Vårt hovedmål med trafikksikkerhetsarbeidet er å redusere antall trafikkulykker og begrense skadevirkningene. Men i vårt arbeid med trafikksikkerhet legger vi også vekt på å øke trygghetsfølelsen, spesielt for de myke trafikantene.

 

Bærum kommunes trafikksikkerhetsplan 2020 - 2023 (pdf)

Som utgangspunkt for å iverksette fysiske tiltak for å bedre trafikksikkerheten, har vi inndelt veinettet i tre typer veier:

Boligveier

Alle offentlige boligveier i Bærum har som regel status som kommunale veier. Det vil si at det er Bærum kommune som har det administrative og økonomiske ansvaret for tiltak på veien. Alle boligveier i Bærum har fartsgrense 30 km/t, og det er anlagt til sammen over 800 fartshumper på dette veinettet. Disse fartshumpene er anlagt etter kriteriene som er gitt Retningslinjer for fartsdempende tiltak i Bærum. Ulykkesstatistikken for de kommunale veiene i Bærum viser at nedsatt fartsgrense og anleggelse av fartshumper har hatt god effekt når det gjelder å redusere trafikkulykkene.

Lengden på det kommunale veinettet er på ca. 460 kilometer, inkludert noen kommunale samleveier med fartsgrense 50 km/t.

Samleveier

Et mer overordnet veinett som binder boligområdene sammen og leder trafikken ut til de større veiene som utgjør hovedveinettet. Størsteparten av samleveiene har status som fylkesveier, men de mest trafikkerte kommunale veiene er også definert som samleveier. Det er Viken fylkeskommune som har det økonomiske og administrative ansvaret for tiltak på fylkesveier. Bærum kommune foreslår tiltak og er pådriver ovenfor Viken fylkeskommune for å få midler til trafikksikkerhetstiltak på fylkesveiene.

Samleveinettet er et stort problem når det gjelder trafikksikkerheten i Bærum. På disse veiene er det stor gjennomkjøringstrafikk, samtidig ligger det boliger der og de er viktige skoleveier. Ulykkesstatistikken viser også at de fleste fotgjenger og sykkelulykkene i Bærum skjer på dette veinettet.

Aktuelle trafikksikkerhetstiltak på samleveiene er å etablere langsgående tilbud til de myke trafikantene, i form av fortau og sykkelfelt eller gang- og sykkelveier som er atskilt fra kjørebanen med grøft eller gjerde. Sikring av steder der fotgjengere og syklister skal krysse veien er et annet viktig tiltak, eksempelvis ved opphøyde gangfelt, trafikkøy i gangfelt, eller ved å lage planskilt kryssing (bru eller undergang).

Hovedveier

Hovedveinettet består av de store gjennomfartsveiene i kommunen. Disse veiene har status som europa- og riksveier, og det er Statens vegvesen som har det økonomiske og administrative ansvaret for tiltak på disse veiene. Hovedveinettet i Bærum består av følgende veier: E18, E16, Rv. 160 Jar - Levre - Økri, Rv. 168 Røa - Steinshøgda - Bærums Verk - Vøyenenga, Rv. 164 Blommenholm - Sandvika - Levre, Rv. 166 Snarøyveien til Rolfstangen, Rv. 150 Granfosstunnelen.

Aktuelle trafikksikkerhetstiltak for de myke trafikantene er separate gang- og sykkelveier og planskilte kryssinger (bru eller undergang).

Ulykkesstatistikken viser at de fleste ulykker langs disse veiene er med motorkjøretøy innblandet. Hovedproblemet når det gjelder trafikkulykker på hovedveinettet er såkalte «påkjøring bakfra ulykker» på E18.

Rushtidsbommer

Alle rushtidsbommene på kommunale veier i Bærum er stengt mellom kl. 07.00 - 09.00 . Disse er skiltet på stedet. Det eneste unntaket er bommen i Sandviksveien som er stengt fra kl. 07.00-10.00.  Bommen i Sandviksveien eies av fylket.

Se bommer i Bærumskart 

Veier og parkeringsområder - Drift og forvaltning

Postadresser: 

Bærum kommune
Natur-, vei- og miljøforvaltning
Postboks 700
1304 Sandvika

Bærum kommune
Natur, idrett og veidrift
Postboks 700
1304 Sandvika

Telefon:

67 50 40 50

E-post: 

post@baerum.kommune.no