Hovedformål med ordningen

  •  Stimulere og legge til rette for utvikling av kulturlivet i kommunen.
  • Gjennom kultur skape trivsel, tilhørighet og positiv identitet i kommunen og nærmiljøet.
  • Ivareta og utvikle bredde og kvalitet i kulturtilbudet for så vel utøver som publikum.
  • Stimulere innbyggerne i Bærum til positiv fritidsbeskjeftigelse og til selv å ta ansvar for egen fritid.
  • Bidra til gode oppvekstvilkår i Bærum ved å prioritere kulturtiltak for og med barn og unge.
  • Gi mulighet til å satse på kontinuitet og kvalitet i kulturlivet

Søknadsfrist

1. mars

Søknadsskjema Grunn- og medlemstilskudd

Hvem kan søke?

  • Frivillige amatørkulturorganisasjoner og stiftelser med kulturelle formål
  • Frivillige organisasjoner med kulturformidling eller utvikling av kulturlivet som formål
  • Organisasjoner og sammenslutninger for profesjonelle kunstnere
  • Andre kulturaktører

Målgruppe

Kommunens befolkning med vekt på barn og unge

Krav til dokumentasjon

Medlemsliste

Søknadsskjema Grunn- og medlemstilskudd

 

Kultur

Oversikt over kommunale tilskuddsordninger
Tilskudd søknadsfrist
Innspill til investeringer og oppgradering av kulturscener/kulturarenaer Innspillene sendes fortløpende
Grunn- og medlemstilskudd 01.03.2021
Tilskudd til ordinær drift 01.03.2021
Tilskudd til skolekorps 01.03.2021
Tilskudd til arrangement eller prosjekt 01.03.2021 og gjennom året løpende med søknadsfrist senest 3 uker før prosjektet/
arrangementet finner sted.
Kulturstipend 01.10.2021
Kulturpris 01.10.2021