Bekkefar

Utviklingsprosjektet har tatt for seg nye måter å planlegge for overvannshåndtering på, på alle nivåer og i alle prosjekter. Den ferdige løsningen inneholder blant annet justerte arbeidsprosesser, nye verktøy for analyser av terreng og oversvømmelse, og en ny metodikk for dynamiske skybruddsplaner og tiltaksutvikling som syr det hele sammen.

Bærum kommune fikk i 2019 14 millioner av Innovasjon Norge til et Innovasjonspartnerskap med mål om å utvikle en bedre løsning for overvannshåndtering. Det ble tidlig identifisert et behov for å sette søkelys på planlegging av overvannshåndtering.  Løsningen er nå klar til å tas i bruk og vil gi kommunen et godt verktøy for å jobbe med å redusere risiko for oversvømmelse, noe som på sikt vil redusere konsekvensene ved styrtregn for kommunen og innbyggere.

Løsningen som ble utviklet svarer ut behovene Bærum kommune hadde til et teknisk verktøy som fungerer som beslutningsunderlag, samhandling på tvers (arbeidsprosesser i kommunen) og bidra til utvikling av en kultur og organisasjon som jobber sammen om overvannshåndteringen.

Målet med verktøyet, skybruddsplanene og arbeidsprosessene er at kommunen skal være i førersetet for klimatilpasningen. Spesielt skal prosjekter som starter opp få gode innspill rundt hva som kreves av løsninger for at kommunen skal oppnå en helhetlig overvannshåndtering.

Med skybruddsplanene og tilhørende arbeidsprosesser har nå vi et helt nytt verktøy som løser problemet på en måte ingen hadde tenkt på i forkant og der alle avdelinger er involvert. Dette vil gi mye bedre muligheter til å være godt forberedt i fremtiden, og håndtere de hendelsene som vil komme på en mye bedre og samfunnsøkonomisk lønnsom måte. Therese Holm Thorvaldsen. prosjektleder for InnoVann i Bærum kommune

Verktøyet gir oss tilgjengelig informasjon og muligheten for gode analyser

Videreutvikling av verktøyet SCALGO Live har gitt Bærum kommune mulighet for selv å gjøre modellering av hvordan styrtregn vil ramme bebyggelsen, gjennom å gjøre simulering med overflatemodeller lett tilgjengelig. Dette var noe kommunen tidligere måtte ha konsulenthjelp til for å få utført. Videre er det utviklet muligheten for å gjøre bedømminger av skadekostnader ved styrtregn. For å finne løsninger til problemene er det laget verktøy som lar kommunen utvikle og teste forskjellige tiltak, både med effekt på hydraulikken og skadekostnader. Med dette kan kommunen nå tidlig vurdere tiltak opp mot hverandre og finne ut hvilke tiltak som har en samfunnsøkonomisk nytte.

Den dynamiske skybruddsplanen er veikartet for klimatilpasningen

Prosjektet identifiserte underveis at det var behov for å lage en felles plan for overvannshåndteringen for å understøtte arbeidsprosessene. Det ble derfor utviklet en ny metodikk for å lage dynamiske skybruddsplaner for nedbørsfeltene i kommunen. Målet med skybruddsplanen er å identifisere risiko, men også peke på alle mulighetene til å gjennomføre terrengendringer for å gradvis forbedre overvannshåndteringen, både på kort og lang sikt.

Skybruddsplan var ikke en gang et begrep som fantes i behovsbeskrivelsen eller anbudet som ble levert. Nå har vi et helt nytt verktøy som løser problemet på en måte ingen hadde tenkt på i forkant og der alle avdelinger er involvert, sier Hans Holtbakk Thoresen, seksjonsleder for VA Plan i Bærum kommune.

Ved å ha en slik langsiktig plan og oversikt har Bærum kommune grunnlaget for å kunne planlegge overvannsprosjekter i kombinasjon med andre prosjekter, og dermed blir både kostnader og klimaavtrykket mindre enn om det hele gjennomføres utelukkende som et klimatilpasningsprosjekt.

For å komme raskt i gang med arbeidet har Bærum kommune valgt å få hjelp av Envidan til utarbeidelse av skybruddsplanene.

Skybruddsplanene er dynamiske, det vil si at de endrer seg med tiden etter hvert som nye muligheter dukker opp. Derfor skal Bærum kommune, v/overvannsansvarlig selv overta verktøyet og vedlikeholde planen. Alle analyser og skybruddsplanen blir tilgjengelig for kommunen i web-verktøyet SCALGO Live. Planen kan også vises som kartlag i Bærumskart.

Samhandling og arbeidsprosesser

Skybruddsplanene har vist seg å være det som skulle til for å bidra til å utvikle en organisasjon og kultur som gjør det mulig å jobbe bedre og mer tverrfaglig med overvannshåndtering.

I forbindelse med arbeidet med InnoVann og skybruddsplaner har det i Bærum kommune nå blitt et større fokus på overvannshåndtering på tvers av fagområdene.

Alle som gjennomfører prosjekter på overflaten påvirker hvordan vannet renner. Derfor må alle samarbeide om å håndtere vannet på overflaten. Torbjørn Friborg, prosjektleder for Envidan

Skybruddsplanene skal fungere som beslutningsunderlag for overvannshåndtering i plan- og byggesaksarbeidet. Dette må derfor inn i arbeidsprosessene for utvikling av planer, som for områdeplaner, strategiske planer og reguleringsplaner. Det handler om hvordan skybruddsplanene skal forstås/leses og anvendes. Hvordan informasjonen fra skybruddsplanene skal påvirke beslutninger om bestemmelser og krav til overvannshåndtering.

Videre ligger det mye nyttig informasjon i planene som må kobles til drift og vedlikeholdsoppgaver som ikke er byggesakspliktige. En fartsdump er ikke bare et sikkerhetstiltak for vei og trafikk. Plassering av denne kan potensielt få store konsekvenser for hvor vannet renner. Det er derfor viktig med gode arbeidsprosesser for at skybruddsplanen brukes som veiviser for slike oppgaver.