformingen. Det går her fram at det ved ungdomsskoler skal legges til rette for anlegg der elevene kan:

«klatre, henge og slenge, balansere, styrke (eksempel: hinderløype, stativ, styrkeapparat), ha ballaktiviteter (eksempel: fotballbane, volleyball, streetbasket, flerbruksbane, bordtennis), hoppe, løpe, kaste, ha vinteraktiviteter (eksempel: skøyter e.a.), samle elever i store grupper (amfi eller lignende), ha mulighet for sosialisering eller tilbaketrekking i mindre grupper, ha tilgang til naturelementer (for lek, læring og aktivitet), rulle, sykle eller skate».

Vi oppfordrer barn i nærområdet til å selv sende innspill om hva de ønsker seg slik at disse kan tas hensyn til i videre arbeid. Utearealene skal være en ressurs for både nærområdet og elevene på skolen.  

4. Skjerming mot tilliggende boliger i øst

Det er ytret ønske om tiltak som støyskjerm, gjerde og bevaring av vegetasjon mot naboeiendommer i øst.

Svar

Det legges opp til at eksisterende grønnstruktur mellom skolen og naboene i øst reguleres til vegetasjonsskjerm med tilhørende bestemmelser. Vegetasjonsskjermen skal fungere som et naturlig skille mot tilgrensende eiendommer og skjerme naboer.  

Når det gjelder gjerder og støyskjerm ser vi foreløpig ikke behov for å implementere krav til dette i reguleringsplanen.      

5. Utvidelse av fortau i Stian Kristensens vei

Grunnet behov for utvidelse av fortau er det ytret bekymring for gateparkering langs Stian Kristensens vei og påpekt at det er behov de eksisterende plassene.  

Svar

Vi forstår deres bekymring vedrørende tap av parkeringsmuligheter langs Stian Kristensens vei. Det er imidlertid noen utfordringer knyttet til veien som må tas hensyn til i planleggingen, herunder smalt fortau i dårlig stand, rotete situasjon i møte mellom myke og harde trafikanter, og knapt vedlikeholdsareal ved blant annet snømåking. Kommunen, ved avdeling for vei og trafikk, har derfor kommet med krav om utvidelse av fortau i henhold til Bærum kommunes gjeldende veinormal. Dette vil bedre den totale trafikksituasjonen i området, men kan dessverre gå ut over parkeringsmulighetene.

Kommunens retningslinjer og veiledere oppmuntrer til økt tilrettelegging for gående/syklende/reisende med kollektivt. Derfor vil det blant annet bli prioritert å utbedre fortauet.

6. Parkeringskapasitet tilknyttet skolen

Det har blitt ytret bekymring for at få parkeringsplasser tilknyttet skolen vil føre til at beboernes private parkering vil benyttes av uvedkomne. Dette med utgangspunkt i en skole med 8 paralleller og 10 biloppstillingsplasser.

Svar

Det er nå fastsatt at skolen skal tilrettelegges for kun 6 paralleller med maks 540 elever og 64 årsverk, Det legges opp til 13 biloppstillingsplasser samt sambruk av parkering ved idrettsanleggene i nærområdet. Med 6-parallell skole vil det derfor bli færre ansatte og flere p-plasser enn tidligere estimert.

Etter beslutning i formannskapet legges nedre halvdel av parkeringsnormen for Bærum kommune til grunn for antall parkeringsplasser. Det prioriteres å tilrettelegge for sykkelparkering, gode adkomster for gående/syklende fra nord og tilstrekkelig uteoppholdsareal for elevene, fremfor å avsette store deler av skoleområdet til parkeringsplass. Videre er skolen dekket med godt kollektivtilbud og kort avstand til holdeplasser.

9. Utredning av planens konsekvenser for naboer

Det er blitt pekt på konsekvenser for naboer ikke er tilstrekkelig utredet i stedsanalyse tilgjengelig på dokumentID: 19/9694, og at det er en viktig samfunnsoppgave å ivareta godt bomiljø. Det etterlyses ytterlige utredninger knyttet til sol-/skyggeforhold, trafikk, samt eiendomsverdi. (Se pkt. 9 for forhold knyttet til byggeperioden).

Svar

Det er helt klart viktig at en plan sikrer godt bomiljø, og det legges følgelig vekt på hensyn til naboer når det planlegges ny skole.  

Utredningene som etterlyses er en del av selve planprosessen, og varsel om oppstart betyr at arbeidet med å skaffe et godt kunnskapsgrunnlag settes i gang. Det er derfor engasjert egne fagkonsulenter for å utrede konsekvenser knyttet til blant annet vei, trafikk, vann/avløp/overvann, grunnforhold, naturmangfold og miljø. I tillegg er det utarbeidet sol-/skyggediagrammer, prinsippsnitt, 3d-illustrasjoner og gjennomført flere befaringer.

