Sammenslåing av eiendommer benyttes for å slå sammen to eller flere eiendommer til én.

Sammenslåing av eiendommer benyttes for å slå sammen to ellerflere eiendommer til én. Dette gjøres ved å sende inn skjema «Krav om sammenslåing av matrikkelenheter».

Sammenslåing av eiendommer har lovhjemmel i Matrikkellova § 18 og Matrikkelforskriften § 43.

Krav til søknad om sammenslåing

  • Eiendommene må ligge i samme kommune
  • Eiendommene må ha samme eiere (hjemmelshavere).
  • Eiendommen som blir sammenslått må utgangspunktet være sammenhengende.
  • Sammenslåingen må ikke føre til prioritetskollisjon

Du må sjekke i grunnboken om tinglyste heftelser som må slettes eller vike prioritet. Sammenslåing i strid med plan- og bygningsloven kan ikke gjennomføres uten etter innvilget dispensasjon eller ved planendring.

Tinglysning

Du kan se tinglyste opplysninger i grunnboken på Kartverket sin nettside seeiendom.kartverket.no Kommunen slår eiendommene sammen i matrikkelen (Norge offisielle eiendomsregister). Deretter sender kommunen melding for tinglysing til Kartverket. Dersom det ikke er feil eller mangler på dokumentene, vil sammenslåingen bli tinglyst. Dersom eiendommene som skal sammenslås har ulike tinglyste pengeheftelser, kan det bli en prioritetskollisjon mellom heftelsene. Hvis prioritetskollisjon oppstår trenger Kartverket avklaring, og du trenger å sende inn dokumentasjon på prioritetsvikelse, pantefrafall eller sletting av heftelse til kommunen.

Hvilket gebyr er det

Tinglysing av dokument/heftelser, matrikkelbrev med mer er gebyrbelagt, se, Gebyrer for plan- og byggesaker.

Slik krever du sammenslåing av eiendommer.

Fyll ut skjema «krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter»

Alle eiere (hjemmelshavere) må signere. Oppgi alle eiendommene som skal slås sammen, og hvilken eiendom som skal bestå etter sammenslåingen.

Vedlegg til søknad:

  • Kart over de eiendommene saken søknaden gjelder.
  • Bekreftelse på at eventuell hjemmelshaver til bruksrett er varslet?
  • Dokumenter som er nødvendige for å få tinglyst sammenslåingen

Du kan benytte Bærumskart for å lage kart over de eiendommene søknaden gjelder.

Sendt inn til kommunen

Skjema og originaldokument som for eksempel pantefrafall sendes til: 

Bærum kommune, Geodata
Postboks 700
1304 Sandvika

Mer informasjon?

Kontakt

Kontakt Geodata

Bærum kommune
Geodata
Postboks 700
1304 SANDVIKA