Da kan du bli berørt av et nytt prosjekt "Kvalitetsheving av matrikkelen" Prosjektet vil omfatte ca. 10 000 bygninger og ca. 200 eiendommer. Hvordan vil dette berøre deg som innbygger?

Tinglyste eiere av bygninger som prosjektet oppdaterer/kvalitetshever, vil få brev fra kommunen hvor det tydelig kommer frem hva som er det oppdatert resultat.

Tinglyste eiere av eiendommer som prosjektet oppdaterer og kvalitetshevet, vil kunne blir innkalt til oppmålingsforretning og senere få tilsendt oppdatert resultatet.

Informasjon om prosjekt som heter Kvalitetsheving av matrikkelen.

Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom.

Matrikkelen består av 3 hovedområder, opplysninger om eiendommen, opplysninger om bygninger og opplysninger om adresse

Bærum kommune, Plan, miljø og kultur vil i perioden 16.08.2021 - 31.12.2023 ha et prosjekt gående som skal kvalitetsheve bygninger og eiendomsgrenser.

Usikker på hva "matrikkel" betyr for deg? Se den splitter nye filmen fra Kartverket der vi viser deg hvor viktig det er å sjekke matrikkelen.

Hva er Matrikkelen og hvorfor er den så viktig?

Masterplan matrikkel

Bakgrunnen for at vi gjør denne oppdateringen

Kvalitetsheving av bygninger

Avdeling Geodata fører matrikkelen for Bærum kommune. Etter gjeldende regelverk skal vi føre opplysninger om blant annet bygningstype, bruksareal (BRA) og antall boenheter.

Det er dokumentasjon og vedtak fra kommunens byggesaksarkiv som gir grunnlaget for oppdateringene og endringene som vil bli ført i matrikkelen.

Deler av bygningsmassen er mangelfullt registrert, fordi det tidligere ikke var samme krav som i dag til hva som skulle registreres.

Slik beregner vi arealet i matrikkelen

Det er de godkjente vedtakene og tegningene som ligger til grunn for det vi registrerer i matrikkelen. Vi beregner bruksarealet (BRA) for alle etasjer, og for hver bruksenhet (boenhet/leilighet) i et bygg. BRA er alt areal innenfor boligens omsluttende vegger, inkludert innvendige vegger.

Føringsinstruks for matrikkelen

 

Kartverket

Endringen av byggets areal kan medføre justering av vann- og avløpsgebyret.

Fastsettelsen av vann- og avløpsgebyret skjer hos Vann- og avløp.
For alle boliger som ikke har installert vannmåler, beregner Vann- og avløp som hovedregel gebyrpliktig areal på bakgrunn av registrert bruksareal totalt (BRA tot.) i matrikkelen.

For bygninger bygd før 2008, er forvaltningspraksis at gebyrpliktig areal beregnes av registrert bruksareal av hovedetasje, med prosenttillegg for eventuelle andre etasjers bruksareal som er delvis innredet til beboelse, dvs. innredet til boligformål.

"Etter denne beregningsmetoden vil eventuelle utvendige boder og innvendige garasjer (vil) vanligvis være unntatt (fra beregningen)."

Hvis bruksareal totalt (BRA tot.) for bygningen registrert i Matrikkelen avviker fra det arealet eier nå betaler i årsgebyr på faktura for vann- og avløpsgebyr, vil eier motta et enkeltvedtak om justering av årsgebyret. 

Justering vil gjøres i henhold til den generelle foreldelsesfristen på 3 år.

I denne sammenheng gjøres justeringer av gebyrene i henhold til oppdatering i Matrikkelen som beskrevet i § 4 i lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer, se:

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Bærum kommune, Akershus

Priser vann og avløp

Eiendom

Matrikkelen skal være et enhetlig og pålitelig register over alle faste eiendommer i landet, og det forutsettes at informasjonen en finner der er troverdig.

Matrikkelsystemet må utvikles i tråd og takt med de behov samfunnet har for denne Informasjonen.

Prosjektet vil kvalitetsheve ca 200 eiendommer hvor en eller flere eiendomsgrenser er usikre. Dette gjelder eiendommer i tettbebygd strøk i forhold til fremtidig saksbehandling.

Utvalget er i hovedsak gjort ut ifra tilgjengelig dokumentasjon i arkivene og historisk grunnbok.

Gjennomføring av kvalitetsheving innen eiendom vil kreve oppmålingsforretning med involverte parter.  Når endringene er gjennomført underrettes partene.

Kvalitetsheving av eiendomsgrenser

 • Eiendommer med målebrev som ikke er ført
 • Eiendommer med skylddelinger
 • Grenser med stor usikkerhet / direkte feil / dårlig nøyaktighet
 • Seksjoner med tilleggsareal grunn der dette ikke er registrert

Samfunnsnytten av prosjektet

Kommunalt.

 • Økt digitalisering og oppdatering av matrikkelen vil bidra til bedre grunnlag for kriseledelse og beredskap i kommunen
 • Ved oppdatering av matrikkelen vil det tilrettelegge for fremtidige digitale løsninger som blant annet ebyggesøknad, ebyggesak, eplan med flere.
 • Oppdatert grunnlag vil kunne gi bedre beslutningsgrunnlag og mer effektiv saksbehandling
 • Oppdatert beregningsgrunnlag for kommunale avgifter.
 • Oppdatert grunnlag for analyser og beslutninger for saksbehandlere og politikere i kommunen

Nasjonalt

 • Er av stor samfunnsøkonomisk betydning som felles mulighetsrom for elektronisk tjenesteutvikling og gevinstrealisering i virksomhetene
 • Digitalisering og oppdatering er med på å legge til rette for døgnåpne elektronisk forvaltning
 • Økt kvalitet og troverdighet i matrikkelen vil kunne gi et godt omdømme