Eiendommer som grenser inntil hverandre og har samme eier kan slås sammen.

Sammenslåing av eiendommer:

Dette krever at du må sende inn krav om sammenslåing til kommunen. Før du gjør det, må du sjekke i grunnboken om det er tinglyste heftelser som må slettes eller vike prioritet.

Prioritetskollisjon oppstår når eiendommer som skal slås sammen har ulike tinglyste heftelser. Hvis dette er tilfelle, må en eller flere av heftelsene slettes eller vike prioritet før sammenslåing kan tinglyses.

Grunnboka gir opplysning om hvem som er panthaver. Du må derfor ta kontakt med panthaver med anmodning om sletting av aktuelle heftelser.

Når eiendommene er klare til å slås sammen skal du fylle ut dokumentet: krav om sammenslåing

Originaldokumentet sendes inn med vanlig post til Bærum kommune på nedenstående adresse.

Se eksempel her for hvordan dette skal fylles ut før det sendes kommunen.

Reglene for sammenslåing framgår av matrikkelloven § 18 og matrikkelforskriften § 43.

For sammenslåing av matrikkelenheter er det gebyr for utsteding av matrikkelbrev jamfør matrikkelforskriften §9, se gebyrregulativet

Kontakt

Kontakt Geodata

Bærum kommune
Geodata
Postboks 700
1304 SANDVIKA