1.1. Regulamin obowiązujący w porcie jachtowym dla gości w Sandvika i na nabrzeżu spacerowym

1.2. Zakres działania regulaminu:

a. Port jachtowy dla gości w Sandvika rozciąga się od mostu na wyspie Kalvøya (Kalvøybroen) do przystani Rigmor (Rigmorbrygge).

b. Nabrzeże spacerowe (Elvepromenaden) rozciąga się od północnego krańca przystani Rigmorbrygge do czoła pomostu.

c. Obszarem zarządza gmina Bærum, która jest też właścicielem i administratorem tego terenu.

d. Korzystanie w jakiejkolwiek formie z portu jachtowego dla gości w Sandvika oraz nabrzeża spacerowego oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

1.3. Postanowienia ogólne:

a. Port jachtowy dla gości w Sandvika i nabrzeże spacerowe są czynne w okresie od ostatniego piątku przed Wielkanocą do 15 października. W przypadku zaplanowanych i ogłoszonych wcześniej imprez może się zdarzyć, że nabrzeże będzie okresowo zamknięte.

b. Kiedy właściciel / użytkownik pozostawia w porcie swoją jednostkę, musi pozostawić na niej widoczną informację z danymi kontaktowymi właściciela / użytkownika. Służy to temu, aby w nagłym wypadku można było łatwo skontaktować się z właścicielem / użytkownikiem.

c. Z jednostek ani innych przedmiotów nie można korzystać ani ich pozostawiać w taki sposób, aby stwarzały zagrożenie lub niedogodność dla użytkowników wód przybrzeżnych lub portu.

d. Zabronione jest pozostawianie jednostek zacumowanych do siebie nawzajem.

e. Maksymalny czas cumowania w przystani jachtowej dla gości w Sandvika wynosi dwie doby. Jednostka musi opuścić przystań na co najmniej jedną dobę przed rozpoczęciem kolejnego pobytu.

f. W godzinach 01:00 – 06:00 zabrania się cumowania przy nabrzeżu spacerowym.

g. Zabrania się blokowania dostępu do gminnej stacji utylizacji odpadów i ścieków.

h. Jednostka nie może blokować drabinek ratunkowych. Jeśli w praktyce jest to niemożliwe, jednostka ma obowiązek wywiesić własną drabinkę kąpielowa/ratunkową. Niezależnie od tego zaleca się wszystkim jednostkom wywieszenie własnej drabinki. 

i. Na całym obszarze obowiązuje cisza nocna w godzinach 23:00 - 09:00. Muzyka i inne dźwięki dobiegające z jednostki, niezależnie od pory dnia, nie mogą zakłócać spokoju innych użytkowników terenu.

j. Podczas cumowania w porcie jachtowym dla gości w Sandvika / przy nabrzeżu spacerowym zabrania się tankowania paliwa.

k. Zabrania się grillowania / korzystania z otwartego ognia w porcie jachtowym dla gości w Sandvika / na nabrzeżu spacerowym.

l. Wszystkie osoby  przebywające w porcie jachtowym dla gości w Sandvika / na nabrzeżu spacerowym, zobowiązane są do stosowania się do poleceń obsługi.

m. Niestosowanie się do regulaminu lub łamanie og może skutkować poleceniem opuszczenia terenu.

n. Jednostki cumujące niezgodnie z przepisami poza terminami otwarcia podanymi w punkcie a, otrzymają do zapłacenia fakturę z naliczoną podwójną stawką za dobę.

o. Za wszelkie szkody spowodowane w przystani podczas pobytu, w czasie przypływania lub wypływania odpowiada właściciel jednostki/użytkownik. O ewentualnych szkodach należy niezwłocznie powiadomić kapitanat portu w gminie Bærum.
Telefon: 67 50 40 50 lub e-mail: post@baerum.kommune.no

p. W przypadku naruszenia regulaminu jednostka może zostać usunięta z portu na koszt i ryzyko właściciela.

1.4. Postanowienia dotyczące płatności

a. Wszystkie jednostki cumujące w porcie jachtowym dla gości w Sandvika / przy nabrzeżu spacerowym, muszą uiścić opłatę portową zgodnie z aktualnym cennikiem.

b. Za uiszczenie opłaty odpowiada właściciel jednostki / użytkownik. Dowód zapłaty należy umieścić w dobrze widocznym miejscu na jednostce lub linie cumującej.

1.5. Informacje kontaktowe

a. Pytania dotyczące niniejszego regulaminu lub inne zapytania należy kierować do gminy Bærum na adres e-mail: post@baerum.kommune.no