Dersom du ønsker å felle trær på kommunal grunn

Ønsker du å felle eller beskjære trær på kommunal grunn, må du sende søknad til Bærum kommune ved avdelingen Park, landbruk, natur og kulturvern (PLNK). Kommunen anmoder om søknader fra styret og ikke enkeltpersoner fra borettslag, sameier og huseierforeninger. Kommunen vil undersøke om treet er vernet gjennom lov eller forskrift, kommunale vedtak eller reguleringsbestemmelser.

Følgende kriterier vil vurderes av kommunen:

 • Treets art, alder og tilstand.
 • Hensyn til biologisk mangfold.
 • Treets estetiske verdi, og betydningen det har i landskapet.
 • Ulemper treet måtte ha for søker og andre, for eksempel at treet har en uheldig plassering, eller representerer en fare.
 • Klimatiske hensyn.
 • Årstid: Av hensyn til hekkende fugler, naturmangfoldlovens § 15, utfører kommunen felling og beskjæring kun i vinterhalvåret, så lenge treet ikke utgjør fare for omgivelsene.

NB! Kommunen kan anmelde og kreve erstatning og gjenplanting av den som feller trær på kommunal grunn uten tillatelse.

Dersom du ønsker å felle trær på egen grunn

Dersom du ønsker å felle eller beskjære trær på egen eiendom, må du være oppmerksom på følgende:

 • Treet kan være vernet gjennom gjeldende reguleringsbestemmelser, eller ha beskyttelse gjennom formål i kommuneplanens arealdel.
 • Treet kan være vernet etter naturmangfoldloven. Visse eiketrær har en særskilt beskyttelse gjennom forskrift om utvalgte naturtyper. Hovedregelen er at eika enten er synlig hul, eller har en diameter på minst 63 centimeter, tilsvarende omkrets på 200 cm. Ta alltid kontakt med kommunen ved ønske om beskjæring av store eiketrær.
 • Treet kan også ha vern etter kulturminnelovens §§ 15, 19 og 20 dersom det inngår i et anlegg som er fredet etter kulturminneloven, i et område rundt et fredet kulturminne, eller som del av et fredet kulturmiljø.
 • Det skal opprettholdes et naturlig vegetasjonsbelte langs vassdrag, jmf. vannressursloven. I Bærum kommune er bredden på dette beltet satt til 10 meter. Her tillates ikke hogst.
 • Unngå felling og beskjæring under fuglenes hekketid, 1. april-1. august, se naturmangfoldlovens § 15.

Dersom du ønsker å felle trær som ikke står på din egen eiendom, må dette tas opp med den aktuelle grunneier. Nabolovens bestemmelser om trær vil komme til anvendelse i dette tilfellet.

Se også informasjon om hvorfor det er viktig å bevare store trær

Viktig å tenke på ved beskjæring

For at treet skal holde seg friskt og ikke representere en fare i fremtiden, er det viktig at beskjæring utføres riktig.

“Topping” av trær er dessverre en utbredt metode for å få mer lys og utsikt. I tillegg til at dette ser skjemmende ut, er det uforsvarlig. Snittet på toppen vil medføre at råte sprer seg nedover i stammen, noe som vil forkorte levetiden til treet. Treet vil også få mange nye skudd. Hvert nye skudd vil ha dårlig feste, og kan brekke lett i vind. Generelt vil beskjæring av store grener fremme kraftig skuddvekst, som i sin tur vil kreve oppfølgende beskjæring.

Det må heller ikke fjernes for mange sidegrener fra en hovedgren. Grenen kan dø og til slutt brekke. Store beskjæringssår vil også svekke grenen. Fjern heller smågrener.

Kontakt en sertifisert arborist dersom du er i tvil om riktig beskjæring!

Toppede trær
Eksempel på topping av trær