Helse og velferdsformål

Bli med og gjøre Bærum til et enda bedre samfunn å bo i!

Bærum kommunes tilskuddsordning for Helse- og velferdsformål skal støtte tiltak som bidrar til inkludering, gode levekår og aktiv samfunnsdeltakelse for innbyggere i Bærum kommune. Tilskuddet skal bidra til økt livskvalitet og egenmestring, samt fremme det frivillige engasjementet. Tiltakene skal komme i tillegg til kommunens eget arbeid. Ordningen inkluderer midler videreformidlet fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Det kan leses mer om kommunens arbeid og prioriteringer i vedtatt handlingsprogram. Mer informasjon om midler videreformidlet fra IMDi finnes her. Denne ordningen erstatter tidligere ordninger som «tilskudd til folkehelseformål» og «tilskudd til integreringsarbeid i kommunene.

Søk via skjema her 

Hvem kan søke:

Frivillige lag og foreninger, ideelle organisasjoner og stiftelser. Privatpersoner, bedrifter og kommersielle virksomheter har ikke anledning til å søke.

Hva kan det søkes om:

 • Midler til drift og organisasjonsstøtte (som f.eks. husleie, strøm, lønn, medlemsaktiviteter)
 • Midler til prosjekter (kostnader knyttet til avgrensede tiltak)

Hva skal tiltakene gå til:

 • Omsorg og støtte for personer med rusutfordringer
 • Økt livskvalitet og egenmestring for personer med helsemessige eller sosiale utfordringer
 • Arbeidsforberedelse og arbeidstrening
 • Integrering og inkludering
  • A: Stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning
 • B: Øke kunnskap om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere
 • C: Forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
 • Tilrettelegge for felleskap og samhandling for seniorer
 • Andre særskilte tiltak 

Tilskuddene er ikke ment som full utgiftsdekning, men som et økonomisk bidrag.

Bærum kommune vektlegger:

 • Tiltak som bidrar til å oppnå flere av målene satt av kommunen og IMDi
 • Tiltak som har høy kvalitet
 • Tiltak som innebærer elementer av frivillighet
 • Tiltak som er nyskapende
 • Tiltak hvor flere aktører samarbeider.

For mer informasjon om tilskuddsordningen, se under fanen «retningslinjer».

Flerårige tilskudd:

Det vil i år være mulig å søke om midler for flere 2021/2022. 

Bærum kommune vektlegger følgende forhold:

 • Om organisasjonen har hatt stabil drift over tid.
 • Om organisasjonen kan dokumentere gode resultater.
 • Om organisasjonens tiltak/prosjekt bidrar til et mer helhetlig tilbud til utsatte grupper.
 • Om tiltaket/prosjektet er innovativt og/eller kan tenkes å ha overføringsverdi til andre.

Det tas forbehold om kommunestyrets årlige budsjettvedtak.

Frister og utbetalinger:

 • Søknadsfristen for 2021 er 15. oktober 2020
 • Det arrangeres et digitalt møte om ordningen 24.9.2020 kl 17-18 på teams. Send epost til nina.kolbjornsen@baerum.kommune.no for å delta
 • Svar på søknaden og eventuelt utbetaling vil foreligge innen januar 2021. 
 • Det tas forbehold om Stortingets behandling av statsbudsjettet for videretildeling av statlige midler (IMDi midler).

Om tildeling og søknadsbehandling:

 • Bærum kommune fastsetter den totale rammen for økonomiske tilskudd til helse- og velferdsformål i forbindelse med det årlige budsjettvedtaket samt vedtak i det årlige statsbudsjettet.
 • Den endelige tildelingen besluttes politisk og midlene blir fordelt ut fra søknadens innhold, antall søknader, innenfor kommunes totalramme samt etter skjønnsmessig vurdering.
 • Alle søkere vil få svar og søkere som får tilskudd vil motta et tildelingsbrev
 • Alle som får midler må levere en rapport på bruk av tilskuddet innen 31.12.2021. 

Vedlegg til søknaden:

 • Budsjett for tiltaket
 • Regnskap for siste år (unntak ved nyetablering).
 • Dersom det er aktuelt, rapport for forrige tilskuddsperiode. 
 • Medlemsliste med navn, fødselsdato og adresse på medlemmer bosatt i Bærum kommune dersom det søkes om driftstøtte under satsningsområde «integrering og inkludering».

Kontroll/stikkprøver:

Kommunen gjennomfører kontroll av tilskuddsmottakere i form av stikkprøver. Kontrollen gjøres i dialog med tilskuddsmottaker og baserer seg på en gjennomgang av:

 • Mottakers formelle registrering i Brønnøysundregisteret.
 • Innleverte søknad.
 • Tildelingsvedtaket
 • Informasjon om gjennomføring av omsøkt tiltak
 • Årsmelding og årsregnskap samt annen rapportering om det gjennomførte tiltaket.

Det utarbeides en rapport etter gjennomført kontroll som er tilgjengelig for alle parter. Ordningen vil bli fortløpende evaluert.

Spørsmål til tilskuddordningen HESO@baerum.kommune.no

Telefon: 67 50 40 50

Søk via skjema her