Virtual

Hvilke direktørområder omfatter søknaden?

Aldring og mestring

På hvilket tjenestested og kommunalsjefsområde jobber du?

Lindelia sykehjem Sykehjem og helsehus. Flere av de andre sykehjemmene skal ta dette i bruk fra 2024. Har også vært interesse fra andre tjenestesteder og kommunalsjefsområder i tillegg til at vi har blitt kontaktet av andre kommuner som har vært nysgjerrige.

Kontakt:

Lars.tolpinrud@baerum.kommune.no

Hva, hvorfor og for hvem

Opplæring og kursing av ansatte på et sykehjem i dag har flere utfordringer.

  1. Med dagens og fremtidens helsepersonell utfordringer ser vi at det er utfordrende å ta ansatte ut av avdelingen i flere timer av arbeidsdagen til kurs. Dette fører både til at det må leies inn ekstra personell som har store kostnader, men også til at man må fjerne kjente ansatte fra beboerne.
  2. Det er vesentlige kostnader ved å leie inn eksterne kursholdere
  3. Vi opplever det som ineffektivt, spesielt ved praktiske kurs der ansatte ofte bruker mye tid på å vente på tur.
  4. Tilbakemelding og erfaring fra ansatte viser at å delta på kurs mens man tar en pause fra jobb på avdelingen gjør at ansatte er fokusert på jobben de burde gjort på avdelingen og at det er vanskelig å holde fokus på det de skal lære. Ved bruk av VR kurs er de ansatte konsentrerte og aktive i læringen, noe som gjør at de husker det bedre.
  5. Teorien er svært komprimert og pedagogisk tilrettelagt slik at det ikke er krav og forventninger til at de ansatte må lese teori.
  6. Kartleggingsverktøy og helseprosedyrer er noe som krever mengdetrening og repetisjon. Det er viktig at det er lav terskel for å gjennomføre dette, noe som er vanskelig med tidligere opplæringsmodell.

Hva er det nye med løsningen/resultatet

Vi har begynt å bruke virtual reality i opplæring og repetisjon av observasjonskompetanse, diverse helsekartlegginger, hjerte lungeredning, hjertestarter og brannvern.

Hvilken forskjell har løsningen hatt for brukerne

Tjenesten er rettet mot de ansatte og sekundæreffekten opp mot beboerne er ikke forventet å være merkbar av dem per nå. På sikt ser vi for oss at det blant annet vil øke pasientsikkerhet gjennom økt observasjonskompetanse.

Hvilken forskjell har løsningen hatt for medarbeidere

Opplæring med bruk av VR tar ca 25 minutter per kurs og man får da en teoridel, test og praktisk utøvelse. De ansatte går fra avdelingen, tar opplæringen og går tilbake til avdelingen og fortsetter arbeidet. Det er da ingen innleie av kursholdere, ingen innleie av ekstra personell og det er svært liten innvirkning på driften i avdelingen.Dette sparer mye tid for avdelingsleder med tanke på organisering, og logistikken på avdelingen er forenklet.

Kursbelastningen på avdelingen er redusert i stor grad ved at man ikke tar vekk flere ansatte samtidig, noen man er nødt til å gjøre ved tradisjonell kurs modell. Dette gjør hverdagen til de ansatte mer forutsigbar og de har sine kompetente kollegaer til stede på avdelingen i større grad.

De ansatte er veldig fornøyde med denne formen for opplæring og tilbakemeldingene er:

  1. «Det er veldig morsomt»
  2. «Man blir tvunget til å følge med når man kun ser det som er i brillen»
  3. «Lærer mer av VR enn vanlig opplæring»
  4. «Dette må jo være fremtiden»

Når tok dere løsningen i bruk?

Vi startet dialog med et firma som leverte virtual reality løsninger i andre halvdel av 2023. Vi hadde så brannundervisning med virtual reality i desember 2023 hvor vi gjennomførte med ca 129 ansatte på 2 dager i VR. Mot slutten av 2023 gikk vi til innkjøp av egne VR briller og startet opplæring/repetisjon av observasjonskompetanse på de ansatte.

Hvilke effekter/resultater/merverdi ser dere av løsningen

Per dags dato har vi gjennomført brannkurs med 129 ansatte og observasjonskompetanse med over 100 ansatte. Dette har blitt utført helt uten innleie av kursholdere eller ekstra personell. Dette forenkler avdelingsdrift og bidrar til bedre oppfølging av beboerne. Videre ser vi at det er mer effektivt og de ansatte opplever at de lærer mer enn tradisjonell opplæringsmetode. Avtalen vi har med leverandør innebærer at hele Bærum Kommune kan bruke vårt abonnement slik at potensiale for innsparing kan potensielt være i størrelsesorden av flere millioner kroner dersom dette blir en standard i kommunen. Disse tallene er løst basert på kostnader ved innleie av kursholdere, kursmateriell og innleie av personell for å dekke opp for de som er på kurs.

Vi har blitt overrasket over hvor positivt dette har blitt mottatt av de ansatte uavhengig av alder og bakgrunn. Dette har blitt møtt med stort engasjement av alle. Når vi iverksatte løsningen, så startet vi forsiktig slik at vi kunne øke sannsynligheten for en vellykket implementering hvor de ansatte snakket positivt om det til andre. Videre har tjenestestedets rådgiver veiledet de ansatte gjennom undervisningen slik at det skal oppleves trygt. Dette har fungert godt og med de som har opparbeidet VR kompetanse, kan vi nå ha både 2 og 3 ansatte til samtidig opplæring med hver sine VR briller. Bruk av VR i opplæring har og vist seg å være en god kartlegging av ansatte sin kompetanse. Man får en god anledning til dialog om det som oppleves vanskelig og man kan øve seg på de digitale pasientene i VR brillene. Studenter og ansatte har anledning til å trene med bruk av VR briller dersom de har ledig tid og det er avtalt med avdelingsleder. Dette kan gjøres alene eller sammen med andre.