Søknader som serverings- og skjenkebevilling må sendes inn minst tre måneder før det planlegges oppstart.

Søknaden oversendes fra kommunen til sosialtjenesten, politiet, kemner og Skatteetaten for uttalelse. Den kan også bli oversendt andre instanser. 

Skjenkebevillingene varer inntil fire år. De skjenkebevillingene som gis nå varer til 30. september 2024.

Søk skjenke- og serveringsbevilling her

Fornyelse av skjenkebevilling for 2024 – 2028

Søk om serveringsbevilling her

Bevillingspolitiske retningslinjer (pdf)

Følgende må legges ved søknaden:

  • Aksjeeierbok på AS og underliggende selskaper
  • Leiekontrakt
  • Etablererprøve for daglig leder
  • Kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder
  • Skisse over skjenkearealet

Ytterligere dokumenter kan bli etterspurt senere. Hvis man ikke laster opp vedleggene selv sammen med søknaden, må de ettersendes til post@baerum.kommune.no så raskt som mulig.

Link til elektronisk bestilling av skatteattest

Vandelskrav

Sentrale personer i driften må ha uklanderlig vandel. Kommunen sjekker blant annet styreleder, daglig leder og eiere. Det er relevant å vektlegge tidligere brudd på blant annet alkohollovgivningen, lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen.

Skjenketider i Bærum

  • Innendørs: skjenking til kl. 03.00
  • Utendørs i boligområder: skjenking til kl. 22.30 i boligområder
  • Utendørs utenfor boligområder: skjenking til kl. 23.30 i september til april og til kl. 00.30 i mai til august.
  • Indre Sandvika sentrum: skjenking til kl. 23.30 i september til april og til kl. 00.30 i mai til august. Se skjenkekart (pdf).

Publikum kan drikke opp i 30 minutter etter at skjenketiden har utløpt.

Endring av skjenkeareal og skjenketid 

Skjema om slike endringer fylles ut i skjemaportalen til Bærum kommune.

Gebyrer

Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr. 1 960,- for salg og kr.
6 100,- for skjenking. Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere. 

Neste endring i pris kan ventes i januar 2025.

Bevilling Folkehelsekontoret

Spørsmål om skjenke- og serveringsbevilling kan rettes til oss.

Telefon 67 50 40 50

Post fra steder med bevilling/søknadsbehandling kan sendes til post@baerum.kommune.no (husk å merke hvilket sted det gjelder eller vis til referansenummer)

Postadresse

Bærum kommune
Folkehelsekontoret
Postboks 700
1304 SANDVIKA