Med mange planlagte nye boliger, må Bærum kommune sikre fremtidig behov for vann og styrke leveringssikkerheten til Fornebu. Derfor etablerer kommunen en ny vannledning fra Sandvika til Fornebu.

Nøkkeldata

Type prosjekt
Ny vannledning
Anleggsmetode
Kombinasjon av boring, graving og sjøledning
Prosjektfase
Planlegging/utførelse
Prosjekterende
Cowi
Entreprenør, delstrekning 4
IMIS
Entreprenør, delstrekning 1 på land
HAB Construction AS

Hva skal vi gjøre?

Det legges en ny hovedvannledning fra Bjørnegård til Fornebu. Dette gjør vi for å sikre fremtidig behov for vann og stryke leveringssikkerheten til Fornebu.

Etablering av ny hovedvannledning blir gjort i ulike etapper.

Hvorfor gjør vi det?

Etter at Fornebu flyplass ble lagt ned på slutten av 90-tallet, har vannforsyningsbehovet til Fornebuområdet og de nærliggende områdene ved Lysaker økt betraktelig.

Prosjektet er delt inn i flere delstrekninger. Årsaken til at prosjektet planlegges slik er for å kunne koordinere prosjektet med arbeidene med E16 - Industriveien og øvrig byutvikling i Sandvika.

Hvor skjer det?

Hovedvannledningen legges fra Bjørnegård gjennom Sandvika til Storøya og Forneburingen på Fornebu.

Kart som viser ny vannledning til Fornebu

Hvordan gjør vi det?

Hovedvannledning gjennomføres som en kombinasjon av åpne grøfter, boring og sjøledning.

Det skal totalt legges i overkant 6 km med hovedvannledning. Om lag 4 km legges i sjøen fra Storøya på Fornebu. Den legges rundt Kalvøya og til Kjørbo i Sandvika.

Lise Lyng, overingeniør på planavdelingen for vann og avløp i Bærum kommune, har laget et blogginnlegg om prosjektet. Les blogginnlegget her.

Hva skjer når?

Hovedvannledning fra Forneburingen og ut på Storøya startet våren/sommeren 2021. Arbeidene gjennomføres i to etapper.

Overflatearbeider gjøres ferdig etter at begge etappene er ferdigstilt og området på Storøya vil i en tid fremover fremstå som uferdig. Overflatearbeider vil si blant annet såing av gress, planting av trær, asfaltering og legge turveien igjen. Det er planlagt ferdigstillelse av overflatearbeider på Fornebu innen oktober 2023.

Sjøledning fra Storøya og til Kjørbo startet i august 2022. Planlagt ferdigstillelse er desember 2022.

I perioden september–november 2022 vil det ligge inntil 8 rørlengder à 480 meter opplagret i sjøen utenfor Båtstøjordet på Høvik. De ligger her i påvente av å sveises sammen til lengre lengder på lekter, før de så senkes i sjøen. Ledningene er sveist sammen på Tofte i Asker, og slept inn til Høvik herfra. Dette da vi ikke har noe sjønært anleggsområde i umiddelbar nærhet til ledningstraseen. Området er merket med bøyer og lys.

Sikkerhet og trafikkavvikling

 I dette prosjektet er sikkerheten viktig. Vi vil ta særskilt hensyn for å sikre trygg skolevei i området hvor det utføres arbeider. Entreprenør er varslet om nærhet til skoler og barnehager, samt naturlige ferdselsårer både til og fra aktiviteter og rekreasjonsområder. 

Entreprenøren vil sikre anlegget i samsvar med gjeldende regler. Vi ber likevel om at foreldre passer på barna og orienterer dem om farene ved å komme for nær maskiner og grøfter.

Hvem er ansvarlig?

Bærum kommune er byggherre. Prosjektleder er Natalia Fjelddalen og byggeleder er Viggo Lund Follestad. Entreprenør for hovedvannledning fra Forneburingen til Kjørbo er HAB AS med underentreprenør Dykkerteknikk for sjøledningen.

Tidsplan

  1. 17. august 2020 Anleggsstart, delstrekning 4
  2. Vinter/Vår 2021 Anleggsstart, delstrekning 1
  3. Sommer 2022 Anleggsstart, delstrekning 2
  4. Uavklart Anleggsstart, delstrekning 3
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen

Kontaktpersoner