Saksbehandling og klageadgang

Alle som søker plass i SFO får plass, forutsatt at de ikke har utestående restanse til kommunen fra tidligere barnehage eller SFO plass.

Mulighet til å klage

Får du avslag på søknaden, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok avslaget. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.