Overvann Jarm,yra - Vollsveien

Prosjektet omfatter etablering av ca 350 meter overvannsledning, inkludert kryssing av Bærumsveien.

Kryssingen av Bærumsveien er i utgangspunktet tenkt gjennomført med rørpressing, mens resterende ledningsanlegg skal utføres med åpen graving.

Bakgrunnen for prosjektet, er å lede overvann, som i dag går ut i Lysakerelva, ut i gjenåpnet bekk langs Jarmyra og videre nedover mot Tjernsrudtjernet

Trafikkavvikling

Bærumsveien er en fylkesvei med ÅDT på ca 9600. Ved utførelse av veikryssing vil det være behov for midlertidig omlegging av veien, og selve kryssingen vil kanskje bli gjennomført som kvelds- natt- og/eller helgearbeid. Prosjektet berører også eksisterende gang- og sykkelvei langt Bærumsveien. Det vil bli etablert alternativt gang- og sykkelveisystem i området.

Kommunen har nå valgt entreprenør (Arne Olav Lund AS) og arbeidene vil igangsettes i løpet av august 2023, med en forventet ferdigstillelse i mai 2024

 

Kontaktpersoner