Kommunedelplanen for kulturminner og kulturmiljøer skal nå oppdateres og revideres. Første steg i arbeidet er å utarbeide et planprogram som skal sette rammene for og gi føringer for kommende planarbeid. Det er nå mulig å komme med innspill til det arbeidet som skal gjøres. Høringsfristen er 28.04.2023

Hva er kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer?

Hensikten med planen er å gi en oversikt over viktige kulturminner og kulturmiljøer. Tilhørende handlingsplan skal fastsette videre arbeid med kartlegging, forvaltning, formidling og verdiskaping av kulturarven.

Planen skal danne et grunnlag for vurdering av behov for konsekvensutredninger i plansaker, definisjon/etablering og konkretisering av hensynssoner, utforming av generelle bestemmelser i kommuneplanens arealdel og reguleringsarbeid, samt være fundamentet for en bærekraftig forvaltning og formidling av Bærums kulturarv. Kulturarvens viktige rolle i klima-/miljødebatten inn mot det grønne skiftet mot en mer sirkulærøkonomi skal belyses i dette planarbeidet.

Planprogram

Formannskapet vedtok den 12.02.2023 å legge Forslag til Planprogram for kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 11-13.

Planprogram Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer

Det er nå mulig å komme med innspill til det arbeidet som skal gjøres. Høringsfristen er 28.04.2023

Merknader til planprogrammet eller oppstart av planarbeidet sendes innen fristen til E-post: post@baerum.kommune.no
Eller Bærum kommune, By- og områdeutvikling, Postboks 700, 1304 Sandvika. Merk henvendelsen med arkivsakID 22/18422 og planID 2022015.

Kulturvern bilde av bekk

 

Overordnet fremdriftsplan for arbeidet:

  1. Vår 2023 Fastsettelse av planprogram
  2. Høst 2023 1.gangsbehandling av plan
  3. Vinter 2023/2024 Høring/Offentlig ettersyn
  4. Vår 2024 Fastsettelse av plan
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen

Medvirkning

I planprosessen legges det opp til en medvirkningsprosess, der interesserte og berørte parter skal ha mulighet til å komme med innspill både før, under og etter at det ferdige plandokumentet legges ut til offentlig ettersyn.

Planprogrammet er første anledning til å komme med innspill til planens temaer og innhold. Planprogrammet skal ikke foregripe planarbeidet og ta stilling til innholdet, slik som objekters- eller områders verneverdi. Planprogrammet skal være en disposisjon for det videre planarbeidet, herunder redegjøre for bakgrunnen for planarbeidet, hvilke utredninger som skal gjøres og planarbeidets hovedretning og avgrensning.

I høringsperioden vil det annonseres og sendes brev i tråd med lovens krav.

I tillegg vil det gjennomføres medvirkningsaktiviteter, eksempelvis som:

  • Åpne kontordager
  • Høringsmøter
  • Dialog og samhandlingsmøter med særinteresseorganisasjoner og velforeninger