Flyfoto av prosjektet Gravsbekken for Vann og avløp

Nøkkeldata

Type prosjekt
Separering av spillvann og overvann og forsterkning/fornying av vannledningsnettet
Anleggsmetode
Graving og ulike No-Dig-metoder
Prosjektfase
Detaljprosjektering
Planlagt anleggsstart
Sommer/Høst 24
Planlagt anleggstid
1,5 år

Gravsbekken etappe 2 er et prosjekt som har til hensikt å separere avløpsvann og overvann. Prosjektet er en naturlig videreføring av Gravsbekken etappe 1 som ble ferdigstilt sommeren 2022. Dette gjøres dels gjennom å etablere egne spillvanns- og overvannsførende ledninger og å pålegge private grunneiere å håndtere overvann fra tak og tette flater på egen eiendom. Samtidig som det etableres separatsystem oppgraderes også eksisterende vannledningsnett i deler av prosjektområdet. 

De overordnede målene med prosjektet er:

  • Redusere sannsynligheten for tilbakeslag fra kommunens avløpsnett
  • Redusere antallet og omfanget av skader som følge av overflatevann i området
  • Styrke driftssikkerheten i vannforsyningsnettet

Prosjektet strekker seg fra Nadderudveien/Brageveien i sør og opp til Hosleveien i nord. Deler av Fagertunveien berøres også. Prosjektet er nå i en fase hvor det er igangsatt detaljprosjektering og det er også igangsatt arbeid med inngåelse av nødvendige grunneieravtaler.

Relevante dokumenter:

Utsendt informasjonsbrev 1

Utsendt informasjonsbrev 2

Private avløpsledninger og overvannshåndtering på den enkelte eiendom.

Som en del av prosjektet ser kommunen på den private overvannshåndteringen i området. For å unngå overbelastning i avløpsnettet vil det bli stilt krav om at eiendommene i området kobler fra sine tak nedløp og sluk dersom de i dag er tilkoblet offentlig nett. Det vil bli sendt ut brev med anmodning om utbedring til de eiendommene hvor vi har registrert taknedløp og/eller sluk som kan være tilkoblet kommunalt nett.

Prosjektet vil også inspisere private avløpsledninger. Det vil bli sendt ut brev for videre oppfølging av private avløpsledninger, avhengig av ledningens tilstand.

Oversiktsplan som pdf

Informasjonsmøte:

Det vil bli invitert til informasjonsmøte når tilstrekkelig grunnlag er klart.

Kontaktpersoner