12. mars ble Folkehelseprofiler for alle landets kommuner publisert. Folkehelse handler om hvordan innbyggerne har det; helse, fravær av sykdom, mestring, trivsel og livskvalitet. Det handler om hvordan befolkningens helsetilstand er, og hvordan helsen fordeler seg blant oss.

Folkehelseprofilene viser nøkkelindikatorer på folkehelse og hvordan kommunen ligger an sammenlignet med landsgjennomsnittet. Folkehelseprofilen og tilhørende statistikkbank gir oss oversikt over helsetilstanden til innbyggerne i kommunen og faktorer som fremmer eller reduserer helsen i befolkningen.

Eldres helse

Tema i år er eldres helse. Folkehelseprofilen redegjør for ulike temaer knyttet til eldres helse og livskvalitet. Det er også lagt vekt på eldre som en ressurs og forebygging gjennom hele livsløpet, ved å legge til rette for helsefremmende levevaner og tilrettelegging for aldersvennlig samfunn.

Generell god helse i Bærum

Bærum ligger bedre an på de fleste indikatorene sammenlignet med landet ellers. Folkehelsen er generelt god og levealderen høy. Befolkningen har et høyt utdanningsnivå, og de fleste ungdommer fullfører videregående skole. Når det gjelder levevaner som fysisk aktivitet og røyking skårer Bærums befolkning også bedre enn landet ellers.

At Bærum skårer bra på en rekke folkehelseindikatorer trenger ikke bety at Bærum er på ønsket nivå. Det er store helseforskjeller mellom enkeltpersoner og grupper i befolkningen. Profilen viser blant annet at de med lang utdanning lever fem år lenger enn de med lav utdanning i Bærum.

Ellers viser profilen fortsatt at Bærum ligger signifikant dårligere an enn landet ellers når det gjelder andel personer eksponert for fint svevestøv (PM2,5). Andel husholdninger med gjeld over tre ganger inntekten er også høyere enn landet ellers.

Indikatorene som presenteres i profilen er begrenset av hvilke data som er tilgjengelig på kommunenivå og statistikken må sees i lys av annen kunnskap. For mer omfattende oversikt over folkehelsen i Bærum kan du lese Bærums folkehelseoversikt 2023- 2027.