Bærum har et rikt naturmangfold som er skapt av spesielle geologiske og klimatiske forhold, og i mange tilfeller tidligere tiders bruk av kulturlandskapet.

Mye av naturen i Bærum er godt kartlagt, men det finnes fortsatt områder som ikke er undersøkt. De vanligste eksemplene på viktig gjenstående natur er hul eik, store gamle trær og skog i områder med kalkrik berggrunn.

Kartlegging av natur i 2021

Som en del av arbeidet med naturmangfold, kartlegger kommunen natur. Det blir gjennomført flere kartleggingsprosjekter i kommunens byggesone i månedene mai til september 2021.

Kommunen har engasjert private kartleggingsfirmaer til å utføre denne jobben, og firmaene Asplan Viak, BioFokus og COWI har fått tildelt oppdrag. Alle firmaene er godkjent av Miljødirektoratet.

Hva betyr det for grunneiere i Bærum? 

Dersom kartleggere må gå inn i hager og innmark, skal de ringe på hos aktuelle beboere. Dersom kartlegger har vært nødt til å besøke en hage eller innmark uten at beboer var til stede, skal et informasjonsskriv legges igjen i beboers postkasse for å informere om besøket.

Kartleggerne på oppdrag fra  Bærum kommune, skal være kledd i firmaklær som tydelig identifiserer hvilket firma de kommer fra.

Informasjon om funn av natur på din tomt

Når en kartlegger besøker en tomt, registreres forekomster av arter og naturtyper i Miljødirektoratets digitale kartleggingssystem. Dette kvalitetssikres av Miljødirektoratet før publikasjon i deres "naturbase" i april/mai påfølgende år. Informasjon som publiseres på Miljødirektoratets sider, legges også inn i kommunens egen kartløsning.

For informasjon om kartlagt natur i Bærum, se følgende karttjenester på nett:

www.kart.naturbase.no

Bærumskart