Kommunen vår huser et svært rikt naturmangfold, som er skapet av spesielle geologiske og klimatiske forhold, og i mange tilfeller tidligere tiders bruk av kulturlandskapet. Mye av naturen er godt kartlagt, men det finnes fortsatt gjenværende områder som ikke er undersøkt.

Til grunneiere i Bærum kommune som besøkes av naturkartleggere 

Kommunen vår huser et svært rikt naturmangfold, som er skapet av spesielle geologiske og klimatiske forhold, og i mange tilfeller tidligere tiders bruk av kulturlandskapet. Mye av naturen er godt kartlagt, men det finnes fortsatt gjenværende områder som ikke er undersøkt. 

Kartlegging av naturtyper i 2023 

For å ivareta naturmangfoldet må forvaltningen ha god kunnskap om naturen som finnes i kommunen vår. Ved all offentlig forvaltning som berører naturmangfold skal miljøprinsippene i Naturmangfoldloven vurderes. For å tilfredsstille kravene i denne loven må kommune ha et oppdatert kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet. Du kan finne Naturmangfoldloven og tilhørende forskrifter på Lovdata.

 Som en del av kontinuerlig oppdatering av kunnskapsgrunnlaget gjennomføres det derfor i 2023 flere kartleggingsprosjekter i kommunens byggesone. En oversikt over arealene som skal kartlegges finnes her. Kartet vil oppdateres etter hvert som nye oppdrag utlyses.

Om kartleggerne som utfører oppdraget 

Kartleggingen vil bli gjennomført av firmaer som har spesialkompetanse på naturkartlegging på oppdrag for Bærum kommune. Firmaene er godkjent av Miljødirektoratet for kartlegging av naturtyper etter gjeldende metodikk, noe som sikrer kvalitet og objektivitet i informasjonen som hentes inn. 

 

Kartleggingen utføres i fra juli til september, og de som utfører oppdraget er instruert i å være kledt i firmaklær som identifiserer hvilket firma de jobber for. Dersom kartlegger må gå inn i hager og innmark er de instruert i å ringe på hos beboere. Dersom kartlegger har vært nødt til å besøke en hage eller innmark uten at beboere var tilstede, er dette skrivet lagt igjen i postkassen for i informere om besøket. 

 Informasjon om funn av natur på din tomt 

Funn av viktig natur legges inn i Miljødirektoratets naturbase, og publiseres der i løpet av våren påfølgende år. Utfyllende informasjon om lokalitetene som kartlegges vil legges inn i kommunens egen kartløsning. 

Det blir sendt ut sms-varsel til alle grunneiere som berøres av kartleggingen.  

For informasjon om kartlagt natur i kommunen, se Naturbasekart og kommunekart på nett.

Dersom du har ytterligere spørsmål om kartlegging av natur på din eiendom, kontakt Bærum kommune på e-post: post@baerum.kommune.no.