Jenter med gummistøvler i vann

I løpet av 2019 ble det gjennomført et forprosjekt med markedsdialog.

I 2019 gjennomførte Bærum kommune et forprosjekt, der hensikten var å få kunnskap om hva som finnes i markedet av løsninger innen fremtidsrettet overvannshåndtering. Kommunen ønsket engasjement fra leverandører som enten hadde ferdige produkter eller ideer om mulige løsninger. Kommunen bad rådgiverbransjen og utviklere om å tenke nytt rundt analyseverktøy og modellering for håndtering av vann under ulike forhold. Det ble også bedt om innspill til hva som skal til for at et kommunalt planverktøy fremmer tverrsektorielle tiltak og løsninger.

Det ble spilt inn løsninger knyttet til behov for nytt planverktøy, løsninger knyttet til behov for blågrønne løsninger på terreng og løsninger på utfordringer under bakken, i og i tilknytning til rørsystemet i kommunen.

Oppfølging 

Rundt 100 deltagere fra ulike bransjer deltok på en dialogkonferansen 18. juni 2019. I etterkant av konferansen fikk alle leverandørene mulighet til å beskrive alternative løsninger på de presenterte utfordringsområdene. Det vil si gi innspill til hva kommunen bør etterspørre av løsninger for å løse overvannsutfordringene i dag og fremover. Løsningene skulle beskrives på maksimum tre sider og leveres til kommunen innen 30. august 2019.

Det kom inn 28 innspill fra forskjellige leverandører som ble gjennomgått av en tverrfaglig gruppe i kommunen. Leverandørene fikk deretter muligheten til å presentere sitt innspill i én til én-møter med relevante etater i kommunen. Møtene ble avholdt høsten 2019.

Innspillene fra prosessen gav kommunen mer kunnskap om hvilke utviklingsområder innen fremtidsrettet overvannshåndtering som har mest innovasjonspotensial for Bærum. Denne innsikten, samt en tjenestedesignprosess, gjorde kommunen i stand til å velge utviklingsområde å følge videre i innovasjonspartnerskapet.

Kunngjorde innovativ anskaffelse vinteren 2020 

Bærum kommune kunngjorde i desember 2020 en innovasjonsvennlig anskaffelse for datafangst, analyse og varsling fra et utvalg sandfang og fordrøyningsmagasiner. Anskaffelsen er en oppfølging av forprosjektet om «fremtidsrettet overvannshåndtering i fortettete byforsteder». 

I kommunen er det om lag 7000 sandfang, og rundt 10 prosent av disse er å regne som problemsandfang, som fylles raskt opp med ujevn frekvens. Gjennom sensorering skal det fremskaffes mer kunnskap om nivå på vann og slam i sandfang og fordrøyningsmagasiner, slik at tømmerutiner kan muliggjøre skadeforhindrende strakstiltak før overvannsproblematikken (flomskader) oppstår.

Avtalen omfatter utvikling med innovasjonsmuligheter på både hardware/software med krevende utstyrsmontasje og mobilkommunikasjon under bakken.

Presentasjoner fra dialogkonferansen 18. juni 2019 

Mer informasjon om overvannshåndtering

Kontaktpersoner