Eiksveien 73 illustrasjon

Eiksveien 73 er et unikt og ambisiøst prosjekt som skal vise hvordan samlokalisering og transformasjon av eksisterende bygg kan brukes som verktøy for å omsette strategiske mål til praktisk handling.

Nøkkeldata

Type prosjekt
Barnehage, spesialbarnehage, helsestasjon, kultur- og seniorsenter
Tiltak
Totalrehabilitering
Prosjektfase
Planleggingsfase
Byggestart
Antatt 3. kvartal 2024
Innflytting
3. kvartal 2026
Bruttoareal
Ca. 5 200 kvm
Kostnadsramme
350 millioner kr
Entreprenør
Forventes kontrahert høsten 2023
Miljøtiltak
Tilstrebe passivhusstandard, høy andel utslippsfri byggeplass og ombrukskartlegging.

Ved å rehabilitere tidligere Østerås bo- og behandlingssenter til et moderne og funksjonelt nærmiljøanlegg, skal kommunen redusere klimagassutslipp og legge til rette for økt livskvalitet for innbyggere på Østerås.

Bygget skal totalrehabiliteres og transformeres til et fremtidsrettet bygg med:

 • Barnehage for 200 barn
 • Spesialbarnehage for 15 barn
 • Helsestasjon
 • Kultur- og seniorsenter med kafedrift

I tillegg skal bygget være et nærmiljøsenter for nabolaget. Bygget skal være tilgjengelig for nærmiljøet på kveldstid og i helger.

Hva planlegger vi for?

Eiksveien 73 representerer et unikt prosjekt i nasjonal sammenheng hvor Bærum kommune har et mål om å bruke samlokalisering og transformasjon av bygget som verktøy for å omsette strategiske mål om et aldersvennlig samfunn og tidlig innsats til praksis. Les mer om et aldersvennlig Bærum her.

 • Ved å samlokalisere barnehage og seniorsenter har prosjektet et mål om å bidra til å forbedre livskvaliteten for både eldre og yngre innbyggere på Østerås. Prosjektet skal legge til rette for gode og inspirerende møter mellom generasjoner både ute og inne.
 • Gjennom å inkludere en kafé i bygget, skal Eiksveien 73 utvikles til en viktig sosial møteplass for seniorer, naboer og andre besøkende.
 • Prosjektet inkluderer også en plan for å gjøre bygget tilgjengelig for nærmiljøet på kveldstid og helg, noe som bidrar til å oppfylle kommunens mål om å skape aktive og inkluderende nærmiljøsentre.
 • Samlokalisering av flere tjenester gir et større tverrfaglig miljø. Medarbeidere får mulighet til økt samhandling på tvers, effektiv drift og faglig utvikling.

Samlet sett skal prosjektet vise hvordan man kan integrere tjenester for ulike aldersgrupper, oppnå bærekraft og samtidig skape sosiale samlingspunkter som forbedrer livskvaliteten for innbyggerne i nærmiljøet.

Dagens bruk og nye tjenestested

Det er i dag ingen aktivitet i Østerås bo- og behandlingssenter. Tjenestene som vil flytte inn i bygget er Fururabben barnehage, Østerås barnehage (avdeling Ovenbakken 10 og midlertidig modulbarnehage i Eiksveien 110), Gartnerveien spesialbarnehage, Eiksmarka helsestasjon og Østerås seniorsenter.

Hvor langt har prosjektet kommet?

Prosjektet har nå kommet til planleggingsfasen hvor forprosjektet utvikles sammen med tjenestene som skal flytte inn. Prosjektet går inn i en samspillsfase med entreprenør høsten 2023. Det planlegges for byggestart høst 2024 med ferdigstillelse vår 2026, slik at bygget er klart til barnehagestart høsten 2026.

Foreløpig fremdriftsplan

 1. 4. kvartal 2023 Oppstart forprosjekt
 2. 3. kvartal 2024 Investeringsbeslutning
 3. 3. kvartal 2024 Oppstart byggearbeider
 4. 2. kvartal 2026 Ferdigstillelse
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen

Hva er rammene for byggeprosjektet?

Bærum kommune har høye klima- og miljøambisjoner som skal gjenspeiles i prosjektet. Byggeprosjektet gjennomføres i samspill med entreprenør og sammen vil vi i forprosjektet utvikle gode løsninger som skal sikre at vi når våre klima-, miljø og naturambisjoner.

Byggeprosjektet vil blant annet:

 • Legge stor vekt på miljø- og helsevennlige materialvalg.
 • Transformere og totalrehabilitere bygget fremfor å rive og bygge nytt. Dette vil spare 60 prosent av klimagassutslippene knyttet til materialer sammenlignet med et nybygg.
 • Gjennomføre ombrukskartlegging, for å få oversikt over hvilke elementer som kan brukes igjen.
 • Etterisolere og eliminere kuldebroer for å få et så energigjerrig klimaskall som mulig. Dette er energibesparende tiltak som bidrar til at bygget ikke slipper ut unødvendig varme.
 • Varmepumpe med energibrønner skal være hovedkilde for oppvarming av bygget, og benyttes til energieffektiv kjøling.
 • Søke å bevare naturverdier på tomten.
 • Tilstrebe en høy andel utslippsfrie eller biogassdrevne maskiner og utstyr på byggeplassen. Prosjektet skal benyttes utslippsfri varme til byggoppvarming, herding og tørking i byggeperioden.
 • 95 prosent sorteringsgrad av avfall beregnet etter vekt, skal kildesorteres på byggeplassen.

Medvirkning

Vi ønsker å kartlegge hvilke behov nærmiljøet har og søker innspill fra nabolaget som vi vil ta med oss i det videre arbeidet. Vi vil publisere på nettsiden og på kommunens Facebook-side når vi skal arrangere nærmiljømøter.

Kontaktpersoner