Kartlegging av kjente, men udokumenterte forekomster av ulike naturtyper er igangsatt flere steder i kommunen.

Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur vedtok 4. juni 2020 å igangsette arbeid med å øke kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet i Bærum kommune.

Tiltaket finansieres dels av Bærumspakken (500 000 kr) og dels av Klimafondet (1 million kr).

Hittil er det ferdigstilt kartlegging flere steder i kommunen, blant annet på deler av Snarøya og Langodden og på øyene Oustøya, Grimsøya, Gåsøya, Kråkøya, Mellemholmen og Furuholmen.
Kartlegging av kjente udokumenterte forekomster av de utvalgte naturtypene hule eiker og kalklindeskog er igangsatt og planlagt ferdig før nyttår.

Videre planlegges det å kartlegge kjente udokumenterte naturtyper på Snarøya og Fornebu, Øverlandsvassdraget, restnatur i byggesonen, grønnstruktur og hageanlegg, herunder store, gamle trær, eventuelt også trær på gravplassene. Dette planlegges kartlagt under vekstsesongen 2021.

I tillegg til disse nye kartleggingsarbeidene, jobbes det også med å få tidligere kartlagte områder inn i kommunens naturdatabase. Dette på grunn av at flere områder som er kartlagt gjennom ulike typer planarbeid, ikke har blitt lagt inn i naturbasen.