Jenter med gummistøvler i vann

Dialogkonferansen

Dato
Tirsdag 18. juni 2019
Tid
11:30-15:00
Sted
Kunnskapssenteret i Sandvika, Otto Sverdrups Plass 4, 1337 Sandvika.

Bærum kommunes behov

Bærum kommune ønsker en verktøykasse med tiltak for håndtering av overvann. Disse skal tilsammen dekke kommunens behov på best mulig måte. Denne verktøykassen består sannsynligvis både av kjente tiltak og morgendagens løsninger. Det vil si at innovasjonsbehovet for tiltakene i «verktøykassen» vil være forskjellig, med behov for ulik oppfølging/tilpassing. Prosessen med å utvikle denne verktøykassen startet med dette initiativet, og ett innovativt spor vil følges videre i innovasjonspartnerskapet.

I forprosjektet ønsket vi engasjement fra leverandører som har ferdige produkter av de som har ideer om mulige løsninger som ikke er utviklet ennå. Vi ønsket rådgiverbransjen og utviklere velkommen til å tenke nytt rundt analyseverktøy og modellering for håndtering av vannet under ulike forhold, og innspill til hva som skal til for at kommunalt planverktøy fremmer tverrsektorielle tiltak og løsninger.

Case som ble presentert på konferansen

Ramstadfeltet ble trukket frem av kommunen som mulig område for uttesting av løsninger siden dette er ett av flere områder som har blitt rammet av ødeleggelser knyttet til kraftige nedbørshendelser.

Området består av en blanding av enebolig- og blokkbebyggelse. Typisk for området er at det gjennom de siste tiårene har pågått omfattende fortetting. Gjennom området går det blant annet en større felles avløpsledning. Fortetting og gjennbygging over tid i området skaper utfordringer med å separere ledningen, noe som vanskeliggjør tradisjonell grøftegraving. Ramstadsletta har et areal på ca. 2,5 km2. Innenfor feltet er det samlet ca. 50 km med avløps- og overvannsledninger. Andelen fellessystem er ca. 50%.

Feltet har i tillegg en del utfordringer med overvannshåndtering da området har krevede infrastruktur, med E18, jernbane, høyspenttraseer og store telekommunikasjonskulverter. Det er i tillegg smale lokale veier, kollektivtransport, kommunale vann- og avløpsledninger etablert på privat grunn, skoler, barnehager og andre infrastruktur.

Program for dialogkonferansen 18. juni 2019 

Oppfølging av dialogkonferansen

Det var rundt 100 deltagere fra ulike bransjer som stilte på dialogkonferansen 18. juni. I etterkant av konferansen fikk alle leverandørene mulighet til å beskrive alternative løsninger på de presenterte utfordringsområdene. Det vil si gi innspill til hva kommunen bør etterspørre av løsninger for å løse overvannsutfordringene i dag og fremover. Løsningene skulle beskrives på maksimum 3 sider og leveres til kommunen innen 30. august 2019.

Det kom inn 28 innspill fra forskjellige leverandører som ble gjennomgått av en tverrfaglig gruppe i kommunen. Leverandørene fikk deretter muligheten til å presentere sitt innspill i 1:1 møter med relevante etater i kommunen. De fikk 45 minutter til å presentere sitt forslag og svare på tilhørende spørsmål knyttet til innspillet. Møtene ble avholdt høsten 2019.

Veien videre

Veien videre er at kommunen oppsummerer det vi har fått inn fra leverandørene. Vi sorterer innspillene i ulike temaer som er spilt inn, ser det opp mot behov fra ulike enheter i kommunen som er involvert i overvannsproblematikken, og skal bruke dette som input til funksjonell kravspesifikasjon for en eventuell konkurranse. Det er pt ikke klart hvilket område det vil utlyses konkurranse innen, men link til eventuell konkurranse vil legges ut på siden.

Innspillene fra prosessen har også gitt mer kunnskap om hvilke utviklingsområder innen fremtidsrettet overvannshåndtering som har mest innovasjonspotensial for Bærum kommune. Denne innsikten + en tjenestedesignprosess skal gjøre Bærum kommune i stand til å velge utviklingsområde å følge videre i innovasjonspartnerskapet. Innovasjonspartnerskapet følger egen prosess, og markedsdialogen for område vi går videre med i innovasjonspartnerskapet vil sannsynligvis gjennomføres andre kvartal 2020.

Kontaktpersoner