Nøkkeldata

Type prosjekt
Ny vannledning
Anleggsmetode
Kombinasjon av boring, graving og sjøledning
Prosjektfase
Planlegging/utførelse
Prosjekterende
Cowi
Entreprenør, delstrekning 4
IMIS
Entreprenør, delstrekning 1 på land
HAB Construction AS
Kart som viser ny vannledning til Fornebu

Kommunedelplan 3 Fornebu legger til grunn økt bebyggelse på Fornebu.

Dagen vannforsyning til Fornebu er ensidig leveranse over Holtekilen.

For å kunne dekke fremtidig forsyningsbehov og styrke leveringssikkerheten til Fornebu vil Bærum kommune vann og avløp etablere ny vannledning fra Sandvika og til Fornebu.

Prosjektet er delt inn i flere delstrekninger for å kunne koordinere med E16 - Industriveien og øvrig byutvikling i Sandvika.

Sikkerhet

Entreprenør er varslet om nærhet til skoler og barnehager, samt naturlige ferdselsårer både til og fra aktiviteter og rekreasjonsområder. Sikkerheten står i fokus, og vi vil ta særskilt hensyn for å sikre trygg skolevei i området hvor det utføres arbeider.

Entreprenøren vil sikre anlegget i samsvar med gjeldende regler. Vi ber likevel om at foreldre passer på barna og orienterer dem om farene ved å komme for nær maskiner og grøfter.

Støy og støv

Entreprenør skal oppfylle støykravene i Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012). Dette innebærer blant annet at entreprenøren har generell tillatelse til å utføre støyende arbeider hverdager kl. 07-19, med begrensning for impulsiv støy etter kl.17.

Entreprenør vil ha ansvar for veivedlikeholdet i anleggsperioden. Beboere må belage seg på at det i perioder kan forekomme støy og støvplager i anleggsområdet samt transport til og fra anleggsområdet (massetransport, leveranser, mv).

Midlertidige trafikkulemper

Gangtrafikk skal gis kontinuerlig passasje forbi aktivt anleggsområde. Gang- og kjøreadkomst til eiendommene skal opprettholdes.

I korte perioder kan innkjørsler til eiendommer bli blokkert. Ferdselsårer (vei, tursti mm) som blir helt eller delvis sperret i perioder vil bli skiltet spesielt.

Informasjon fremover

De som blir direkte berørt av arbeidene, vil få eget brev tilsendt fra prosjektet. Dette gjelder også bl.a. velforeninger, skoler og barnehager i nærområdet.

Prosjektet vil sørge for skilting/merking ved omlegginger av turveier og stier. Dette vil også gjelde dersom det er midlertidige endringer i trafikkmønster. Omkoblinger av vann vil varsles særskilt.

Tidsplan

  1. 17. august 2020 Anleggsstart, delstrekning 4
  2. Vinter/Vår 2021 Anleggsstart, delstrekning 1
  3. Vår/sommer 2022 Anleggsstart, delstrekning 2
  4. Uavklart Anleggsstart, delstrekning 3
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen