Med mange planlagte nye boliger, må Bærum kommune sikre fremtidig behov for vann og styrke leveringssikkerheten til Fornebu. Derfor etablerer kommunen en ny vannledning fra Sandvika til Fornebu.

Nøkkeldata

Type prosjekt
Ny vannledning
Anleggsmetode
Kombinasjon av boring, graving og sjøledning
Prosjektfase
Planlegging/utførelse
Prosjekterende
Cowi
Entreprenør, delstrekning 4
IMIS
Entreprenør, delstrekning 1 på land
HAB Construction AS

Prosjektet er delt inn i flere delstrekninger. Årsaken til at prosjektet planlegges slik er for å kunne koordinere prosjektet med arbeidene med E16 - Industriveien og øvrig byutvikling i Sandvika.

Kart som viser ny vannledning til Fornebu

Sikkerhet

I dette prosjektet er sikkerheten viktig. Vi vil ta særskilt hensyn for å sikre trygg skolevei i området hvor det utføres arbeider. Entreprenør er varslet om nærhet til skoler og barnehager, samt naturlige ferdselsårer både til og fra aktiviteter og rekreasjonsområder. 

Entreprenøren vil sikre anlegget i samsvar med gjeldende regler. Vi ber likevel om at foreldre passer på barna og orienterer dem om farene ved å komme for nær maskiner og grøfter.

Støy og støv

Entreprenør skal oppfylle støykravene i Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012). Dette innebærer blant annet at entreprenøren har generell tillatelse til å utføre støyende arbeider hverdager kl. 07-19, med begrensning for impulsiv støy etter kl. 17.

Entreprenør vil ha ansvar for veivedlikeholdet i anleggsperioden. Beboere må belage seg på at det i perioder kan forekomme støy og støvplager i anleggsområdet samt transport til og fra anleggsområdet (massetransport, leveranser, mv).

Midlertidige trafikkulemper

Gangtrafikk skal gis kontinuerlig passasje forbi aktivt anleggsområde. Gang- og kjøreadkomst til eiendommene skal opprettholdes.

I korte perioder kan innkjørsler til eiendommer bli blokkert. Ferdselsårer (vei, tursti mm) som blir helt eller delvis sperret i perioder vil bli skiltet spesielt.

Informasjon fremover

De som blir direkte berørt av arbeidene, vil få eget brev tilsendt fra prosjektet. Dette gjelder også blant annet velforeninger, skoler og barnehager i nærområdet.

Prosjektet vil sørge for skilting/merking ved omlegginger av turveier og stier. Dette vil også gjelde dersom det er midlertidige endringer i trafikkmønster. Omkoblinger av vann vil varsles særskilt.

Tidsplan

  1. 17. august 2020 Anleggsstart, delstrekning 4
  2. Vinter/Vår 2021 Anleggsstart, delstrekning 1
  3. Vår/sommer 2022 Anleggsstart, delstrekning 2
  4. Uavklart Anleggsstart, delstrekning 3
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen