Bjørnekollen - bilde

Entreprisen omfatter detaljprosjekt med sikte på utskifting/oppdimensjonering av ca. 180 meter vannledningen og separering av eksisterende avløpsledning med etablering av separate spillvanns- og overvannsledninger i Bjørnekollen.

Der er fremtidig krav på brannvannsdekning på 50 l/s i Bjørnekollen 23-31. Prosjektet innebærer kryssing av Kirkeveien, ombygging av kum i Kirkeveien og utskifting av eksisterende kum i Bjørnekollen. Stikkledninger for vann skal tilknyttes hovedvannledning i kum, så langt det er mulig. Ved tilknytting av flere enn to stikkledninger i samme kum etableres samlestokk på kumsvegg.

Overskridelse av støygrenser kan bli aktuelt med pigging ved etablering av nye kummer og kum grupper. Naboene varsles i forkant av arbeidene via skriftlig varsel.

Adkomst med utrykningskjøretøy opprettholdes kontinuerlig. Utenom arbeidstid skal det være full fremkommelighet for personbiler samt brann, sykebil og brøytebil.

  • Prosjektleder – Bjørn Moflag
  • Byggeleder – Hans Antin

Anleggsperiode januar – juni 2024
Antatt ferdig juni 2024