Storengveien - Vann og avløpsledning

Hva skal vi gjøre?

Vann og avløp rehabiliterer de offentlige ledningene for vann og avløp i Storengveien. Rehabiliteringen utføres ved å benytte gravefrie (no-dig) metoder.

Deler av det eksisterende ledningsnettet i Storengveien er fra 1960-tallet og må fornyes. Det har vært mye lekkasjer i området og fare for forurensing av drikkevannet.

Vann og avløp skal også undersøke tilstandene på private stikkledningene for avløp til beboerne i Storengveien. Dette gjøres med hjelp av tv-kjøring. Dersom vi oppdager at de private stikkledningene ikke holder god nok kvalitet må beboerne selv påkoste rehabilitering av disse.

Utbedringen gjøres i ulike etapper der en strekning ferdigstilles før neste påbegynnes. Rekkefølgen er trase 1-5-2-3-4. Ferdigstillelse av overflatene gjøres samlet til slutt.

Hvor skjer det?

Storengveien i Bærum, fra krysset Njålveien og frem til Gamle Ringeriksvei.

Hvordan gjør vi det?

Vann- og avløp rehabiliterer først de offentlige avløpsledningene fra innsiden ved å trekke inn en strømpe som herdes ved bruk av damp. Når herdingen er gjennomført vil et nytt fullverdig rør være på plass. Tilknytningene fra våre abonnenter vil så bli frest opp og gamle tilknytninger som ikke lenger benyttes vil forbli stengt. Deretter står hovedledningen for vann for tur.

Abonnentenes tilknytninger til vannledningen graves opp og kobles til provisorisk vannforsyning slik at de har tilgang til vann igjennom hele anleggsperioden. Det vil være behov for korte avbrudd ved sammenkoblingen, men alle berørte abonnenter varsles i god tid.
Hovedledningen skal rehabiliteres ved bruk av en gravefri-metode. Dette for å hindre full oppgraving av den høyt trafikkerte Storengveien. Metoden som benyttes er utblokking der en ny ledning av større dimensjon trekkes igjennom den gamle ledningen. Ved å benytte denne metoden får vi et nytt og større rør av plast som kan levere vann til abonnentene i mange år fremover.

Abonnentenes stikkledninger blir så tilknyttet den nye hovedledningen der tilknytningene trekkes i varerør til nye eller eksisterende kummer.

Hva skjer når?

Anleggsarbeidene for ny vannledning og avløpsrehabilitering er ferdigstilt, men topplaget med asfalt i Storengveien må vente til det ikke er snø eller tele.

Slitelag/topplag på veien planlegges utført i mai 2023, etter å ha fjernet midlertidige overganger på asfaltskjøter og -kanter som nå er etablert på asfaltdekket.

Utsettelsen av slitelag/topplag er viktig for et godt resultat og varig kvalitet på slitelaget når det blir etablert.

Trafikkavvikling og sikkerhet

Underveis i prosjektet vil det bli begrenset framkommelighet. Trafikkavviklingen vil bli innsnevret ved bruk av lysregulering. I utgangspunktet vil adkomsten for eiendommene opprettholdes, men entreprenør tar direkte kontakt dersom det er behov for å stenge en adkomst i kortere perioder.

Gangtrafikk ivaretas ved å opprettholde eksisterende fortau, eller ved å tilrettelegge for midlertidig løsning for trygg passering under hele anleggsperioden.

Bærum kommune ber om at bilister viser hensyn til anleggsarbeiderne som jobber for å bedre vannforsyningen i området. Respekter skilting og nedsatt hastighet.

Hvem er ansvarlig?

Bærum kommune er byggherre. Prosjektleder er Guttorm Brynjulvsrud og byggeleder er Admir Huskic. Entreprenør for rehabilitering av hovedledning for avløp er Kjeldaas AS. Rehabilitering av hovedledning for vann er Steg Entreprenør AS.