Innovasjon Bærum kommune NTNU og Bærum kommune

Bærum kommune har inngått langsiktige avtaler om forskning og innovasjon med NTNU. Gjennom avtalene skal det faglige samarbeidet videreutvikles og styrkes.

Formålet med avtalen er:

  • NTNU skal forske og drive utdanning med utgangspunkt i kommunesektorens utfordringer og bidra med innsats som kan skape nye forutsetninger og innfallsvinkler for kommunens oppgaver. Gjennom doktorgradsstudier og prosjekter på master- og bachelornivå vil NTNU få mulighet til å arbeide frem nyttige innovasjoner sammen med næringsliv og kommunesektoren.
  • Bærum vil styrke kunnskap og kompetanse, slik at kommunen kan bidra til innovasjon innen viktige fagområder, tjenester og samfunnsoppgaver. Kommunen vil være en attraktiv arena for forskning og utdanning og synliggjøre kommunesektoren som en attraktiv bransje i fremtidens arbeidsliv.

Begge parter vil utvikle samarbeid om oppgaver som inkluderer og er aktuelle for næringslivet i Bærum.

Avtalen fastsetter generelle rammer og ansvarsforhold for konkrete faglige samarbeidsoppgaver mellom fakultet/institutt eller andre enheter ved NTNU og Bærum kommune. Den er ikke eksklusiv og skal ikke være til hinder for at noen av partene kan samarbeide med andre.

Samarbeidet skal styrke relasjonene mellom Bærum kommune og NTNU slik at man derigjennom kan bidra til

  • innovasjon og utvikling av ny kunnskap og kompetanse om nåværende og fremtidige muligheter for virksomhetsutvikling, prosesser og løsninger.
  • at partene øker egen kunnskap som del av felles prosjekter om teknologi og utvikling på sentrale fagområder.
  • at det utvikles prosjekter som kan gi finansiering fra eksterne kilder.
  • best mulig ressursutnyttelse i samspill mellom NTNU og Bærum kommune.
  • å styrke studentenes kompetanse når det gjelder bruk av vitenskapelige arbeidsmetoder innen anvendt forskning og utvikle forståelse for hvordan vitenskapelig arbeid kan skape ny praksis.
  • at utdanningen oppdateres og forbedres kontinuerlig.
  • at viktige og relevante forskningsområder identifiseres.
  • at det legges til rette for samarbeid mellom partene og aktuelle næringsaktører der det er hensiktsmessig.

Avtalen - Faglig samarbeid og prosjekter mellom Bærum kommune og Norges tekniske-naturvitenskapelige universitet

 

Om PhD-stillinger ved Institutt for bygg- og miljøteknikk

Studenter på Institutt for bygg- og miljøteknikk på NTNU forsker og underviser innenfor områdene bygg, anlegg, transport, teknisk planlegging, konstruksjonsteknikk, vann- og avløpsteknikk og vassbygging. Kandidatene blir arbeidstakere — i både offentlig og privat sektor — som tenker bærekraftig og har konkurransedyktige kunnskaper og ferdigheter.  Institutt for bygg- og miljøteknikk er ett av åtte institutter ved Fakultet for ingeniørvitenskap. 

Det er også etablert samarbeid med Institutt for sosialt arbeid.

Samarbeid VID og Innovasjon i Bærum

Kontaktpersoner