I løpet av høst og vinter 2023-2024 skal Bærum kommune gjennomføre naturkartlegging av sjøområdet langs kysten fra Holtekilen til Lysaker.

Hvorfor vi kartlegger

Vi vet fra før at sjøarealene langs land i området Fornebu, Snarøya og Lysaker har mye verdifull natur med våtmarksområdene i Koksabukta og Storykilen og store bløtbunnsområder og ålegrasenger. Samtidig har området veldig høy tetthet av private brygger og mye aktivitet fra friluftsliv i sjøen. Det er også et vedvarende press på arealene fra vedlikehold av eksisterende tiltak og søknader om endring og utvidelse av eksisterende tiltak samt enkelte nye tiltak. Selv om det er godt kjent at Oslofjorden har historisk dårlig økologisk tilstand vet vi lite om hvordan tilstanden er på detaljnivå og hvordan nye tiltak påvirker naturmangfoldet. Vi har relativt god oversikt over utbredelsen av naturtypene ålegraseng og bløtbunnsområder i strandsonen, men artsdata mangler nesten helt og kjennskap om andre viktige habitater er fraværende. Kommunen skal nå å tette noe av kunnskapshullet ved å gjennomføre denne kartleggingen. Formålet er å få en helhetlig oversikt over artsforekomster, økologisk tilstand, viktige habitater og hvor det er behov for skjøtsels eller restaureringstiltak. I tillegg skal vi få råd om hvordan nye og eksisterende tiltak kan tilpasses for å minske negativ påvirkning eller bidra positivt til livet under vann. Resultatene fra kartleggingen vil bidra til å gi et bedre kunnskapsgrunnlag i saksbehandlingen og være et viktig grunnlag for å sette inn målrettede forvaltningstiltak i fremtiden.

De som utfører kartleggingen

NaturRestaurering AS utfører kartleggingen på oppdrag for kommunen og vil gjennomføre registrering ved hjelp av undervannsdroner, droppkameraer, og snorkling, samt eventuell prøvetaking når det er nødvendig.

Kart - Område for naturkarlegging i sjø