Vannavslag kan i noen tilfeller være nødvendig for gjøre deler av vannsystemet trykkløst og derved gjøre det mulig å utføre arbeider på ledningsnettet.

Vannavslag fører ofte til at flere eiendommer blir uten vanntilførsel mens arbeidene pågår. Konsekvensen er vesentlige praktiske ulemper både i boliger og næringsbygg, blant annet fordi sanitærinstallasjonene ikke fungerer.

Vanntrykket er den beste beskyttelsen mot mulig forurensning av drikkevannet via utettheter i rørene. Når trykket fjernes, bortfaller denne beskyttelsen. Derfor anbefales alle å koke vann til mat og drikke første døgnet etter en slik hendelse av noe varighet.

Når vannet settes på igjen er det stor mulighet for at belegg og rust kan løsne fra rørveggen. Dette kan forårsake brunt vann og partikler i kranen hos abonnentene.

Det er derfor i alles interesse at vannavslag unngås. Huseiere kan gjøre sitt ved å ha god kvalitet på sine røropplegg og ha kjennskap til hvor vitale installasjoner som stoppekraner og lignende er.

Ved ønske om stenging av kommunal ledning for arbeider på privat anlegg, legges følgende prinsipper til grunn.

  • Det er bare kommunens driftspersonell som har tillatelse til manøvrere ventiler på det offentlige ledningsnettet.
  • Henvendelse om stenging mottas kun fra rørleggerforetak/utførende entreprenør. Dette for å sikre en faglig vurdering av situasjonen.
  • Mulige alternativ til vannavslag på kommunal ledning skal være vurdert. Finnes en funksjonsdyktig utvendig stoppekran? (Dette er et krav i abonnementsvilkårene.) Kan alternativt stikkledningen klemmes eller fryses? Kan jobben gjøres med trykket på?
  • Kommunen skal ha tid til å skaffe seg oversikt over konsekvensene av vannavslaget og varsle de berørte via et system som sender ut SMS er til mobiler og talemeldinger til fasttelefoner. Akutte vannavslag uten forutgående varsling gjennomføres bare unntaksvis.
  • Det skal være tilstrekkelige ressurser på stedet til å utføre nødvendige reparasjoner effektivt og innenfor avtalt tid. Det er en forutsetning at stoppekran skiftes hvis den er defekt.
  • Det kan oppstå forsinkelser i henhold til avtalt tidspunkt, hvis det oppstår en akutt hendelse som kommunens driftspersonell må prioritere først.

Se pristabell for Private vannavslag her