Påmelding, priser og betaling, oppsigelse og ferie SFO. Kriterier, vilkår, hvordan søke plass, saksbehandling og klage.

Saksbehandling og klageadgang

Alle som søker plass i SFO får plass, forutsatt at de ikke har utestående restanse til kommunen fra tidligere barnehage eller SFO plass.

Mulighet til å klage

Får du avslag på søknaden, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok avslaget. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 

Priser for SFO

Foreldrebetaling fra 01. januar 2020 (per måned)
antall dager i uken pris pr måned
2 dager 1 460,-
3 dager  1 910,-
4 dager 2 560,-
5 dager 3 220,-

Moderasjon - 1. klassinger

Stortinget har vedtatt å innføre en moderasjonsordning med 12 timer gratis SFO for alle elever på 1. trinn fra høsten 2022. (Pressemelding om ordningen fra regjeringen). Tabellen under viser foreldrebetaling for 1.klassinger fra høsten 2022.

Foreldrebetaling fra høsten 2022
antall dager i uken pris pr måned
2 dager per uke 0
3 dager per uke 330,-
4 dager per uke 990,-
5 dager per uke 1660,- 

Søskenmoderasjon

Det gis ikke søskenmoderasjon på SFO. Betaling for én dag, ved behov (kun enkelte skoler), kr. 310.

Priser ved redusert foreldrebetaling er 50 eller 75 prosent reduksjon av satsene beskrevet over.