Alle som søker plass i SFO får plass, forutsatt at de ikke har utestående restanse til kommunen fra tidligere barnehage eller SFO plass.

Mulighet til å klage

Får du avslag på søknaden, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok avslaget. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 

Priser for SFO fra 1. januar 2024

Stortinget har vedtatt å innføre en moderasjonsordning med 12 timer gratis SFO for alle elever på 1. og 2. trinn. I Bærum kommune er det vedtatt en organisering basert på fulle dager.

Foreldrebetaling 1. og 2. klasse
antall dager i uken pris pr måned
2 dager per uke 0
3 dager per uke 345,-
4 dager per uke 1 040,-
5 dager per uke 1 750,- 
Foreldrebetaling øvrige klassetrinn
antall dager i uken pris pr måned
2 dager 1 535,-
3 dager  2 010,-
4 dager 2 690,-
5 dager 3 390,-

Søskenmoderasjon

Det gis ikke søskenmoderasjon på SFO. Betaling for én dag, ved behov (kun enkelte skoler), kr. 310.

Priser ved redusert foreldrebetaling er 50 eller 75 prosent reduksjon av satsene beskrevet over.