Flyfoto av Søråsen prosjektet for vann og avløp

Søråsen etappe 4 har som hovedmålsetning å ferdigstille separering av nedbørfelt Søråsen som er påbegynt gjennom tidligere etapper.

Nøkkeldata

Type prosjekt
Separering av spillvann og overvann og forsterkning/fornying av vannledningsnettet
Anleggsmetode
Graving og ulike No-Dig-metoder
Planlagt anleggsstart
Våren 2024
Planlagt anleggstid
2 til 3 år

 Samtidig skal det som en del av prosjektet legges ny vannledning i store deler av Ringstabekkveien og i deler av Bjerkelundsveien. Utskifting av eldre vannledninger gjøres for å øke forsyningssikkerheten.

Prosjektet kan naturlig deles inn i 4 delområder med utgangspunkt i veinavn: Underhaugsveien, Ringstabekkveien, Bjerkelundsveien og Grav skolevei.

Prosjektet er nå i en fase hvor det er igangsatt detaljprosjektering og det er også igangsatt arbeid med inngåelse av nødvendige grunneieravtaler. Som en del av prosjektet vil alle, berørte private stikkledninger for avløp inspiseres.

De overordnede målsetningene med prosjektet er:

  • Redusere sannsynligheten for tilbakeslag fra kommunens avløpsnett
  • Ferdigstille separering i nedbørfeltet
  • Øke forsyningssikkerheten i vannledningsnettet

Relevante dokumenter:

Utsendte informasjonsbrev 1

Utsendte informasjonsbrev 2

Private avløpsledninger og overvannshåndtering på den enkelte eiendom

Som en del av prosjektet ser kommunen på den private overvannshåndteringen i området. For å unngå overbelastning i avløpsnettet vil det bli stilt krav om at eiendommene i området kobler fra sine taknedløp og sluk dersom de i dag er tilkoblet offentlig nett. Det vil bli sendt ut brev med anmodning om utbedring til de eiendommene hvor vi har registrert taknedløp og/eller sluk som kan være tilkoblet kommunalt nett.

Prosjektet vil også inspisere private avløpsledninger. Det vil bli sendt ut brev for videre oppfølging av private avløpsledninger, avhengig av ledningens tilstand.

Oversiktsplan som pdf

 

Søråsen etappe 4, Nedleggelse av kommunale vann‐ og avløpsledninger, Informasjonsmøte grunneiere – 28.nov 2022 (Powerpoint pdf)

Kontaktpersoner