Bærum er kjent for å være en grønn og frodig kommune å bo i. Stort arealpress og økt fortetting bidrar til at store trær forsvinner, eller blir ødelagt i byggefasen. Flyfoto viser at vi bare de siste årene dessverre har mistet mange store trær i Bærum. Kommunen ønsker å informere om hvorfor det er så viktig at vi tar vare på trærne våre.

Så mye mer enn "bare et tre"

Trær har en gunstig effekt på menneskers helse. De grønne lungene virker stressreduserende, og de bidrar til økt trivsel. Vegetasjon fanger opp støv og gasser fra trafikken.

Både enkelttrær og grupper av trær har gunstige effekter på mikroklimaet. De skaper en effektiv skjerm mot vind og reduserer varmestrålingen fra bakken om natten. Fordamping fra bladene gjør luften noe fuktigere. Trær kan skjerme mot innsyn og uønsket utsikt, og gi behagelig skygge på varme sommerdager.

Et tre kan drikke opp mot et par tusen liter vann i døgnet, og bidrar dermed til å absorbere overvann. Felling av trær kan endre den lokale vannbalansen, noe som kan skape problemer både på egen og på naboens tomt. I skråninger holder røttene på jorda og forhindrer jorderosjon.

Trær og biologisk mangfold

Gamle og store trær er svært viktige for det biologiske mangfoldet. Trær er tilholdssted for insekter og fugler, og gir også ly til andre dyr slik som flaggermus. Gamle trær er spesielt verdifulle da de danner livsmiljøer for en rekke arter, herunder truede og sårbare arter av sopp, lav, mose og insekter som ikke kan leve andre steder.

Særlig frittstående, gamle eiker og andre edellauvtrær som ask, alm, spisslønn og lind og hassel, styvingstrær, gamle hule trær, store tuntrær og små lunder av store trær er viktige biotoper. Boreale lauvtrær som selje, rogn, osp kan være viktige særlig i høyereliggende områder av Bærum. Osp kalles taigaens eik på grunn av det store artsmangfoldet som er knyttet til den.

Større døde trær, både stående og liggende, har svært stor betydning for mange arter som nettopp har sitt leveområde her. Man bør derfor være ekstra varsom med å fjerne døde stammer. Dersom et slikt tre må felles, bør stammen lagres i området.

Sammenhengende skogs- og grøntområder fungerer som viktige korridorer for mange arter. Korridorene er matfat, skjulested og transportåre for disse artene.

Trær - Estetikk og historie

Trær kan ha stor estetisk og sanselig verdi gjennom sin blomstring, farge og årstidsvariasjon. Enkeltstående trær har en viktig funksjon som landskapselement ved at de tilfører et sted særpreg og identitet. Trær fungerer ofte som spennende lekesteder for barn.

Gamle trær hører ofte til en eldre bygning eller eiendom, og sier noe om historien til stedet. De er derfor viktige kulturminner som må tas vare på.