Formannskapet i Bærum vedtok Handlingsplan sykkel 2023-2026 onsdag 26. april.

En av de viktigste satsningene for å redusere kommunens klimagassutslipp de kommende årene er å få flere til å velge sykkel fremfor bil i hverdagen og til jobb. For fireårsperioden er det satt av om lag 95 millioner investeringsmidler til sykkeltiltak, og i tillegg midler til drift. 

Bymessige områder

Målet er at 20 prosent av innbyggerne i såkalte bymessige områder sykler innen 2030. Kommunens sykkeltellere viste at fire prosent syklet i 2021. For å nå målet om 20 prosent syklende bør sykkelveinettet tåle en mangedobling av syklister. Det krever tiltak i og mellom bymessige områder; Sandvika, Høvik, Stabekk, Lysaker, Bekkestua, Fornebu, Kolsås, Rykkinn, Bærums Verk, Østerås og Eiksmarka. 

Bærums sykkelstrategi

Handlingsplan sykkel er et viktig virkemiddel for å nå Bærums sykkelstrategi, som har fem satsingsområder:

 1. Det skal oppleves trygt å sykle i Bærum
 2. Det skal være raskt å komme fram for syklister i Bærum, særlig fram til kollektivknutepunkt
 3. Sykkel skal være et prioritert transportmiddel. Bærum kommune skal tilrettelegge for sykling gjennom planlegging og utbygging
 4. Sykkel skal være en naturlig del av tettsteder, byliv og byrom
 5. Bærum kommune skal markedsføre sykling.

Lavere fartsgrense

Et viktig tiltak for en tryggere og mer attraktiv sykkelrute er å redusere hastigheten på biltrafikken. Fartsgrensen langs flere av sykkelveiene i Bærum er i mange tilfeller 50 km/t eller mer. Fartsreduksjon, bedre skilting og rød asfalt er kostnadseffektive tiltak, og kan gjennomføres i påvente av større ombygginger og reguleringsprosesser (trinnvis tilrettelegging). Arbeidet med å redusere hastigheten langs sykkelruter med potensial for flere syklister kan blant annet innebære å endre kjøremønster og/eller stenge for gjennomkjøring, for eksempel i Elias Smiths vei i Sandvika. To sykkelruter (Sandviksveien og Nadderudveien) vil få rød asfalt i 2023.

Trygge sykkelparkeringer

Trygge og tyverisikre sykkelparkeringer i sentrumsområder og ved skoler, barnehager og kollektivknutepunkter skal gjøre det mer attraktivt å sykle.

Tar ansvar for fylkesveier

En stor andel av Bærums sykkelveier går langs fylkesveier. Derfor prioriteres  midler til regulering av sykkelruter langs fylkesveiene, selv om dette er fylkets ansvar.

Her er vedtakene fra formannskapsmøtet

 1. Handlingsplan sykkel 2023-2026 vedtas
 2. Handlingsplan sykkel sin prioritering av sykkeltilretteleggingstiltak langs riks- /fylkesvei legges til grunn ved innspill til Nasjonal transportplan, Byvekstavtalens handlingsplaner og Fylkeskommunens planer.
 3. Handlingsplan sykkel sin prioritering av kommunal regulering av sykkelvei langs fylkesveier vedtas, selv om dette er fylkets ansvar.
 4. Rapportering 2022 tas til orientering.
 5. Hovedutvalget ber Kommunedirektøren om å utrede følgende veistrekninger i sentrumsområder for enveisregulering med motstrøms sykkelfelt. Områder som vil utredes er definert som sone 1 i forslag til Kommuneplanens arealdel 2022-2042.
 6. Kommunedirektøren bes gå i dialog med Statens vegvesen og se på mulighet og for å omprioritere arealet i Elias Smiths vei når vannledningen skal bygges ut, slik at det kan etableres et sykkelfelt i gaten. Det bør jobbes for å få til areal for separate gang- og sykkelfelt i kombinasjon med en smalere tofeltsvei og redusert fartsgrense.
 7. Kommunedirektøren bes om å vurdere mer fleksible veinormaler for gang- og sykkelveier som tiltak for å realisere flere strekninger raskere, og også gå i dialog med Statens vegvesen og fylkeskommunen om dette.

Her kan du lese Handlingsplan sykkel 2023-2026

Les mer om Sykkelstrategi og andre relevante dokumenter her