Kommunen vår huser et svært rikt naturmangfold, som er skapet av spesielle geologiske og klimatiske forhold, og i mange tilfeller tidligere tiders bruk av kulturlandskapet. Mye av naturen er godt kartlagt, men det finnes fortsatt gjenværende områder som ikke er undersøkt.

Kartlegging av naturtyper i 2022 

For å ivareta naturmangfoldet må forvaltningen ha god kunnskap om naturen som finnes i kommunen vår. Ved all offentlig forvaltning som berører naturmangfold skal miljøprinsippene i Naturmangfoldloven vurderes. For å tilfredsstille kravene i denne loven må kommune ha et oppdatert kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet. Som en del av kontinuerlig oppdatering av kunnskapsgrunnlaget gjennomføres det derfor i 2022 kartlegging av store gamle trær i Lommedalen. Årets kartlegging kompletterer en større kartlegging av store gamle trær i byggesonen som ble gjennomført i 2021 og vil gi en tilnærmet heldekkende oversikt over store trær i bebygde områder i Bærum. Du kan finne Naturmangfoldloven og tilhørende forskrifter på www.lovdata.no

Om gjennomføringen av oppdraget

Kartleggingen vil bli gjennomført av firmaer som har vunnet anbudskonkurranser for utlyste oppdrag. Alle disse firmaene har erfaring med kartlegging av i forbindelse med offentlig forvaltning, noe som sikrer kvalitet og objektivitet i informasjonen som hentes inn. 

Kartleggingen utføres i løpet av høsten og vinteren 2022. De som utfører oppdraget vil være kledt i klær som identifiserer hvem de jobber for. Dersom kartlegger må gå inn i hager og innmark vil de ringe på hos beboere. Dersom kartlegger blir nødt til å besøke en hage eller innmark uten at beboere er til stede, vil dette skrivet legges i postkassen for å informere om besøket. 

Informasjon om funn av natur på din tomt 

Funn av store gamle trær legges inn i Miljødirektoratets naturbase, og publiseres der i løpet av våren påfølgende år.

Dersom du har ytterligere spørsmål om kartlegging av natur på din eiendom, kontakt Bærum kommune ved avdeling for park, landbruk, natur og kulturvern (PLNK) på e-post post@baerum.kommune.no og merk henvendelsen «Naturkartlegging Lommedalen».

Varsel sendes til alle grunneiere innenfor området som skal kartlegges. Det er kun eiendommer med aktuelle trær for kartlegging som vil bli oppsøkt av kartleggere.

For informasjon om kartlagt natur i Bærum, se følgende karttjenester på nett:

Bærumskart

2022 Lommedalen - Kartlegging trær.jpg