Hva skjer når?

Vi er nå ferdige med alle vann- og avløpsarbeider i veien. Alle vann- og avløpsledninger er rehabilitert eller skiftet ut, og satt i drift. Fordrøyningsmagasinet øverst i veien er også ferdig, og koblet til inntaksrist og overvannsledninger.

Gjenstående arbeider

Overflatearbeider og setting av kantstein gjenstår. Prosjektering av større asfaltert veibredde og kantstein er igangsatt og vil sendes inn som en byggesak i løpet av kort tid. Tidspunkt for oppstart er ikke klart. I mellomtiden vil vi vedlikeholde veioverflaten og etterfylle masser ved behov.

Arbeidene med å grave kabelgrøfter inn på noen eiendommer, for å legge ned luftstrekk, settes også på vent til ferdigstillelse av veien starter, slik at det vil tas samtidig.

Hva skal vi gjøre?

Det skal bygges et 400 m³ fordrøyningsmagasin for regnvann, med tilhørende inntaksrist. Samtidig skal det rehabiliteres vann- og avløpsledninger og bygges kummer. Oslofjord Varme vil legge fjernvarmeledninger i samme grøft. Kabler i luftstrekk vil fjernes, og legges i bakken. Det vil monteres nytt gatelys.

Hvor skjer det?

Arbeidet foregår i Presterud allé på Bekkestua. Tilnærmet samtlige adresser i veien vil være berørt.

Kart over Presterud alle

Hvorfor gjør vi det?

Områder på Bekkestua har tidligere vært oversvømt ved større nedbørshendelser. Det har blant annet havnet vann ned i parkeringskjellere. I forbindelse med utbyggingen som foregår på Bekkestua, er høyden på Gamle Ringeriksvei justert. Dette fører til at vannet tar andre veier, og det må derfor utføres tiltak for å håndtere vannstrømmene som kan oppstå ved styrtregn.

Fordrøyningsmagasinet vil også kobles til en eksisterende overvannsledning, slik at vi reduserer faren for overbelastning i ledningsnettet. Når det graves i området, vil det samtidig rehabiliteres vann- og avløpsledninger i veien.

Hvordan gjør vi det?

Fordrøyningsmagasinet må etableres ved graving av en bred og dyp grøft. Dette fordi vi skal erstatte massene i bakken med plastkassetter, som gir volum til å lagre regnvann.

I krysset ved Gamle Ringeriksvei, monteres det en inntaksrist på bakken. Denne skal ta inn vann på overflaten, og føre det ned i magasinet. Når det er ledig kapasitet i det eksisterende rørsystemet, renner vannet videre til Gravsbekken, som går i store rør.

Vann- og avløpsledningene i delene av veien som ikke er gravd opp grunnet magasinet, skal rehabiliteres med bruk av gravefrie metoder. Dette går ut på at det installeres en kunstfiberstrømpe i avløpsledningen, og at den gamle vannledningen av støpejern knuses ved å trekke inn en ny og større plastledning. Det må allikevel graves noe. Dette for å kunne koble den nye vannledningen til stikkledninger til boliger samt ventiler i kummer.

Flere eiendommer må få provisorisk vanntilknytning under arbeidene. Disse blir informert når det nærmer seg tid for dette.

Presterud alle - prosjekt Vann og avløp Presterud alle - prosjekt Vann og avløp, bilde 3 Presterud alle - prosjekt Vann og avløp 2

Trafikkavvikling

Da det skal graves grøft helt opp til Gamle Ringeriksvei, vil det i perioder være nødvendig å legge om innkjøringen til Presterud allé. Det vil da bli midlertidig innkjøring via omlagt vei nærmere biblioteket. De som mister tilgang til innkjøringen sin i perioder, vil varsles direkte.

Hvem er ansvarlig?

Bærum kommune er byggherre. Kommunens representanter er prosjektleder Bjørn Moflag, og byggeleder Viggo Lund Follestad.

Entreprenør er Arne Olav Lund A/S.

Oslofjord Varme er ansvarlig for prosjektet med å legge fjernvarmeledninger. Prosjektleder er Knut Aas.

Kontaktpersoner