Vurdering av eiendomsverdi inngår ikke i plansaken, men det ser ikke ut til at planforslaget vil bidra til å forringe verdien på tilgrensende eiendommer. Nytt skolebygg og opprustning av et svært nedslitt skoleområde vil komme hele nærmiljøet til gode.

Se pkt. 1 for informasjon om byggets plassering.

8. Belastning for naboer under byggeperioden

Det stilles spørsmål om konsekvenser for naboer under byggeperioden er utredet, spesielt med hensyn til trafikkavvikling, parkeringssituasjon, tungtrafikk, maskinbruk og arbeidstider på byggeplassen.

Svar

Detaljer vedrørende bygge- og anleggsperioden er ikke avklart. Dette er ikke et tema som vil fremkomme av plansaken, men med god planlegging av byggeperioden vil konsekvensene minimeres. Det vil være et mål om at prosjektet blir til minst mulig ulempe for miljø og omgivelser.

Miljøkrav i lover, forskrifter, og sentrale retningslinjer vil bli ivaretatt i byggeperioden.

9. Tilgang på informasjon om prosjektet og mulighet til å komme med innspill

Naboer etterlyser løpende informasjon om prosjektet og vil bli varslet ved avvik og endringer. De ønsker god kontakt med planleggere/entreprenør og utbygger (Bærum kommune Eiendom), og det tas forbehold om mulighet til å komme med bemerkninger og innspill videre i prosjektet.

Svar

Det er viktig at naboer får tilgang til informasjon om planforslaget, og mulighet til å uttale seg. Dette blir gjort i to runder etter krav i plan- og bygningsloven (pbl). Merknadene gir viktig kunnskap til de som utarbeider planforslaget og kan påvirke utforming av planen.

I tillegg til kravene i pbl gjennomføres ekstra medvirkning tilpasset prosjektet Eineåsen skole gjennom informasjon på Bærum kommune Eiendom sine nettsider og utvidet mulighet til å komme med innspill.

Naboers mulighet til å komme merknad etter krav i Plan- og bygningsloven:

Naboer har etter Plan- og bygningsloven § 12-8 krav på å bli varslet om igangsetting av planarbeid. Innen gitt frist kan det sendes inn merknad. Det er ingen krav til innhold i merknaden, men det er en mulighet for de berørte til å belyse sine interesseområder og viktige temaer som de mener bør hensyntas. Selv om det ikke gis direkte svar på brev/epost, tas det stilling til alle merknader som kommer inn skriftlig. Etter fristen har gått ut skrives det sammendrag med svar til hver enkelt merknad i planbeskrivelsen.

Etter Plan- og bygningsloven § 12-10 legges planforslaget når det er ferdig utarbeidet ut til offentlig ettersyn på kommunens nettsider. Naboer blir varslet om hvor det er tilgjengelig, og kan komme med merknad innen gitt frist, før det skal videre til politisk behandling og eventuelt vedtas. Svar til merknader ved oppstart av planarbeidet vil da kunne ses i planbeskrivelsen. Etter fristen har gått ut skrives sammendrag med svar til nye merknader. Dersom det viser seg nødvendig kan forslaget endres før politisk behandling.   

Informasjon og mulighet til å komme med innspill utover krav i Plan- og bygningsloven:

Det var planlagt å arrangere nabomøte med informasjon om prosjektet, samt svar til innkomne merknader, og andre spørsmål. Grunnet koronasituasjonen vil nabomøte bli avlyst og erstattet med en informasjonsside hos Bærum kommune Eiendom. Presentasjon og informasjon/svar som var tiltenkt møtet gjøres derfor tilgjengelig her. Vi har forståelse for at dette begrenser naboenes mulighet til å komme i dialog med byggherre og plankonsulent. Merknadsfristen er derfor utsatt til 3. april 2020 slik at det åpnes for å komme med nye innspill til ny informasjon. Disse vil, sammen med allerede innkomne merknader, svares ut i planbeskrivelsen.

Dessverre har vi ikke anledning til å informere om alle endringer som gjøres gjennom utarbeidelse av planforslaget. Alle endringer vil imidlertid kunne ses og kommenteres når komplett planforslag legges ut til offentlig ettersyn. 

Barnetråkk

Det var planlagt medvirkning fra skoleklasser gjennom bruk av kart for å vise skolevei, beskrive gode og dårlige kvaliteter ved uteområdet, samt forslag til forbedring. Det arbeides med en erstatning for dette. De som har barn i ved skolen bes oppfordre barna til å sende inn egen merknad om nevnte forhold. Barnas stemme er viktig.

Avsluttende kommentar

Informasjonen gitt i dette dokumentet tar utgangspunkt i naboenes merknader. Der er derfor deler av planforslaget vedrørende andre tema som ikke fremkommer her.