2023 ble et spennende år. Bærum kommune fikk nytt kommunestyre, og det ble det første året på lenge som ikke var preget av korona-restriksjoner og løpende håndtering av en krise. 

Les hele årsrapporten for Bærum kommune 2023

Ny kommunegård

Den nye kommunegården ble åpnet i begynnelsen av året. 43 kommunale tjenester og ca. 1 350 medarbeidere er samlet i bygget. Flere publikumsrettede tjenester har blitt mer tilgjengelige for innbyggere, som nå har én adresse å forholde seg til. Det har blitt gjennomført flere kulturelle og frivillige aktiviteter i publikumsarealene og det er stadig flere innbyggere som booker møterom på ettermiddag og kveld.

Viktige samfunnsutfordringer 

Bærum kommune har gode forutsetninger for å lykkes med skiftet mot en mer sosial, klima- og miljømessig og økonomisk bærekraftig fremtid i tråd med FNs bærekraftsmål. 

I Bærum er bærekraftsmålene tydelig forankret, og de har preget arbeidet vårt i 2023.

Både verden, Norge og Bærum står overfor tre store samfunnsutfordringer:

  • Den demografiske utviklingen med flere eldre og færre yrkesaktive. 
  • Reduksjon av klimagassutslipp. I Bærum er målsetningen å redusere kommunens egne klimagassutslipp med 65 prosent eller mer innen 2030, og at Bærum er et lavutslippssamfunn innen 2050. 
  • Økt sårbarhet, opplevelse av utenforskap og sosial ulikhet. Utenforskap kan ramme alle aldersgrupper og påvirker personlig helse, levekår og samfunnsøkonomi. 

I 2023 har disse utfordringene resultert i konkrete satsingsområder, muliggjort gjennom budsjettforslag, prioriteringsforslag og utvikling av tjenester.

Et aldersvennlig Bærum 

Et aldersvennlig Bærum handler om å møte utfordringene og mulighetene knyttet til en aldrende befolkning. Et aldersvennlig samfunn skal bidra til sunn aldring og økt livskvalitet, og legge til rette for samfunnsdeltagelse på tvers av generasjoner. I tett samarbeid med brukere, pårørende og andre samarbeidspartnere, vil kommunen legge til rette for og stimulere til mestring og selvhjulpenhet.

Inkluderende samfunn med plass til alle

Det å oppleve mestring, være en del av et fellesskap og føle seg inkludert er viktig for mennesker i alle aldre, men spesielt for barn og unge. Kommunen er særlig opptatt av de barn og unge som har blitt negativt påvirket av pandemien. 

Utfordringen med økt utenforskap eies ikke av kommunen alene. Bærum må jobbe sammen med andre offentlige aktører, innbyggere, næringsliv og frivilligheten for å finne gode løsninger. 

Miljø- og klimaklok kommune

Bærum skal være en klimaklok kommune der det er lett å bo, arbeide og leve klima- og miljøvennlig.

Derfor er det hyggelig at Bærum ble kåret til den mest bærekraftige kommunen i 2023 av PwC i Bærekraft 365. Bærum scorer høyest på økonomi og styring, men oppnår også høy score innenfor klima og miljø.

Klimaregnskapet for 2022 viser en reduksjon av klimagassutslipp på 4,7 prosent sammenlignet med 2021. Det er et skritt i riktig retning, men kommunen må iverksette mer effektive tiltak hvis vi skal nå målet om en reduksjon på 65 prosent eller mer innen 2030.

Økonomistyring 

Netto driftsresultat for Bærum kommune ble 494 millioner kroner i 2023. Dette gir en resultatgrad på 3,6 prosent, som over minimumsmålet på 3 prosent. Målet er 4 prosent. Etter avsetninger og disponeringer har Bærum et positivt resultat på 76 millioner. Skatteinngangen ble 171 millioner lavere enn budsjettert, og Bærum kommune hadde et samlet merforbruk på 77 millioner, mot 166 millioner i 2022, en god forbedring fra året før.