Dam Byvann

Byvann tilhører Trehørningsvassdraget og inngår i vannforsyningen til Bærum kommune. Dammen ble bygget i 1965-1966 og har ikke blitt fornyet siden.

Hva skal vi gjøre?

Dam Byvann skal gjennomgå en større rehabilitering.

Hvor skjer det?

Dam Byvann ligger i Krokskogen forbi By innerst i Lommedalen.

Hvordan gjør vi det?

Dam Byvann skal rehabiliteres både på innsiden og utsiden. Dammen skal i tillegg oppgraderes med nye luker og nytt lukehus.

Det vil bli benyttet mer enn 9 000 m³ med betong og mer enn 150 tonn med stål.

Hva skjer når?

Arbeidene starter i august 2022. Planlagt ferdigstillelse er i november 2023.

Det vil være anleggsarbeider på dammen i hele perioden. I løpet av april-august 2023 vil vannet senkes med ca. 9 m. Oppfylling vil starte høsten 2023. Hvor lang tid dette tar avhenger blant annet av nedbør i oppfyllingsperioden.

Hvordan påvirker dette meg?

Det vil i perioder være stor trafikk på veien inn til dam Byvann. I april-oktober 2023 vil det kunne i gjennomsnitt kjøre 10-15 betongbiler per dag. Entreprenøren vil sikre anlegget i samsvar med gjeldende regler. Vi ber likevel om at folk som ferdes i området utviser aktsomhet.

Bærum kommunes innbyggere vil ikke merke endringer i vannforsyningen som følge av rehabiliteringen.

Tilgang til gangbanen over dammen vil bli stengt med låste porter i anleggsperioden og etterpå. Det er i dag ikke merket tursti over dammen. Likevel benytter mange turgåere dammen som tursti fra grusveien og inn til blant annet Steffenstjernet og Myrsetra. Ca. 250 m nedenfor dammen er det merket tursti fra grusveien og mot nordvest for dammen. Stien er godt merket og vi ber om at denne benyttes.

Dam Byvann, kart med merket tursti

Hvem er ansvarlig?

Bærum kommune Vann og avløp er byggherre. Prosjektleder er Jan Rathscheck og byggeleder er Finn Hammer.

Entreprenør for rehabilitering av dam Byvann er NRC. Lukene leveres fra Andritz Hydro.