Helse og sosial

Bli med og gjøre Bærum til et enda bedre samfunn å bo i!

Bærum kommunes tilskuddsordning for Helse- og velferdsformål skal støtte tiltak som bidrar til inkludering, gode levekår og aktiv samfunnsdeltakelse for innbyggere i Bærum kommune. Tilskuddet skal bidra til økt livskvalitet og egenmestring, samt fremme det frivillige engasjementet. Tiltakene skal komme i tillegg til kommunens eget arbeid.  Det kan leses mer om kommunens arbeid og prioriteringer i vedtatt handlingsprogram.

Hvem kan søke:

Frivillige lag og foreninger, ideelle organisasjoner og stiftelser. Privatpersoner har ikke anledning til å søke.

Hva kan det søkes om:

 • Midler til drift og organisasjonsstøtte (som f.eks. husleie, strøm, lønn, medlemsaktiviteter)
 • Midler til prosjekter (kostnader knyttet til avgrensede tiltak)

Hva skal tiltakene gå til:

 • Omsorg og støtte for personer med rus utfordringer
 • Økt livskvalitet og egenmestring for personer med helsemessige eller sosiale utfordringer
 • Arbeidsforberedelse og arbeidstrening
 • Integrering og inkludering
 • Tilrettelegge for felleskap og samhandling for seniorer
 • Andre særskilte tiltak 

Tilskuddene er ikke ment som full utgiftsdekning, men som et økonomisk bidrag.

Bærum kommune vektlegger:

 • Tiltak som innebærer elementer av  frivillighet
 • Tiltak rettet mot målgrupper som ikke allerede mottar tilbud
 • Tiltak som har høy faglig kvalitet
 • Tiltak som bidrar til flere treffsteder på tvers av målgrupper.
 • Tiltak som er nyskapende
 • Tiltak hvor flere aktører samarbeider.
 • Tiltak som har god tilgjengelighet som plassering, fremkommelighet og åpningstider.
 • Virksomheter som aktivt søker andre supplerende tilskudds- og finansieringsordninger 

Frister og utbetalinger:

 • Søknadsfristen for tilskudd for 2019 er 10. oktober 2018.
 • Svar på søknaden  og eventuelt utbetaling vil foreligge innen januar 2019. 
 • Det tas forbehold om støtte i Stortingets behandling av statsbudsjettet for tildeling av midlene.

Om tildeling og søknadsbehandling:

 • Bærum kommune fastsetter den totale rammen for økonomiske tilskudd til helse- og velferdsformål i forbindelse med det årlige budsjettvedtaket samt vedtak i det årlige statsbudsjettet.
 • Den endelige tildelingen besluttes politisk og midlene blir fordelt ut fra søknadens innhold, antall søknader, innenfor kommunes totalramme samt etter skjønnsmessig vurdering.
 • Alle søkere vil få svar og søkere som får tilskudd vil motta et tildelingsbrev
 • Alle som får midler må levere en rapport på bruk av tilskuddet. 

Vedlegg til søknaden:

 • Budsjett for tiltaket
 • Regnskap for siste år (unntak ved nyetablering).
 • Dersom det er aktuelt, rapport for forrige tilskuddsperiode. 

Spørsmål til tilskuddordningen HESO@baerum.kommune.no

Telefon: 67 50 40 50